De Wilakkers

Piuslaan 68 5614 CM Eindhoven

Schoolfoto van De Wilakkers

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat een personeelslid afwezig is door ziekte, calamiteiten en/ of verlof, kunnen wij een beroep doen op vervanging via de invalpool van het SKPO. Indien mogelijk proberen wij het intern op te lossen door middel van ambulante personeelsleden met een onderwijsbevoegdheid. Zijn beide opties geen mogelijkheid dan zullen we de kinderen moeten verdelen over de andere groepen. Zij krijgen dan werk mee dat zij zelfstandig in de andere groep kunnen maken. Om te voorkomen dat wij kinderen bij gebrek aan voldoende personeel naar huis moeten sturen, is het soms nodig om intern te schuiven met personeelsleden, groepen en kinderen. Wij doen er echter alles aan om dit te voorkomen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsindeling:

KA Juf Merel

KB Juf Ebru

KC Juf Marian

KD Juf Leonie & juf Yvonne 

Instroomgroep vanaf februari 2021

3a Juf Eline

3b Juf Elise & juf Laurette

4a Juf Nancy & juf Catrijn

4b Juf Marlies & juf Leonie

5a Meester Rik-Daniël

5b Juf Tinke & juf Merel

6a Meester Gregor

6b Juf Esther & juf Britte (juf Amber Lio)

7 Meester Frank

8a Meester Rob (meester Niels Lio)

8b Juf Gerdieneke & juf Marte 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken we met het programma ‘Kleuterplein versie 2’. Dit totaalprogramma vormt de basis van het onderwijs. In deze groepen worden 16 thema’s aangeboden in twee jaar. Alle thema’s hebben een vaste opbouw met start- kern- keuze- en afsluitingsactiviteiten. In deze thema’s komen de volgende ontwikkelingsgebieden aan de orde:

- Taal en Lezen (praten en luisteren, verhalen, klanken en letters, krabbelen en schrijven)

- Rekenen (tellen en rekenen, meten en wegen, ruimte en vormen, tijd)

- Grove motoriek (sterker worden, balans, met de bal, balanceren, gooien en vangen, klimmen, springen, tikspelen, mikken, groepsspelen) ( buiten en binnen; in de eigen speelzaal)

- Fijne motoriek (werken met papier, werken met klei, werken met stof, werken met kleding, tekenen, verven, mengen, stempelen)

- Wereldoriëntatie (hier ben ik, hier wonen wij, de wijde wereld)

- Sociaal emotionele ontwikkeling (zelfkennis, zelfvertrouwen, verplaatsen in anderen, omgaan met verschillen, rekening houden met anderen, samen spelen en werken, weerbaarheid)

- Muziek (muziek beleven, ritme, melodie), drama, dans. 

Het programma van ‘Kleuterplein’ biedt voldoende differentiatie zowel voor de kinderen die uitdaging nodig hebben, als de kinderen die extra herhaling en oefening nodig hebben. Om de kinderen actiever te laten deelnemen, worden coöperatieve werkvormen gebruikt. Met de kinderen wordt tijdens het werken aan een thema een uitdagende leeromgeving ingericht. Tevens gaan de groepen 1-2 regelmatig op excursie of maken een uitstapje, aangezien leren niet alleen binnen het schoolgebouw en op het plein plaatsvindt. Om de overgang naar groep 3 te verkleinen zijn er door het jaar heen 'opendeurdagen' voor de groepen 1/2 en 3. Ook zijn er een aantal kennismakingsmomenten aan het einde van het schooljaar om voor de groep2ers de stap naar groep 3 te vereenvoudigen. 

Daarnaast maken de kinderen in  de groepen 1 en 2 gebruik van de methode Pennenstreken als voorbereiding op een vloeiend en verbonden handschrift. Deze methode wordt schoolbreed ingezet. Hierbij worden grof motorische en fijn motorische bewegingen in de lucht en op papier gecombineerd. Kinderen die al toe zijn aan het schrijven van letters, krijgen de juiste schrijfwijze aangeleerd die ook in groep 3 wordt gebruikt. Indien kinderen in hun ontwikkeling vooruit lopen en ‘Kleuterplein’ onvoldoende uitdaging biedt, gebruiken we als aanvulling op de methode extra materialen zoals de ‘Smart games’ en techniekmaterialen. Voor de kinderen die meer aandacht nodig hebben gebruiken we citohulpboeken en materialen als ‘Seriant’ en ‘Comparant’.
Verder worden er muzieklessen gegeven aan de hand van de methode 123zing en wordt er Engels gegeven via de methode 'take it easy'.

In de groepen 1-2 werken we met het leerlingvolgsysteem ‘Kijk’. Dit is een gestructureerd instrument om de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen en zo te komen tot een beredeneerd aanbod. Vanaf augustus 2013 is Korein Kinderopvang & speelzaal hier ook mee gestart. Ook bij onze Spil Partner Korein wordt gewerkt met Kleuterplein; de voorloper hiervan is Peuterplein. In het beleidsdocument VVE wordt onze samenwerking beschreven. We sluiten zoveel mogelijk aan op elkaars thema’s (bijv. Eet smakelijk en Eten, Regen en Het weer/herfst, Hatsjoe en Gezondheid, Ik en mijn en Familie). Dit wordt elk jaar opnieuw in overleg vastgelegd met elkaar. Ook komen de peuters met regelmaat een bezoekje brengen aan onze kleutergroepen. Tevens vindt er een warme overdracht plaats van de Pedagogisch Medewerkers van Korein en de leerkrachten van groep 1/2. 

Wij zijn samen met Korein Kinderplein onderdeel van Spilcentrum Tuindorp. Voor en Vroegschoolse educatie (VVE) wordt op dit moment gerealiseerd samen met onze partner. Ook andere opvoedingsondersteunende instanties zullen participeren in ons multifunctioneel Spilcentrum.   

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Conform de afspraak binnen het Samenwerkingsverband bestaat de basisondersteuning op basisschool 'de Wilakkers' uit 5 zorgniveaus met de bijbehorende criteria en acties. Dit geeft ons binnen de basisondersteuning houvast tijdens de uitvoering van de zorg en begeleiding.

Binnen de school wordt zorgvuldig overleg gepleegd over welke zorg bij welk kind hoort. Om alle kinderen gelijke kansen en mogelijkheden te bieden zijn er vaste protocollen waarin gewerkt wordt, denk daarbij aan het dyslexieprotcol. Ook wordt er waar nodig maatwerk geleverd om invulling te geven aan de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Dat kan zijn door de inzet van een RT-er, door de inzet van een tijdelijke ondersteuning van de Interne Begeleiders (IB), maar zeker ook door de inzet van externe professionals. De externe professionals kunnen ingezet worden voor individuele ondersteuning van een leerling, maar ook voor de een groepsaanpak of voor de begeleiding van de een leerkracht. Op 'de Wilakkers' wordt steeds verkend wat er nodig is bij een kind dat extra ondersteuning nodig heeft en wordt er ingezet op een passende begeleiding.

Het volledige ondersteuningsprofiel is terug te vinden op onze website onder Informatie.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven