SALTO-school Reigerlaan

Reigerlaan 3 5613 CD Eindhoven

Schoolfoto van SALTO-school Reigerlaan

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij SALTO-school Reigerlaan, 

Samen met Korein Kinderplein vormen wij 'spilcentrum Reigerlaan'.

In ons historische gebouw bieden wij hedendaags en toekomstgericht onderwijs. We kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid. Binnen een stabiele organisatie willen we onderwijs geven dat rust en continuïteit uitstraalt, maar dat tevens bruist van het leven. Onderwijs dat onze leerlingen, uw kinderen, voorbereidt op HUN toekomst, onderwijs dat hun onderzoeksvaardigheden ontwikkelt en dat hen uitdaagt om actief te leren en om actief deel te nemen aan de maatschappij. Daarom zijn werken wij met IPC (International Primary Curriculum), een curriculum dat een eigentijds programma aanbiedt waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen.

Dát is SALTO- basisschool Reigerlaan, een school waar het fijn is om te leren, te werken en erbij te horen.   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kind
  • Koers
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingenaantal

In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met een internationale afdeling. Het leerlingen aantal wat aangegeven staat, is een combinatie van onze internationale afdeling én reguliere Nederlandse afdeling. De Nederlandse afdeling heeft een stabiel leerlingenaantal van ongeveer 420 leerlingen bij de 1 oktobertelling.

Het aannamebeleid

In het aannamebeleid (te vinden op de website van de school) is vastgelegd dat de groepen maximaal 30 leerlingen tellen (met een mogelijke uitbreiding naar 32 als er sprake is van een uitzonderingssituatie, zoals die ook in het aannamebeleid is omschreven). Als het totale leerlingaantal van onze school gedurende het schooljaar fors stijgt, bestaat de kans dat we van de overheid extra budget ontvangen (zgn. ‘groeiformatie’) om bijvoorbeeld vanaf maart een nieuwe groep te vormen. Dat wordt dan een instroomgroep voor enkel nieuwe 4-jarige kleuters. Het is elk jaar echter de vraag of we de drempel voor die groeiformatie halen; in januari is daar meer zekerheid over

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
824
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Internet en Sociale Media  

Sociale media is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Hoewel dit medium vele positieve kanten heeft, moeten we er ook voorzichtig en bewust mee omgaan. Met één druk op de knop staat de informatie online, die niet makkelijk te verwijderen is.   In het protocol Internet & Sociale Media staan de afspraken vermeld waaraan leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en SALTO-medewerkers zich moeten houden. Daarbij verwachten wij altijd dat iedereen zich aan de schoolregels en de normale omgangsvormen houdt, bij het gebruik van internet, mail en sociale media.

Het protocol vindt u op de website van SALTO (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen).  

Als u opmerkt dat het protocol niet wordt nageleefd en negatieve gevolgen heeft voor uw kind of voor de school, dan kunt u hiervan melding maken bij de groepsleerkracht en/of het managementteam van de school. Samen bespreken we hoe de situatie opgelost kan worden. Indien nodig neemt de school passende maatregelen.

Privacy gegevens leerlingen   

Om goed onderwijs te kunnen geven en activiteiten te kunnen organiseren, verwerkt de school gegevens van uw kind. Denk hierbij aan contactgegevens, schoolresultaten, voortgang van het onderwijs, gegevens over de ouderbijdrage, etc. In het ‘Privacyreglement Leerlingengegevens’ van SALTO staat beschreven op welke manier de school omgaat met deze gegevens. Ook staat hierin wie, welke gegevens op welke manier mag inzien en aan welke andere organisaties, onder welke voorwaarden, onze school gegevens van uw kind verstrekt.   De school slaat gegevens per leerling op in een leerlingdossier. U hebt als ouder/verzorger recht op inzage in het leerlingdossier van uw kind. Als u dit wenst, vraagt u aan de directeur van de school om inzage in het dossier van uw kind. Bij goedkeuring van uw aanvraag, ontvangt u binnen vier weken een uitdraai van het leerlingdossier. Wanneer u verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens van uw kind wenst, geeft u dit samen met de redenen waarom u dit wilt aan bij de directeur. Het Privacyreglement staat op de website van SALTO(https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/privacy).   

Omgang met foto's en video's Bij aanmelding van uw kind hebt u op het aanmeldformulier aangegeven of u toestemming geeft voor het door de school maken en/of verspreiden van foto’s of video’s. Het gaat daarbij om gelegenheden, zoals de schoolfotograaf of schoolactiviteiten en het plaatsen van foto’s en/of video’s op de website van de school, in de nieuwsbrief, schoolgids en/of op andere sociale media. De keuze die u toen heeft gemaakt, kunt u op elk moment wijzigen door aan de directeur van de school door te geven wat u wilt wijzigen en waarom u dit wilt. Als de school foto’s of video’s van uw kind heeft geplaatst waar u het niet mee eens bent, meldt u dit ook bij de directeur. Sommige ouders/verzorgers geven geen toestemming voor het maken of verspreiden van foto’s of video’s waarop hun kind te zien is. Daarom vragen we aan ouders/verzorgers om geen foto’s of filmpjes te maken van schoolse activiteiten van andere kinderen.   Als wij op andere momenten foto’s of video’s laat maken, informeren we u hierover en vragen we aan u toestemming als dat nodig is. Meer informatie over hoe wij omgaan met foto’s en video’s kunt u lezen in het SALTO-protocol “Foto’s en Video’s” dat op de website van SALTO te vinden is (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen).   

Schorsing en verwijdering

Als u of uw kind in of rond de school de gedragsregels van school ernstig overtreedt of als er sprake is van gedrag dat de veiligheid van de kinderen, de ouders en/of het personeel van de school in gevaar brengt, maken wij dit gedrag direct bespreekbaar. In sommige gevallen kan het gedrag aanleiding zijn voor het college van bestuur om een kind te schorsen of te verwijderen van de school. Bij de uitvoering van deze maatregelen volgt SALTO een procedure. Deze is beschreven in de regeling ‘Toelaten, Schorsen en Verwijderen’ en staat gepubliceerd op de website van SALTO (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen). 

Arbobeleid

Eenmaal in de vier jaar wordt in samenwerking met de Arbo Unie een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) opgesteld. Jaarlijks wordt dit plan bijgesteld. Dit plan ligt ter inzage bij de directie.

Meldcode huiselijk geweld 

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt toegepast als de school signalen heeft dat er mogelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode bestaat uit vijf stappen. In stap 4 en 5 weegt de school af of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is. Wanneer er sprake is van melding wordt u altijd geïnformeerd. Meer informatie over de meldcode vindt u op https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/. Vragen hierover kunt u onder andere stellen aan de schoolcontactpersoon.

Terug naar boven