Kindcentrum Theresia

Zeelsterstraat 138 5652 EN Eindhoven

  • KC Theresia
  • KC Theresia
  • KC Theresia
  • KC Theresia
  • KC Theresia

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft in schooljaar 2021/2022 een kwaliteitsonderzoek gedaan op onze school.
Zij hebben onze kwaliteit beoordeeld met een voldoende en het vertrouwen uitgesproken in de verbetertrajecten die zijn opgestart en ook in schooljaar 2022/2023 doorgang zullen vinden.
Een van deze verbeteraanpakken is de focus op de leerlingen waarvan het de verwachting is dat ze 2F- en 1S-niveau kunnen behalen.

De eindtoetsresultaten van 2021/2022 onderschrijven ons beeld dat we hier inderdaad een opdracht hebben, met name op de vakgebieden rekenen (1S-niveau) en taalverzorging (2F-niveau).
De leerlingen waarvan we verwachten dat ze eind groep 8 (of eerder) 2F en 1S gaan halen, krijgen zowel in instructie als in oefenstof extra uitdaging in alle leerjaren vanaf leerjaar 3.

Een van de focuspunten in schooljaar 2022/2023 is het volgen van een scholingstraject door ons onderwijsteam rondom het geven van kwalitatief goede instructies op alle leerpleinen. Hierbij is o.a. aandacht voor het 'afpellen', het proces waarbij de cognitief sterkere leerlingen een kortere instructie krijgen en aan uitdagendere oefenstof kunnen gaan werken. De leerkrachten en de intern begeleiders volgen alle leerlingen en hun vorderingen nauwgezet en stemmen op cyclische en structurele basis samen af hoe het onderwijs aan elk kind geoptimaliseerd kan worden.

We vinden het belangrijk om de leerlingen hier zelf ook bij te betrekken, zodat ze zicht krijgen op hun eigen ontwikkelkansen. Dit doen we op verschillende manieren, zoals het maken van een ´eigen leerdoelenplan´ in groep 8 en het zichtbaar maken van de ontwikkelingen op de rekenmuur op het leerplein.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven