Jan Nieuwenhuizenschool

Maximiliaanstraat 2 A 5616 EP Eindhoven

Schoolfoto van Jan Nieuwenhuizenschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school maakt gebruik van ROUTE 8. Dit is een adaptieve toets die door de kinderen online gemaakt wordt. Voorafgaand ontvangen de kinderen in januari hun schooladvies.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ontwikkelingsperspectief

Voor elke leerling wordt, binnen het SBO, verplicht door de Wet op Passend Onderwijs, een Ontwikkelingsperspectief (OP) opgesteld door de orthopedagoog. De voordelen van het werken met een ontwikkelingsperspectief zijn:

 • In een OP is zichtbaar welke einddoelen voor een bepaalde uitstroombestemming (het Voortgezet Onderwijs) behaald moeten worden.
 • De te verwachten tussendoelen worden per schooljaar vastgesteld.
 • Op basis van de geplande uitstroombestemming komen zo beredeneerde keuzes tot stand voor doelen en aanbod.

Met het OP betrekt de school de leerling actief bij zijn of haar ontwikkeling en bij de doelen die je samen wilt bereiken. Er vindt afstemming en samenwerking met de ouders plaats. Met behulp van het Ontwikkelingsperspectief maakt de leerkracht een periodeplanning die zichtbaar is in het groepsplan.   

Met de ouders evalueren we twee keer per jaar het OP. Het plan wordt besproken, afspraken worden gemaakt en het document wordt vervolgens gezamenlijk getekend.

Systematisch en planmatig werken

De Jan Nieuwenhuizenschool maakt gebruik van een leerlingvolgsysteem (ParnasSys) om de vorderingen van alle kinderen te registreren en te volgen. Ook worden twee keer per jaar de toetsen van het leerlingvolgsysteem CITO afgenomen en maken de schoolverlaters de ROUTE 8 eindtoets.

Ook worden de methodegebonden toetsen gebruikt om de voortgang van de kinderen te monitoren en vervolgens het aanbod in de groep en aan individuele leerlingen  aan te passen. Alle kinderen worden conform hun uitstroomniveau getoetst en deze gegevens worden gebruikt om het ontwikkelingsperspectief te evalueren en te bespreken met ouders. Dit gebeurt twee keer per jaar. Voor alle vakgebieden zijn er drie arrangementen beschreven en staat in het ontwikkelingsperspectief beschreven wat de verwachtingen en doelstellingen zijn. Dit kunnen de volgende arrangementen zijn:

 • Een intensief arrangement voor kinderen die een uitstroomprofiel Praktijkonderwijs hebben.
 • Een basisarrangement voor kinderen die als uitstroomprofiel  VMBO-Basis of VMBO-Kader hebben.
 • Een verdiept arrangement voor kinderen met een uitstroomprofiel van VMBO T of HAVO.

Overgang naar een andere groep

Aan het einde van elk schooljaar gaat een aantal kinderen  naar een andere groep. We streven ernaar om groepen zoveel mogelijk intact te houden. In het SBO is dat niet altijd mogelijk en kan het zijn dat uw kind in een andere groep geplaatst wordt. Indien dat het geval is zult u hier als ouder op tijd over geïnformeerd worden. Waar een kind geplaatst wordt, is afhankelijk van diverse  factoren:

 • leeftijd
 • didactische ontwikkeling,  afgestemd op onderwijs aanbod
 • uitstroombestemming
 • afstemming werkstijl kind en leerkracht, jongen of meisje, vriendjes en vriendinnen, beïnvloeding van kinderen op elkaar, plaatsbare aantallen, aantal nieuwe kinderen 

De uiteindelijke verantwoordelijkheid en besluitvorming blijft bij de school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Er wordt voor alle kinderen op onze school een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin staat onder andere vermeld welke uitstroom we nastreven. De schoolverlaters (groep 8) ontvangen in januari van het laatste schooljaar een schooladvies. Voorafgaand worden in de loop van de maand november CITO toetsen uit ons leerlingvolgsysteem afgenomen bij de schoolverlaters. In april wordt de eindtoets Route 8 afgenomen.  

Alle leerlingen die naar de Praktijkschool gaan, hebben een capaciteitenonderzoek nodig. Dit capaciteitenonderzoek mag niet ouder zijn dan 2 jaar. Voor andere uitstroomniveau's is dit niet  nodig. Een capaciteitenonderzoek kan door de orthopedagoog afgenomen worden. Naar aanleiding van de gegevens uit het intelligentieonderzoek, didactische toetsen en eventueel sociaal emotionele vragenlijsten, aangevuld met de gegevens en ervaringen van leraren en directie, krijgen de ouders en leerlingen in januari een adviesgesprek waarin besproken zal worden welke schoolkeuze volgens de school het beste aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling.

Dit advies kan inhouden:

 • een verwijzing naar het (reguliere) voortgezet onderwijs
 • een verwijzing naar het voortgezet onderwijs met extra ondersteuning
 • een verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs
 • een verwijzing naar het praktijkonderwijs
 • een verwijzing naar een regionaal expertise centrum, een REC-school

De uiteindelijke keuze wordt in overleg met de ouders bepaald. Soms is het verstandig om uw kind al in een vroeg stadium (begin september) aan te melden. U krijgt dit tijdig te horen, indien nodig.

N.B.: ouders dienen hun kind zelf aan te melden. Aan het begin van het schooljaar zal er, naast de algemene informatie avond, ook informatie zijn over het Voortgezet Onderwijs en het traject dat de school doorloopt.  Zo wordt u op de hoogte gebracht van de procedure en de mogelijkheden.   

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven