Agnietenschool

Hoekwant 45 8081 NB Elburg

 • Schoolfoto van Agnietenschool
 • Schoolfoto van Agnietenschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op school in een vervangingsplan aanwezig waarin uitgebreid beschreven staat hoe er wordt omgegaan met het vervangen van de groepsleerkracht tijdens verlof of ziekte.Hieronder de verkorte handelswijze bij ziekte of verlof:

 1. Een vervangende leerkracht gezocht uit de invalpool, erna onder parttime werkende collega's
 2. Onderwijsondersteuners kunnen een groep overnemen.
 3. Als uitzondering en voor korte tijd kan een ambulante medewerker worden ingezet.
 4. De kinderen van de betreffende leerkracht/ groep worden verdeeld over de andere groepen.Het naar huis sturen of inzetten van ambulante directie  of IB uren zijn uiterste en kortdurende maatregelen.

De volledige werkwijze is beschreven in het vervangingsplan dat in september 2019 door de Medezeggenschapsraad is vastgesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De inzet van de vakleerkrachten verschilt per onderwijsaanbod. Zo wordt er over de gehele school gebruikt gemaakt van de vakleerkrachten voor de vakgebieden gym en muziek (beperkt) en wordt er binnen het Leonardo-onderwijs structureel gebruik van de vakleerkrachten voor muziek, Engels en Chinees.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ons onderwijs aan kleuters kenmerkt zich door:
- thematisch werken;
- doelgericht werken;
- spelbegeleiding door leerkrachten;
- spelend leren;
- ontwikkeling wordt gemeten aan de einddoelen van groep 2;
- het werken in en aan een rijke leeromgeving;
- bewegend leren- geen toetsen in groep 1.

Naast de bovengenoemde vakken wordt er gewerkt aan de sociale en algemene ontwikkeling van kinderen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Agnietenschool:

 • wordt begrijpend luisteren en lezen aangeboden als vaardigheid en niet vanuit een methode;
 • vullen we ons rekenonderwijs aan met het programma rekentuin en studyflow,adaptieve programma's voor kinderen om extra te oefenen, waarbij het ons doel is om kinderen te motiveren;
 • bieden we taal- en WO-onderwijs aan vanuit thema's (Expeditie's).

Hoe om te gaan met onderwijstijd en lunchtijd? Lunchtijd mag niet altijd worden gerekend tot onderwijstijd. De inspectie hanteert hiervoor een aantal uitgangspunten, namelijk:

 1. de onderwijsactiviteiten die tijdens de lunch worden uitgevoerd dienen in overeenstemming te zijn met de wettelijke opdrachten voor het onderwijs (art. 9 van de WPO);
 2. de onderwijsactiviteiten die tijdens de lunch worden uitgevoerd dienen in overeenstemming te zijn met de eigen opdrachten voor het   onderwijs die de school zich stelt zijn uitgewerkt in een onderwijsprogramma en staan beschreven in het schoolplan van de school    (artikel 12, tweede lid van de WPO);
 3. in de schoolgids is informatie opgenomen over de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut (artikel 13, eerste lid, onder d van de Wpo);
 4. het door de ouders of de leerlingen gekozen deel van de MR moet van tevoren hebben ingestemd met het aanmerken van lunchtijd als    onderwijstijd (artikel 13, eerste lid, onder h van de WMS) en met de vaststelling van de schoolgids (artikel 13, eerste lid, onder g van     de WMS). Bovendien moeten de ouders worden geraadpleegd voorafgaand aan het nemen van een besluit over het vaststellen van de  onderwijstijd (WMS, Art. 15 lid 3). 

Hieronder wordt puntsgewijs per onderdeel aangegeven hoe bovenstaande binnen de Agnietenschool is georganiseerd: 

 1. voor de Agnietenschool geldt dat er tijdens de lunch activiteiten worden uitgevoerd die passend zijn bij de doelstellingen van het           onderwijsaanbod. We kiezen er bewust voor om tweemaal per week voor te lezen (doelen op taalonderwijs), eenmaal per week het       jeugdjournaal (burgerschap, nieuws en actualiteit), eenmaal per week een educatief mediamoment passend bij de doelen van de           expeditie en we besteden eenmaal per week aandacht aan het (stimuleren) van gezond gedrag. Deze momenten zijn terug te vinden in   de dagplanning van de leerkracht;
 2. de te behalen doelstellingen zijn terug te vinden in de dagplanning van de leerkracht en expeditie voorbereidingen van de  Agnietenschool;
 3. in de jaargids is een onderdeel opgenomen waarbij de verdeling van de tijd over de leer-en vormingsgebieden is uitgewerkt. Dit is slechts een raamwerk van het aanbod op de Agnietenschool en bedoeld als onderlegger voor het inrichten van het onderwijs. Op basis van de zorgvraag en onderwijsbehoeften van de groepen kan er gekozen worden om af te wijken van het aantal uren per vakgebied;
 4. in het schooljaar 2013-2014 is er door de MR en teamleden ingestemd met het invoeren van het vijf-gelijke-dagen model. Jaarlijks wordt de onderwijstijd en lunchtijd binnen de MR besproken en om instemming gevraagd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden.Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht om een school-ondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen.   

Hierin beschrijven wij:

 • dat wij aan de basiskwaliteit van de Inspectie voldoen;
 • welke extra hulp wij kunnen geven aan een leerling;
 • hóe wij die extra hulp aan een leerling geven;
 • wat een ouder mag verwachten als hun kind extra hulp nodig heeft;
 • onze ondersteuningsgrenzen. 

Hieronder leest u een korte samenvatting van het SOP:De basisondersteuning;De leerkracht biedt per leerjaar minimaal 3 niveaus aan voor rekenen, lezen en spelling (voor instructie-afhankelijke kinderen, voor kinderen met een gemiddelde instructie behoefte en voor instructie-onafhankelijke kinderen). 

De continuïteit van de onderwijszorg voor alle leerlingen wordt geborgd door een cyclisch proces van planperiodes, groeps- en leerlingbespreking en een analyse van de resultaten op individueel, groeps- en schoolniveau. 

Wij bieden in de groepen 3 t/m 8 verrijking binnen de groep aan meerbegaafde leerlingen(plusklas). We bieden vanaf groep 4 full-time Leonardo onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. In ons beleid meer- en hoogbegaafdheid staat dat wij tegemoet komen aan de behoeften van deze kinderen door het bieden van full-time onderwijs met een aangepast curriculum. Daarnaast wordt voor meerbegaafde leerlingen binnen de reguliere groepen het standaard methode-aanbod compact aangeboden en wordt verrijkingsmateriaal geboden.

De mogelijkheden voor extra ondersteuning;Leerlingen met een meer specifieke onderwijsbehoefte worden besproken in het basisteam om te kijken welke ondersteuning zijn nodig hebben en wie die ondersteuning kan bieden.Het basisteam brengt de kernpartners regelmatig bij elkaar om op een preventieve en laagdrempelige manier kinderen te ondersteunen. Op deze manier krijgen we een dekkend aanbod door een duurzame en interprofessionele samenwerking tussen onderwijs, kernpartners en jeugdhulp. Denk aan de Jeugd Gezondheidszorg van de GGD, de schoolmaatschappelijk werker, schooldirecteur, intern begeleider en orthopedagoog.

De grenzen aan de ondersteuning;
Op de Agnietenschool kunnen wij onderwijs verzorgen voor kinderen met maximaal 2 jaar leerachterstand. Het doel is altijd dat kinderen minimaal uitstromen op het niveau van eind groep 6. Vanaf eind groep 6 kan er een individuele leerlijn opgestart worden (op basis van de referentieniveaus). Deze leerlijn wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Grenzen bij het begeleiden van het jonge risicokind hebben te maken met het niet kunnen garanderen van veiligheid, het niet kunnen begeleiden bij ernstige zindelijkheidsproblematiek (medische oorzaak) en het niet kunnen begeleiden van kinderen die de leerkracht de hele dag door volledig nodig hebben. Ook is de Agnietenschool handelingsverlegen als het gaat om kinderen die zich niet verbaal kunnen uiten en beschikken over een zeer geringe woordenschat. 

Tot slot hebben we ervaren dat we handelingsverlegen zijn als het gaat om het begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsproblematiek die zich extern richt op de omgeving. In dit geval zullen we altijd het belang van de groep en een veilige schoolomgeving moeten waarborgen. Dit kan betekenen dat we kinderen met externaliserend gedrag geen passende begeleiding kunnen bieden op onze school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ambities binnen de basisondersteuning.       

Implementatie observatie en registratiesysteem groep ½ (leerlijnen parnassys).       
Evalueren en borgen (Protocollen die binnen de lichte ondersteuning vallen, HB beleid, werken met portfolio’s).       
HGW (Handelingsgericht werken) 2.0 verkennen en vervolgen van het optimaliseren van de inhoud, de uitvoering, de analyse en de evaluatie van de groepsplannen.       
Ontwerpen leerlijn ‘werken met een weektaak’ en ‘programmeren’. 

Ambities die boven de basisondersteuning uitstijgen.       
Gedrag van kinderen nog beter leren begrijpen en ons verder bekwamen in de begeleiding hiervan.       
Diepgaande opbrengstanalyse in samenspraak met kinderen kunnen maken. Wat we nu op school en groepsniveau doen, vervolg geven op leerlingniveau..       
Expliciete directe instructie volgens EDI-model verder invoeren.       
Signaleren en diagnosticeren in de onderbouw uitwerken en komen tot cyclische leerlijnen voor groep 1/2

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Als school werken we samen met Stichting Prokino. Gezamenlijk dragen we zorg een een vloeiende doorgaande lijn van PSZ naar basisschool. Dit geldt voor iedere leerling die een start maakt op de basisschool. Indien er sprake is van inzet van VVE dragen we er gezamenlijk zorg voor dat de inhoud zorgvuldig wordt overgedragen middels een overdracht, zodat we de start van een basisschoolperiode zo goed als mogelijk kunnen laten zijn. Uiteraard wordt u als ouders geïnformeerd over, zowel de wijze als de inhoud van , de overdracht. 

Terug naar boven