Jan Nieuwenhuizenschool

Maximiliaanstraat 2 A 5616 EP Eindhoven

Schoolfoto van Jan Nieuwenhuizenschool

In het kort

Toelichting van de school

In deze gids lees je hoe SALTO Jan Nieuwenhuizenschool haar onderwijs vorm geeft en de kwaliteit ervan waarborgt. Verder vermeldt deze gids hoe de organisatie van de school er uit ziet en wordt de praktische informatie beschreven. De gids is bestemd voor ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen en voor hen die meer willen weten over onze school.

De schoolgids wordt elk jaar gepubliceerd op de website. Je kunt een papieren versie van de schoolgids opvragen bij de administratie. Wij vinden het belangrijk goed contact te hebben met jou als ouder/verzorger.

Goed contact begint bij goede communicatie. Vandaar dat we je op de hoogte houden van de dagelijkse gang van zaken, d.m.v. de schoolapp en onze website www.sbo-jns.nl. Wij hopen er met jou en met je kind een fijn jaar van te maken. Een jaar waarin we met elkaar op zoek gaan naar de kansen en mogelijkheden die elk kind bezit. Ons team staat graag voor je klaar om samen met jou op zoek te gaan naar die kansen. Ouders zijn altijd welkom voor een oriënterend gesprek en een rondleiding op onze school. Deze schoolgids is tot stand gekomen met instemming van de Medezeggenschapsraad.  

Namens team JNS,  

Anneke van Ooijen, Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Professioneel
  • Veilig
  • Verantwoordelijk
  • Opbrengstgericht
  • Talentvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is gedurende het schooljaar gestegen naar 107.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
89
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen, zeker de kinderen die niet met aangepast vervoer komen, worden niet eerder dan een kwartier voor aanvang schooltijd op school verwacht (8.30 uur). Vanaf die tijd is er pas toezicht op het schoolplein. Bij het naar huis gaan worden de kinderen door hun groepsleerkracht of onderwijsassistent begeleid naar de fietsenstalling of de taxi's. De kinderen staan dus onder toezicht van de leerkracht/onderwijsassistent totdat ze in de taxi's zijn gestapt, weggefietst zijn of zijn opgehaald door hun ouders.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy gegevens leerlingen

Om goed onderwijs te kunnen geven en activiteiten te kunnen organiseren, verwerkt de school gegevens van uw kind. Denk hierbij aan contactgegevens, schoolresultaten, voortgang van het onderwijs, gegevens over de ouderbijdrage, etc. In het ‘Privacyreglement Leerlingengegevens’ van SALTO staat beschreven op welke manier de school omgaat met deze gegevens. Ook staat hierin wie, welke gegevens op welke manier mag inzien en aan welke andere organisaties, onder welke voorwaarden, onze school gegevens van uw kind verstrekt.   De school slaat gegevens per leerling op in een leerlingdossier. U hebt als ouder/verzorger recht op inzage in het leerlingdossier van uw kind. Als u dit wenst, vraagt u aan de directeur van de school om inzage in het dossier van uw kind. Bij goedkeuring van uw aanvraag, ontvangt u binnen vier weken een uitdraai van het leerlingdossier. Wanneer u verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens van uw kind wenst, geeft u dit samen met de redenen waarom u dit wilt aan bij de directeur. Het Privacyreglement staat op de website van SALTO (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/privacy).


Omgang met foto's en video's

Bij aanmelding van uw kind hebt u op het aanmeldformulier aangegeven of u toestemming geeft voor het door de school maken en/of verspreiden van foto’s of video’s. Het gaat daarbij om gelegenheden, zoals de schoolfotograaf of schoolactiviteiten en het plaatsen van foto’s en/of video’s op de website van de school, in de nieuwsbrief, schoolgids en/of op andere sociale media. De keuze die u toen heeft gemaakt, kunt u op elk moment wijzigen door aan de directeur van de school door te geven wat u wilt wijzigen en waarom u dit wilt. Als de school foto’s of video’s van uw kind heeft geplaatst waar u het niet mee eens bent, meldt u dit ook bij de directeur. Sommige ouders/verzorgers geven geen toestemming voor het maken of verspreiden van foto’s of video’s waarop hun kind te zien is. Daarom vragen we aan ouders/verzorgers om geen foto’s of filmpjes te maken van schoolse activiteiten van andere kinderen.   Als wij op andere momenten foto’s of video’s laat maken, informeren we u hierover en vragen we aan u toestemming als dat nodig is. Meer informatie over hoe wij omgaan met foto’s en video’s kunt u lezen in het SALTO-protocol “Foto’s en Video’s” dat op de website van SALTO te vinden is (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen).

Schorsing en verwijdering

Als u of uw kind in of rond de school de gedragsregels van school ernstig overtreedt of als er sprake is van gedrag dat de veiligheid van de kinderen, de ouders en/of het personeel van de school in gevaar brengt, maken wij dit gedrag direct bespreekbaar. In sommige gevallen kan het gedrag aanleiding zijn voor het college van bestuur om een kind te schorsen of te verwijderen van de school. Bij de uitvoering van deze maatregelen volgt SALTO een procedure. Deze is beschreven in de regeling ‘Toelaten, Schorsen en Verwijderen’ en staat gepubliceerd op de website van SALTO (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen). 

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

SBO Jan Nieuwenhuizen is een school voor speciaal basisonderwijs. Onze leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Om kinderen optimaal te kunnen begeleiden komt het voor dat het nodig is om met externe partners samen te werken. We hebben dan ook een breed netwerk van samenwerkende partners en gezamenlijk zullen we inzetten wat nodig is om kinderen optimale ontwikkelkansen te kunnen bieden.

Terug naar boven