Salto basisschool Strijp Dorp

Apeldoornstraat 1 5651 EN Eindhoven

Schoolfoto van Salto basisschool Strijp Dorp

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de IEP eindtoets 2017 zijn opgehoogd. Dit houdt voor Strijp Dorp in dat de gemiddelde schoolscore van 2016/2017 is opgehoogd naar 70,1

Daarnaast heeft de Inspectie van het Onderwijs de gemiddelde schoolscore van 2014/2015 gecorrigeerd naar 76,6. Strijp Dorp heeft in 2014/2015 dus ruim boven de ondergrens van de inspectie gescoord.

Op Scholen op de Kaart zijn deze wijzigingen op dit moment nog niet in de tabel te zien. Wij hopen dat dit op een later moment aangepast wordt.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenopbrengsten worden vooral gebruikt om nog beter af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoefte van de kinderen. 

Hiervoor gaan we cyclisch (PDCA) te werk:
Toetsweek - De kinderen (van groep 3 t/m 8) maken twee keer per schooljaar een CITO-toets.
Analyseerweek - De toetsresultaten worden door de groepsleerkracht geanalyseerd. Tevens bepaalt de groepsleerkacht de interventies voor de komende periode. Wat betekenen de resultaten voor het aanbod en de instructie op groep en leerling niveau. 
Bespreekweek - De groepsleerkrachten bespreken hun analyse en interventies met collega's onder leiding van een reken- of taalexpert. Hierbij vormt het Onderwijsplan van het betreffende vakgebied de leidraad. In het Onderwijsplan staat de werkwijze voor dat vakgebied beschreven. Moet dit plan aangepast worden of zijn er aanvullingen nodig op school, groep of leerling niveau. Collega's geven elkaar tips, stellen verdiepende vragen en geven feedback. De groepsleerkracht verwerkt deze input in de gemaakte plannen. Vervolgens bespreekt de groepsleerkracht de analyse met de Intern begeleider.
Communicatieweek - De resultaten en het vervolg aanbod wordt besproken met ouders.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven