PCBS De Wildemaet

Schipluidenstraat 23 8081 AN Elburg

  • Schoolfoto van PCBS De Wildemaet
  • Schoolfoto van PCBS De Wildemaet
  • Schoolfoto van PCBS De Wildemaet

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets laat zien dat wij op het niveau zitten van wat wij van onze leerlingen kunnen verwachten. Met andere woorden: Op De Wildemaet halen we eruit wat erin zit! Door gebruik te maken van de AMN toets, die iedere leerling toetst op eigen niveau, kunnen alle leerlingen meedoen met de eindtoets. Ieder jaar zijn de eindscores gespreksonderwerp voor de evaluatie van het onderwijs op De Wildemaet.Vragen zijn dan: Waar scoren wij bovengemiddeld, waar onder niveau. Waar gaan wij ons onderwijs aanpassen of anders vormgeven om een optimale ontwikkeling na te blijven streven?

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de De Wildemaet maken we gebruik van verschillende toetsen om de resultaten van de leerlingen te meten en de ontwikkeling van de individuele leerling in beeld te houden.Vanaf schooljaar 2019-2020 worden in de groepen 3 t/m 7 de methode onafhankelijke toetsen van Cito 3.0 afgenomen.. Ieder half jaar worden de toetsen afgenomen. In groep 1 en 2 worden geen toetsen afgenomen. De leerlingen uit groep 1 en 2 volgen wij in hun ontwikkeling middels gerichte observaties, welke worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem Onderbouwd. Tussenopbrengsten worden geanalyseerd en samen doorgesproken met de IB tijdens groepsgesprekken. Indien nodig worden interventies op groeps- en individueel niveau ingezet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op De Wildemaet geven we een schooladvies op basis van verschillende instrumenten. Zo maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem. Daarin kunnen wij zien wat de ontwikkeling van een leerling gedurende de gehele schoolloopbaan is geweest. Daarnaast maken wij gebruik van de uitslagen van de AMN toets. Observaties, werkhouding, taakaanpak en ambitie worden ook meegenomen in het advies. Er kan een verschil zitten tussen ons leerlingvolgsysteem en de AMN toets. Als ouder/verzorger heeft u daar ook over nagedacht en dit gedeeld met de leerkracht. Op basis van alle elementen komen we tot een gezamenlijk besluit en advies. Doordat wij leerlingen op eigen niveau laten werken is er ruimte voor leerlingen die zowel onder als ver boven het landelijk gemiddelde presteren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

U mag van onze school verwachten verwacht dat wij beleid voeren dat gericht is op de veiligheid van leerlingen en dat wij dit monitoren. Op De Wildemaet werken wij met een eigen anti-pest protocol. In dit protocol hebben juf Dian Westerink (contactpersoon/anti-pestmedewerker) en Rynco Pierik (coördinator sociaal veiligheidsplan) een belangrijke rol. Het protocol kunt u inzien op school. Scholen hebben in dit verband een zorgplicht. De schoolleiding zorgt er voor dat de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen in kaart wordt gebracht en dat -indien nodig- verbetermaatregelen worden genomen. Het bestuur van De Meent blijft eindverantwoordelijk. De scholen van De Meent voldoen aan de wettelijke verplichting om de monitoringsgegevens betreffende het gemiddelde beeld van de sociale veiligheid binnen de school beschikbaar te stellen aan de Inspectie van het Onderwijs. Deze ziet toe op de naleving van de wettelijke voorschriften. Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een 2x per jaar de Kanvasvragenlijsten af bij leerlingen. Deze vragenlijsten bestaan uit: de sociale vragenlijst, de leerlingvragenlijst en de docentvragenlijst. Naast deze vragenlijsten worden ouders 1x in de 2 jaar middels een tevredenheidsvragenlijst geënquêteerd via WMK. Eén keer per jaar wordt er een peiling onder leerlingen leerkrachten uitgezet.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken/groei
  • Veiligheid/respect
  • verantwoordelijk/plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school is in februari 2015 bezocht door de inspectie.
Wij houden ons basisarrangement voor de komende jaren.

Terug naar boven