Jan Nieuwenhuizenschool

Maximiliaanstraat 2 A 5616 EP Eindhoven

Schoolfoto van Jan Nieuwenhuizenschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

SALTO beschikt over een vervangingsreserve, maar er kunnen toch momenten ontstaan waarop alle vervangers al ingezet zijn. Doet een dergelijke situatie zich voor, dan zullen wij gebruik moeten maken van de zogenaamde noodscenario's, zoals het verdelen van de kinderen over de andere groepen. In het uiterste geval krijgt u een melding van ons om uw kind thuis te houden. Dit laatste geldt zeer beslist alleen in geval van uiterste nood. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij de indeling van onze groepen wordt rekening gehouden met didactisch niveau, leeftijd en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. De groepsgrootte is maximaal 16 leerlingen. Vanaf groep 6 kan het in sommige gevallen voorkomen dat kinderen in groepsdoorbrekende niveaugroepen werken voor de vakgebieden rekenen en taal. Dit gebeurt enkel als het kind op een ander niveau instructie behoeft dan de niveaus die in de groep worden aangeboden.

Gemiddeld drie dagen per week wordt de leerkracht ondersteund door een onderwijsassistent. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leertijd van de JNS is conform de Wet op het primair onderwijs (Artikel 8.Uitgangspunten en doelstelling onderwijs, lid 9).

SALTO hanteert het 940-uur-model.

Er is sprake van een continurooster met twee keer een pauzemoment. 

De kernvakken worden vooral in de ochtend aangeboden. In de middag wordt vooral aandacht besteed aan de leergebied overstijgende vakken (geen levensbeschouwelijk onderwijs) en creatieve vakken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leertijd van de JNS is conform de Wet op het primair onderwijs (Artikel 8.

Uitgangspunten en doelstelling onderwijs, lid 9).

SALTO hanteert het 940-uur-model.

Er is sprake van een continurooster met twee keer een pauzemoment. De kernvakken worden vooral in de ochtend aangeboden. In de middag wordt vooral aandacht besteed aan de leergebied overstijgende vakken (geen levensbeschouwelijk onderwijs) en creatieve vakken. 

Het bewegingsonderwijs vindt 1x per week plaats in de gymzaal onder leiding van de vakleerkracht gymnastiek. Op de andere dagen gaan alle groepen naar buiten om onder leiding van de leerkracht te bewegen met behulp van de methode Natuurlijk Bewegen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

SBO Jan Nieuwenhuizenschool (JNS) biedt onderwijs aan leerlingen die op de reguliere basisschool geen /onvoldoende passend onderwijs kunnen krijgen. Voor elke leerling wordt er een ontwikkelingsperspectief (OP) opgesteld gericht op optimale ontwikkelingskansen en op een succesvolle uitstroom naar passend vervolgonderwijs. Jaarlijks worden leerlingen op basis van OP, onderwijsarrangement, leeftijd en onderwijsbehoeften ingedeeld. Dit zijn gecombineerde kleine groepen die begeleid worden door een leerkracht en een parttime onderwijsassistente.

De JNS biedt een gestructureerde leeromgeving en kleine groepen. We streven ernaar onderwijs te geven in heterogene groepen van maximaal 16 kinderen. We hebben naast onderwijsassistenten, een intern begeleider en een orthopedagoog in dienst. Zij adviseren de leerkracht en de orthopedagoog stelt het ontwikkelingsperspectief op hetgeen een leidraad biedt voor het onderwijsarrangement in de groep. Enkele dagen per week kunnen leerlingen gebruik maken van een logopediste op school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven