De Borchstee

Achterweg 2 8081 RV Elburg

  • Vanaf groep 4 werken de leerlingen op Chromebook
  • Bewegen vinden wij belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen
  • Leerlingen weten zelf aan welke doelen ze moeten werken en maken hierin eigen keuzes
  • Samen met de leerlingen lezen wij uit de Bijbel en zingen wij christelijke liederen
  • Wij vinden het belangrijk dat leerlingen samenwerken om zo met elkaar tot een oplossing te komen

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de schoolvensters van De Borchstee.

Zorg en ruimte voor ieder kind! Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Op onze school scheppen we een klimaat waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen. Een plek waar kinderen hun eigen talenten op hun eigen wijze kunnen ontdekken. We staan voor het geven van kwalitatief goed onderwijs in een uitdagende leeromgeving! Wij nodigen u uit om bij ons binnen te kijken; via deze vensters, onze website en bij ons op De Borchstee.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Protestant Christelijk
  • Doelgericht en Boeiend
  • Heldere zorgstructuur
  • Thematisch onderwijs
  • Sociaal Emotionele Vorming

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op De Borchstee groeit. Er zijn in verhouding meer leerlingen in de onderbouw dan in de bovenbouw. Ons schoolgebouw is ingericht voor ongeveer 300 leerlingen. De ruimtes in de school worden optimaal benut. Er wordt nagedacht over huisvesting in de toekomst. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
282
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school


De Borchstee moet een plek zijn waar kinderen, maar ook leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) zich prettig, gewenst en veilig voelen. Alleen op deze manier kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. In eerste instantie gaat onze aandacht uit naar het scheppen van een goed pedagogisch klimaat. De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het creëren van een veilig klimaat en een prettige werksfeer in de klas en op het schoolplein. We leren onze leerlingen om met respect om te gaan met een ieder op school. Door te oefenen met elkaar, te leren, afspraken samen te maken en deze duidelijk zichtbaar te maken, mogen kinderen en volwassenen elkaar aanspreken wanneer zich ongewenste situaties voordoen. 

Terug naar boven