Basisschool De Verrekijker

Scheijvenstraat 12 6011 RL Ell

  • Schoolfoto van Basisschool De Verrekijker
  • Schoolfoto van Basisschool De Verrekijker
  • Schoolfoto van Basisschool De Verrekijker
  • Schoolfoto van Basisschool De Verrekijker

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij ontwikkelingsgericht onderwijs wordt gewerkt vanuit thema's en helpen we kinderen om een kritische en ontdekkende houding te ontwikkelen. Ontwikkelingsgericht onderwijs richt zich op de totale ontwikkeling van het kind. Het gaat om ontwikkeling van de hele persoonlijkheid van kinderen.

Aspecten van brede ontwikkeling zoals samen spelen en werken, communiceren, initiatief nemen en plannen maken, redeneren en problemen oplossen zijn verbonden aan specifieke ontwikkeling van kennis en vaardigheden. (Zoals uitbreiding van woordenschat, lezen, schrijven en spelling). Verschillende activiteiten worden waar mogelijk in samenhang aangeboden.

De activiteiten zijn betekenisvol. Dat houdt in dat er binnen een themasetting passende sociaal culturele activiteiten zijn waarin interactie plaatsvindt; Dat kinderen inbreng hebben in keuze en planning van activiteiten; Dat het vooral functionele activiteiten zijn, verbonden aan spel in de onderbouw, en onderzoek in de midden-/ bovenbouw. 

De leerkracht is zelf ook deelnemer aan de gezamenlijke activiteiten. Hij/zij geeft sturing, daagt uit en begeleidt kinderen in de zône van naaste ontwikkeling.

Er is sprake van een systematisch en onderzoekend leertraject. Er wordt een aantal weken rond een thema/inhoud gewerkt, de leerlingen hebben daar hun aandeel in, de leerkracht beredeneert steeds vervolgstappen vanuit voorgaande activiteiten en resultaten zodat verdieping en gewenste ontwikkeling blijft plaastvinden.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Verrekijker heeft met alle medewerkers een schoolondersteuningsprofiel (SOP) geschreven. Dit profiel beschrijft de inhoud en kwaliteit van onze basisondersteuning, van de extra ondersteuning, de grenzen die daaraan verbonden zijn en onze ambities op deze terreinen. De aanleiding voor deze beschrijving is de wet Passend Onderwijs waarin het opstellen van een schoolondersteuningsprofiel voor iedere school als wettelijke verplichting is opgenomen. In die zin is het document tevens het communicatiemiddel naar het samenwerkingsverband, dat op basis van de profielen van alle scholen uit het samenwerkingsverband, het ondersteuningsplan dient op te stellen waarmee aan de overheid wordt aangetoond te voldoen aan de zorgplicht. Zorgplicht wil zeggen passend onderwijs bieden aan alle kinderen uit de regio.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven