Basisschool De Verrekijker

Scheijvenstraat 12 6011 RL Ell

  • Schoolfoto van Basisschool De Verrekijker
  • Schoolfoto van Basisschool De Verrekijker
  • Schoolfoto van Basisschool De Verrekijker
  • Schoolfoto van Basisschool De Verrekijker

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Kwaliteitszorg en (voortdurende) –verbetering staan, en graag verwijzen we naar het schoolontwikkelplan van De Verrekijker, hoog in het vaandel op onze basisschool en dan wordt op De Verrekijker zeker niet alleen gedacht aan de eindopbrengsten van de CITO-Eindtoets.

Het tussentijds analyseren van de medio- en eindtoetsen van ons leerlingvolgsysteem vinden we van zeer groot belang om - daar waar nodig - tijdig te kunnen bijsturen en (verbeter-)acties uit te kunnen zetten. Dit doen we op onze basisschool op drie niveaus en willen zo een gezamenlijke verantwoordelijkheid realiseren.

Het analyseren en bespreken doen we op directie-, team en individueel leerkracht-niveau en heeft de laatste jaren geresulteerd in kwalitatief sterkte analyses (met daaraan gekoppeld tal van acties welke zijn vastgelegd in diverse documenten in het kader van borging).

PERmissie  

De leerkracht op De Verrekijker doet er toe! Onder leiding van de directie zijn we verder aan de slag gegaan met het analyseren en heeft het afgelopen jaar geresulteerd in, en daar zijn we heel trots op, een transformatie. Een transformatie van analyseren op groepsniveau naar individueel kindniveau. Het woord PERmissie staat hierbij centraal.  Met dit PERmissie bedoelen we de persoonlijke missie, de taak, de ‘drive’ het maximale uit het individuele kind te halen. Dit betekent dat we op onze basisschool ook (doelen-)gesprekken voeren met het individuele kind, waarbij de recente (medio- en eind-)toetsen centraal staan en de leerkracht mét het kind kijkt naar de resultaten en met name zijn/haar eigen vaardigheidsgroei. Uiteraard vergeten we aspecten als inzet en werkhouding niet. Afspraken en doelen worden genoteerd (zie voorbeeld) en worden ook gecommuniceerd met de ouders. Deze doelen worden na het volgens toetsmoment (en analyse) geëvalueerd en worden er nieuwe doelen opgesteld voor de komende periode welke wederom worden besproken met de ouder(s).  

Kwaliteitsverbetering

We zijn van mening dat op deze manier op een aantal niveaus kritisch naar onze kwaliteit c.q. verbetering wordt gekeken op De Verrekijker:   Directie

Directeur én teamleider kijken samen met de intern begeleider nauwgezet naar de opbrengsten op schoolniveau en kijken  naar doorgaande lijnen, trends op school- en groepsniveau e groei van individuele leerlingen en zetten – indien nodig – acties ter verbetering uit;  

Team

Het team van leerkrachten kijkt samen met de directeur op teamniveau naar de (tussen- en eind-)opbrengsten op school- en groepsniveau en zijn in staat zelf analyses te maken en acties uit te zetten op groeps- en/of individueel leerling-niveau. Een absolute kwaliteitsverbetering.  

Individuele leerkracht  

De leerkracht analyseert de resultaten per vakgebied voor zijn/haar groep en volgt de vaardigheidsgroei van het individuele kind nauwgezet. Hij/zij voert een gesprek met ieder kind en bepaalt mét het kind doelen voor de komende periode en bespreekt deze doelen ook met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind.    

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven