SALTO basisschool De Groene Vlinder

Mirabelweg 96 5632 PD Eindhoven

  • Schoolfoto van SALTO basisschool De Groene Vlinder
  • Schoolfoto van SALTO basisschool De Groene Vlinder
  • Schoolfoto van SALTO basisschool De Groene Vlinder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn trots op onze eindresultaten.

We halen 100% de 1 F norm en scoren ruim boven ons schoolgewicht voor de 1S/2F norm.

Maar nog belangrijker: we halen eruit wat er in zit. Kinderen krijgen een passend advies bij hun mogelijkheden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op SALTO-school De Groene Vlinder investeren we in een goed welbevinden door een prettige sfeer en stimulerende omgeving te creëren. Ook zorgen we voor een interessant en uitdagend onderwijsaanbod. We richten ons op een balans tussen sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en de ontwikkeling van vaardigheden. In de praktijk betekent dit dat kinderen de ruimte krijgen om hun eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Leren doen we binnen basisvakken als rekenen, taal en lezen. Maar ook het ontwikkelen van wereldburgerschap middels IPC, talentontwikkeling in onze ateliers en de Engelse taal zijn een belangrijk onderdeel van ons aanbod.
Kennis alleen is echter niet meer voldoende.
Om deze reden besteden we in ons aanbod ook aandacht aan ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden zoals het beoordelen van kennis, creativiteit, samenwerken en digitale vaardigheden. 

Opbrengstenanalyse 
De opbrengsten van het aanbod op onze school worden op de volgende manieren getoetst: Sociaal-emotionele ontwikkeling: Vragenlijsten van Werken met Kwaliteit (WMK), aangevuld met een nader te bepalen sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem. Ontwikkeling van vaardigheden: Schoolgebonden Assessment for Learning vanuit IPC, welke binnen onze school nog in ontwikkeling is. Cognitieve ontwikkeling: Trendanalyse van zowel het KIJK!-observatiesysteem als CITO-leerlingvolgsysteem en de jaarlijkse eindopbrengsten op de Route 8.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

SALTO-school De Groene Vlinder heeft van de Onderwijsinspectie het basisarrangement toegekend gekregen.

Terug naar boven