Kindcentrum Aelse

Bandkeramiekersstraat 8 6181 CL Elsloo (Limburg)

  • Op onze locatie bovenbouw aan de Bandkeramiekersstraat zijn de groepen 6 t/m 8 gehuisvest. Dit is ook onze hoofdlocatie.
  • Op onze locatie onderbouw aan de Mgr. d'Arbergstraat zijn de groepen 1/2 en 3 gehuisvest.
  • Aan de Joannes Riviusstraat zijn onze kindpartners van MIK en Spelenderwijs gehuisvest.

Het team

Toelichting van de school

Het team van de school bestaat uit een directeur, twee Intern Begeleiders (IB-er), ongeveer dertig leerkrachten, een aantal onderwijsassistenten, twee conciërges, een managementassistente, een interieurverzorgster en enkele vrijwilligers.

De directie is eindverantwoordelijk en belast met onderwijskundige zaken, personeelsbeleid, beheer en organisatie. De aanspreekpunten van ieder locatie vervangen de directeur bij haar afwezigheid. Daarnaast assisteren twee IB-ers bij het taakveld onderwijskundige zaken en coördineren intern begeleiders de leerlingenzorg. De ICT-er coördineert de ontwikkeling van het gebruik van ICT binnen ons onderwijs.

De managementassistente ondersteunt het managementteam bij het uitvoeren van administratieve taken. De conciërges voeren ondersteunende werkzaamheden uit, die onder andere gericht zijn op huishoudelijke, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. De interieurverzorgers zorgen voor het schoonhouden van de gebouwen.

De groepsleerkrachten en onderwijsassistenten hebben vooral een lesgevende taak. Daarnaast hebben zij ook andere specifieke taken, zoals mentor van de stagiaires, cultuurcoördinator, schoolvertrouwenspersoon, preventiemedewerker (arbeidsomstandigheden) en VEBO-coördinator (verkeer). De leerkrachten op onze school hebben zich bovendien toegelegd op een of meerdere specialismen. Hierbij kunt u denken aan rekenspecialist, leesspecialist, gedragsspecialist en een specialist op het gebied van meer/hoogbegaafdheid.

Op de derde locatie van ons kindcentrum zijn het kinderdagverblijf ‘Villa Regenboog’ en BSO ‘Villa Hagelslag’ gevestigd. Dit team bestaat uit ongeveer 13 pedagogisch medewerkers. Meer informatie treft u aan op www.mik-kinderopvang.nl/locaties/kinderdagverblijf-villa-regenboog en op www.mik-kinderopvang.nl/locaties/buitenschoolse-opvang-villa-hagelslag. Ook vindt u op deze locatie de peuterspeelzaal ‘Groep Pinkeltje’ en ‘Groep Paddenstoel. Hier bestaat het team uit ongeveer 5 pedagogisch medewerkers. Meer informatie treft u aan op www.spelenderwijs.nl/spelenderwijs-in-de-buurt/pinkeltje-en-de-paddestoel-elsloo. Zowel kinderdagverblijf, BSO als peuterspeelzaal zijn onderdeel van MIK-PiW en hebben gezamenlijk één locatieleider.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Richtlijnen afwezigheid leerkracht

Uiteraard kan het voorkomen dat een leerkracht ziek wordt of onverwacht verlof op moet nemen. Bij afwezigheid van een leerkracht kan de directeur gebruik maken van vervangers uit een vervangerspool. In de praktijk blijkt echter dat deze groep leerkrachten in de vervangerspool niet altijd voldoende is om alle vervangingen op te vangen. Indien er geen vervangers meer beschikbaar zijn uit de vervangerspool, gelden de volgende richtlijnen voor alle scholen van Kindante:  

Er wordt altijd eerst gekeken of (parttime) collega’s bereid zijn extra te komen werken.  

Richtlijnen indien er geen vervanging beschikbaar is op school 

Indien het niet lukt om vervanging te krijgen kan het zijn dat er gebruik gemaakt moet worden van het volgende noodscenario:  

  1. De leerlingen van de groep van de afwezige leerkracht worden de betreffende eerste dag binnen de school opgevangen. Iedere leerkracht zorgt ervoor dat er een mapje klaar ligt om leerlingen op te vangen tijdens zo’n dag zodat de leerlingen aan het werk kunnen; 
  2. Indien in de loop van de dag blijkt dat er nog geen vervanging beschikbaar is, worden de ouders/verzorgers middels een noodoproep via ISY of schriftelijk of telefonisch (afhankelijk van de gebruikelijke communicatie op de school) ervan in kennis gesteld dat de betreffende leerlingen tot nader order thuis moeten blijven; 
  3. Voor die ouders/verzorgers die geen opvang kunnen regelen, biedt de school de mogelijkheid tot opvang op school. Dat betekent niet dat de leerlingen lessen volgen, maar er wordt gekeken bij welke andere groepen de leerlingen aan kunnen sluiten; 
  4. Mocht blijken dat vervanging alsnog geregeld kan worden, dan worden de betreffende ouders/verzorgers hiervan via ISY/schriftelijk/telefonisch op de hoogte gebracht en komen die leerlingen de daarop volgende dag weer naar school; 
  5. Het voorgaande geldt ook als de afwezige leerkracht gemeld heeft dat het werk weer hervat kan worden; 
  6. Er blijft niet steeds dezelfde groep thuis; de groepen op school zullen rouleren.  
  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven