De Wilakkers

Piuslaan 68 5614 CM Eindhoven

Schoolfoto van De Wilakkers

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van leerlingen goed te kunnen volgen nemen we op de volgende manieren toetsen af:

  • Methodegebonden toetsen (groep 3 t/m 8) die bij de lesstof horen. Na een aantal weken is voor bijna elk vakgebied een toets in de methode opgenomen. Daarbij wordt gekeken of de leerlingen de behandelde stof beheersen. De resultaten gebruiken de leerkrachten om te kijken of er meer verrijking, verdieping of herhaling aangeboden moet worden. 
  • Niet-methodegebonden toetsen volgens de toetskalender. Op vaste momenten in het jaar worden toetsen vanuit Cito afgenomen als signalering. De resultaten van deze meetmomenten gebruiken de leerkrachten om het juiste niveau helder te krijgen en het handelen daarop aan te passen.
  • In groep 8 maken de kinderen de Centrale Eindtoets Cito PO.
  • In groep 1 en 2 vullen de leerkrachten twee keer per jaar de observatielijsten vanuit Kijk in.
  • Alle gegevens van de leerlingen leggen we vast in Parnassys, het leerlingvolgsysteem wat we gebruiken. In dit systeem kunnen we alle gegevens van de kinderen verwerken.

Tijdens de groepsbesprekingen bespreken de leerkrachten de resultaten met de Intern Begeleider. Op basis van de resultaten van de groep en de leerlingen worden acties en interventies uitgezet. 

Alle resultaten van de leerlingen worden gecommuniceerd met ouders. In het vorige schooljaar zijn we gestart met een digitaal rapport dat in het schooljaar 2019-2020 in een map met de leerling mee naar huis gaat. De groepen 1 en 2 doen dit nog niet, hiervoor gebruiken we KIJK registratie, dit wordt met de ouders besproken.

Tijdens de oudergesprekken hebben ouders de mogelijkheid om de resultaten te bespreken met de leerkrachten. Deze oudergesprekken vinden 3 keer per jaar plaats; 1x de startgesprekken, 1x een rapportgesprek en 1x een facultatief rapportgesprek. 

Tevens wordt met de ouders van kleuters die gestart zijn een instapgesprek gehouden om kennis te maken en de start te bespreken. 

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Adviesprocedure overgang voortgezet onderwijs

1: Factoren die een rol spelen

Bij het tot stand komen van het advies spelen de volgende factoren een rol:

- Methode resultaten van groep 7 en 8.

- Werkhouding van groep 7 en 8.

- Resultaten cito LVS groep 6 t/m 8 en de daaruit geadviseerde prognose V.O. vanuit Parnassys. Vooral Begrijpend lezen, rekenen en spelling zijn in deze volgorde belangrijk.

- Eventuele andere factoren zoals (intelligentie-) onderzoeken of diagnoses.

De volgorde van belangrijkheid is afhankelijk van ieder kind. Stoornissen als  bijvoorbeeld dyslexie of ADHD kunnen namelijk erg van invloed zijn op de resultaten. Leeftijd, sociaal milieu of etniciteit worden niet meegewogen. 

2: Voorlopig advies 

Vanuit de Medezeggenschapsraad kwam het verzoek om een voorlopig advies te overwegen. In het  schooljaar 2018-2019 zijn we hiermee gestart, we hebben dit vanwege de positieve bijdrage aan het leren van de kinderen doorgezet in het afgelopen schooljaar. Resultaten vanuit ons CITO leerlingvolgsysteem, rapportcijfers en werkhouding van groep 6 en 7 worden dan meegewogen.

3: Adviescommissie

Na afname van de LVS B8 toetsen komt in december de ‘adviescommissie’ bijeen. Deze commissie bestaat uit de leerkrachten van groep 8, de leerkrachten van groep 7 en de Intern Begeleider van de bovenbouw. Zij krijgen ter voorbereiding een pakket met gegevens van ieder kind en geven een advies. Deze gegevens omvatten de rapporten van groep 7 en 8 en de scores uit ons cito leerlingvolgsysteem vanaf groep 3. Zij schrijven voor zichzelf een advies op en bij het overleg is een advies direct vastgesteld als minimaal 4 van de 5 mensen een gelijk advies hebben opgeschreven. Is de stand 3-2 dan gaan we relevante methodetoetsen en cito toetsen analyseren.  Als de stand dan nog steeds 3-2 is, wordt het advies van de meerderheid opgevolgd. De adviezen van de adviescommissie worden ter goedkeuring met de directeur besproken, waarna hij bij goedkeuring zijn handtekening onder het advies zet.   De adviesgesprekken met het betreffende kind en zijn of haar ouders vinden in de tweede lesweek van januari plaats. De groepsleerkracht leidt het gesprek en 1 van de andere commissieleden zit erbij om het te onderbouwen of om vragen te beantwoorden. Het dan gegeven advies is in principe definitief. Ieder kind dat een hogere eindcito heeft dan zijn of haar schooladvies, wordt met de commissie besproken. Adviezen kunnen dan mogelijk naar boven worden bijgesteld conform de richtlijnen. Het advies heeft in eerste instantie betrekking op het niveau van het voortgezet onderwijs. In individuele gevallen kan en wil de school op verzoek van de ouders meedenken over welke specifieke school voor het kind het meest geschikt is.

4: Informatievoorziening naar kinderen en ouders

In november organiseren we een informatieavond “Voortgezet Onderwijs” voor de ouders van de leerlingen van groep 8. Tijdens deze ouderavond geven we uitleg over het schoolkeuzetraject in het algemeen en over het adviestraject op De Wilakkers in het bijzonder. Ook wordt de opzet van het voortgezet onderwijs besproken. In aanloop naar het advies en de schoolkeuze wordt folder- en postermateriaal van voortgezet onderwijs scholen op een infotafel verzameld. Dit materiaal is toegankelijk voor zowel kinderen als ouders. Ook worden ontvangen brieven en brochures die daarvoor bestemd zijn, aan de kinderen meegegeven. In de klas wordt ruim aandacht besteed aan de schoolkeuze. Aan de hand van een PowerPoint presentatie worden de verschillende schooltypen belicht. Tevens wordt met groep 8 een oriënterend bezoek gebracht aan een aantal scholen voor voortgezet onderwijs. Het streven is om van elk schooltype (vmbo b-k, vmbo t, havo, vwo) minstens één school of scholengemeenschap te bezoeken, maar we gaan vooral naar scholen kijken die aansluiten bij het niveau van de meeste schooladviezen van dat jaar. We maken hierbij een keuze uit de scholen in het ‘verspreidingsgebied’ van De Wilakkers.

5: Informatievoorziening naar het voortgezet onderwijs

De school neemt deel aan de PO-VO procedure. Via de webapplicatie LDOS.nl worden per kind de relevante gegevens doorgegeven. Dit gaat volgens het tijdpad dat in het begin van het schooljaar opgesteld wordt door het samenwerkingsverband. Na het definitief maken van de adviezen nemen contactpersonen van de diverse scholen contact op met ons en worden alle aangemelde kinderen doorgesproken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven