SALTO-school Reigerlaan

Reigerlaan 3 5613 CD Eindhoven

Schoolfoto van SALTO-school Reigerlaan

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij SALTO-school Reigerlaan, 

Samen met Korein Kinderplein vormen wij 'spilcentrum Reigerlaan'.

In ons historische gebouw bieden wij hedendaags en toekomstgericht onderwijs. We kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid. Binnen een stabiele organisatie willen we onderwijs geven dat rust en continuïteit uitstraalt, maar dat tevens bruist van het leven. Onderwijs dat onze leerlingen, uw kinderen, voorbereidt op HUN toekomst, onderwijs dat hun onderzoeksvaardigheden ontwikkelt en dat hen uitdaagt om actief te leren en om actief deel te nemen aan de maatschappij. Daarom zijn werken wij met IPC (International Primary Curriculum), een curriculum dat een eigentijds programma aanbiedt waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen.

Dát is SALTO-school Reigerlaan, een school waar het fijn is om te leren, te werken en erbij te horen.   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kind
  • Koers
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingenaantal

In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met een internationale afdeling. Het aantal leerlingen wat aangegeven staat, is van SALTO-school Reigerlaan. Onze internationale afdeling is ook terug te vinden op 'Scholen op de kaart' onder RISE en I-St@rt. Eerdere schooljaren werden deze aantallen samengevoegd.  

Het aannamebeleid 

Het aannamebeleid wordt in het schooljaar 22-23 geüpdatet.

In het, te vinden op de website van de school, is vastgelegd dat de groepen maximaal 30 leerlingen tellen (met een mogelijke uitbreiding naar 32 als er sprake is van een uitzonderingssituatie, zoals die ook in het aannamebeleid is omschreven). Als het totale leerlingaantal van onze school gedurende het schooljaar fors stijgt, bestaat de kans dat we vanaf maart een nieuwe groep te vormen. Dat wordt dan een instroomgroep voor enkel nieuwe 4-jarige kleuters.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
411
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Internet en Sociale Media   

Op school gaan we bewust om met sociale media. Daarom hebben we een aantal afspraken gemaakt. Deze staan in het protocol Internet & Sociale Media. Ook gelden natuurlijk de schoolregels en de normale omgangsvormen bij het gebruik van internet, mail en sociale media. We spreken er regelmatig over met de kinderen en stimuleren hen om er op een goede manier mee om te gaan.

Als u merkt dat het protocol op school niet wordt nageleefd, kan u hiervan melding maken bij de leerkracht en/of het managementteam van de school. Samen bespreken we hoe de situatie opgelost kan worden. Indien nodig neemt de school passende maatregelen.

Ook thuis heeft u invloed op de manier waarop uw kind omgaat met sociale media en internet. Pesterijen vinden tegenwoordig veel plaats via Whats App, Instagram en andere media waar uw kind gebruik van kan maken. Spreek daarom regelmatig met uw kind over het gebruik van deze media en de manier waarop je er het beste mee om kan gaan.

Privacy gegevens leerlingen   

Om goed onderwijs te geven en activiteiten te organiseren, verwerkt de school gegevens van u en van uw kind. Denk hierbij aan contactgegevens, schoolresultaten, de voortgang van het onderwijs, gegevens over de ouderbijdrage, etc. In het ‘Privacyreglement Leerlingengegevens’ van SALTO staat beschreven op welke manier de school omgaat met deze gegevens. Ook staat hierin wie, welke gegevens op welke manier mag inzien en aan welke andere organisaties, onder welke voorwaarden, onze school gegevens van uw kind verstrekt.

De school slaat gegevens per leerling op in een leerlingdossier. Wij gebruiken hiervoor het systeem ParnasSys. U hebt als ouder recht op inzage in het leerlingdossier van uw kind. Als u dit wilt, vraagt u aan de directeur van de school om inzage in het leerlingdossier van uw kind. In samenspraak met de directeur wordt bepaald op welke manier u het dossier in kan zien. Een voorbeeld hiervan is een papieren uitdraai van het dossier of een inzage in de digitale applicatie. Wanneer u verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens van uw kind wenst, geeft u dit samen met de redenen waarom u dit wilt aan bij de directeur. Het Privacyreglement staat op de website van SALTO.

Omgang met foto's en video's

Bij aanmelding van uw kind hebt u op het aanmeldformulier aangegeven of u toestemming geeft voor het door de school maken en/of verspreiden van foto’s of video’s. Het gaat daarbij om gelegenheden, zoals de schoolfotograaf of schoolactiviteiten en het plaatsen van foto’s en/of video’s op de website van de school, in de nieuwsbrief, schoolgids en/of op andere sociale media.

De keuze die u toen heeft gemaakt, kunt u op elk moment wijzigen door aan de directeur van de school door te geven wat u wilt wijzigen en waarom u dit wilt. Als de school foto’s of video’s van uw kind heeft geplaatst waar u het niet mee eens bent, meldt u dit ook bij de directeur. Sommige ouders/verzorgers geven geen toestemming voor het maken of verspreiden van foto’s of video’s waarop hun kind te zien is. Daarom vragen we aan ouders/verzorgers om geen foto’s of filmpjes te maken van schoolse activiteiten van andere kinderen.   Als wij op andere momenten foto’s of video’s laat maken, informeren we u hierover en vragen we aan u toestemming als dat nodig is. Meer informatie over hoe wij omgaan met foto’s en video’s kunt u lezen in het SALTO-protocol “Foto’s en Video’s” dat op de website van SALTO te vinden is.

Schorsing en verwijdering

Als u of uw kind in of rond de school de gedragsregels van school ernstig overtreedt of als er sprake is van gedrag dat de veiligheid van de kinderen, de ouders en/of het personeel van de school in gevaar brengt, maken wij dit gedrag direct bespreekbaar. In sommige gevallen kan het gedrag aanleiding zijn voor het college van bestuur om een kind te schorsen of te verwijderen van de school. Bij de uitvoering van deze maatregelen volgt SALTO een procedure. Deze is beschreven in de regeling ‘Toelaten, Schorsen en Verwijderen’ en staat gepubliceerd op de website van SALTO

Arbobeleid

Eenmaal in de vier jaar wordt in samenwerking met de Arbo Unie een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) opgesteld. Jaarlijks wordt dit plan bijgesteld. Dit plan ligt ter inzage bij de directie.

Meldcode huiselijk geweld 

Een veilige leer- en werkomgeving is van groot belang. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. Alle medewerkers van basisscholen kennen de meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling en passen deze toe. Dit betekent dat als de school signalen heeft dat er mogelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling er een vaststaand proces met vijf stappen wordt gevolgd.

Bij een vermoeden van seksuele intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik door een SALTO-medewerker, hebben de school en het schoolbestuur een meld- en overlegplicht met de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie. Heeft u een vermoeden van seksuele intimidatie, grensoverschrijdend gedrag of misbruik? Bespreek het met de directer van de school. De directeur luistert naar uw zorgen. Op basis van dit gesprek worden passende vervolgacties uitgezet.

Meer informatie over de meldcode en de meldplicht vindt u op deze website. Vragen hierover kunt u onder andere stellen aan de interne vertrouwenspersoon op school.

Gezonde school

Onze school is een gezonde school. Dat houdt in dat we aandacht besteden aan voeding, beweging, een gezonde levensstijl etc. We hebben de vignetten "beweging" en "voeding".

Daarnaast is ons gebouw en het schoolplein rookvrij en vragen we u om ook in de nabije omgeving van de school niet te roken. Op naar een rookvrije generatie! 

Terug naar boven