Evangelische Basisschool Online

Jasonstraat 1 5631 JB Eindhoven

Kunst gemaakt door alle leerlingen van de school i.s.m. kunstenares Wilma Veen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

2015-2016:

Het leerlingaantal van 58 geeft een vertekend beeld. We hebben een half-jaarsysteem, waardoor er ook kinderen in februari in groep 8 starten. Dit gaat om 15 leerlingen. Deze kinderen zijn echter wel meegeteld bij het leerlingaantal dat de toets zou hebben gemaakt. Bij de scores niet.

De gemiddelde schoolscore eindtoets klopt wel. Deze is 537,5. 

De 15 leerlingen die per abuis op de lijst zijn gekomen, worden bij het schooladvies en de plaatsing op het voortgezet onderwijs wel weer meegerekend. De juiste percentages zijn als volgt;

48% van onze leerlingen stroomt door naar HAVO/VWO

52% van onze leerlingen stroomt door naar VMBO/T, VMBO/B, VMBO/K, praktijkonderwijs 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

KWALIFICATIE GOED!

Op de EBS Online gaan kwaliteit en identiteit hand in hand en dat werd al die jaren ook door de inspectie in vertrouwen herkend. In 2019 kregen we als volgende stap in kwaliteit de niet vanzelfsprekende kwalificatie “goed” van de Inspectie van het Onderwijs!

Zij komen tot deze conclusie nadat ze uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar vele facetten van onze school. Ook hebben ze twee dagen gesproken met ouders, leerlingen, bestuursleden, MR-leden, leerkrachten en directie. Veruit de meeste Eindhovense scholen hebben een ‘basistoezicht. Wij mogen dus in alle bescheidenheid kwalitatief bij de kopgroep behoren. Naast alle bevindingen, vonden we dit heel erg mooi: beide Inspecteurs zagen dat ook de identiteit breed gedragen werd binnen de school door alle betrokkenen en dat het ook tot zijn recht kwam in de omgang met elkaar. We ervaren dit in dankbaarheid als zegen van de Heer.

Namens bestuur en directie, Paul Prijt en Jennifer Bakker

Terug naar boven