De Wilakkers

Piuslaan 68 5614 CM Eindhoven

 • Schoolfoto van De Wilakkers
 • Schoolfoto van De Wilakkers
 • Schoolfoto van De Wilakkers
 • Schoolfoto van De Wilakkers
 • Schoolfoto van De Wilakkers

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat een personeelslid afwezig is door ziekte, calamiteiten en/ of verlof, kunnen wij een beroep doen op vervanging via de invalpool van het SKPO. Indien dit niet mogelijk is proberen wij het intern op te lossen door middel van ambulante personeelsleden met een onderwijsbevoegdheid. Zijn beide opties geen mogelijkheid dan zullen we de kinderen moeten verdelen over de andere groepen. Zij krijgen dan werk mee dat ze zelfstandig in de andere groep kunnen maken. Om te voorkomen dat wij kinderen bij gebrek aan voldoende personeel naar huis moeten sturen, is het soms nodig om intern te schuiven met personeelsleden, groepen en kinderen. Wij doen er echter alles aan om dit te voorkomen. 

Directie gaat niet voor de groep om de groepen op te vangen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsindeling:

KA Meester Olivier Bussing & juf Sabine Quadackers (LIO)

KB Juf Ebru Ciftci

KC Juf Marian Trum-Doesburg

KD Juf Yvonne van Haalen

KE Juf Esther van Erve

3A Juf Nancy Putman & juf Catrijn van den Berg

3B Juf Elise Davits & juf Laurette Munnik

4A Juf Tinke Kiel

4B Juf Marlies Ebbing

5A Meester Rik-Daniël Westhof

5B Meester Niels Krekels

6A Juf Gerdieneke Dankers

6B Juf Esther Lemmens & juf Britte Boelens 

7A Meester Rob Renders

7B Meester Gregor Buenen

8 Meester Frank Roosen & meester Luigi Maria(LIO)

Vakdocent Bewegingsonderwijs: Meester Roy Verstappen

Onderwijsassistent: Juf Femke van de Ven

Interne Begeleiding: Juf Els Bouten Onderbouw (t/m groep 3) en Juf Carolijn Pols-Zopfi Bovenbouw (groep 4 t/m 8)

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken we met het programma ‘Kleuterplein versie 2’. Dit totaalprogramma vormt de basis van het onderwijs. In deze groepen worden 16 thema’s aangeboden in twee jaar. Alle thema’s hebben een vaste opbouw met start- kern- keuze- en afsluitingsactiviteiten. In deze thema’s komen de volgende ontwikkelingsgebieden aan de orde:

- Taal en Lezen (praten en luisteren, verhalen, klanken en letters, krabbelen en schrijven)

- Rekenen (tellen en rekenen, meten en wegen, ruimte en vormen, tijd)

- Grove motoriek (sterker worden, balans, met de bal, balanceren, gooien en vangen, klimmen, springen, tikspelen, mikken, groepsspelen) ( buiten en binnen; in de eigen speelzaal)

- Fijne motoriek (werken met papier, werken met klei, werken met stof, werken met kleding, tekenen, verven, mengen, stempelen)

- Wereldoriëntatie (hier ben ik, hier wonen wij, de wijde wereld)

- Sociaal emotionele ontwikkeling (zelfkennis, zelfvertrouwen, verplaatsen in anderen, omgaan met verschillen, rekening houden met anderen, samen spelen en werken, weerbaarheid)

- Muziek (muziek beleven, ritme, melodie), drama, dans. 

Het programma van ‘Kleuterplein’ biedt voldoende differentiatie zowel voor de kinderen die uitdaging nodig hebben, als de kinderen die extra herhaling en oefening nodig hebben. Om de kinderen actiever te laten deelnemen, worden coöperatieve werkvormen gebruikt. Met de kinderen wordt tijdens het werken aan een thema een uitdagende leeromgeving ingericht. Tevens gaan de groepen 1-2 regelmatig op excursie of maken een uitstapje, aangezien leren niet alleen binnen het schoolgebouw en op het plein plaatsvindt. Om de overgang naar groep 3 te verkleinen zijn er door het jaar heen 'opendeurdagen' voor de groepen 1/2 en 3. Ook zijn er een aantal kennismakingsmomenten aan het einde van het schooljaar om voor de groep2ers de stap naar groep 3 te vereenvoudigen. 

Daarnaast maken de kinderen in  de groepen 1 en 2 gebruik van de methode Pennenstreken als voorbereiding op een vloeiend en verbonden handschrift. Deze methode wordt schoolbreed ingezet. Hierbij worden grof motorische en fijn motorische bewegingen in de lucht en op papier gecombineerd. Kinderen die al toe zijn aan het schrijven van letters, krijgen de juiste schrijfwijze aangeleerd die ook in groep 3 wordt gebruikt. Indien kinderen in hun ontwikkeling vooruit lopen en ‘Kleuterplein’ onvoldoende uitdaging biedt, gebruiken we als aanvulling op de methode extra materialen zoals de ‘Smart games’ en techniekmaterialen. Voor de kinderen die meer aandacht nodig hebben gebruiken we citohulpboeken en materialen als ‘Seriant’ en ‘Comparant’.
Verder worden er muzieklessen gegeven aan de hand van de methode 123zing en wordt er Engels gegeven via de methode 'take it easy'.

In de groepen 1-2 werken we met het leerlingvolgsysteem ‘Kijk’. Dit is een gestructureerd instrument om de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen en zo te komen tot een beredeneerd aanbod. Ook bij onze Spil Partner Korein wordt gewerkt met Kleuterplein; de voorloper hiervan is Peuterplein. In het beleidsdocument VVE wordt onze samenwerking beschreven. We sluiten zoveel mogelijk aan op elkaars thema’s (bijv. Eet smakelijk en Eten, Regen en Het weer/herfst, Hatsjoe en Gezondheid, Ik en mijn en Familie). Dit wordt elk jaar opnieuw in overleg vastgelegd met elkaar. Ook komen de peuters met regelmaat een bezoekje brengen aan onze kleutergroepen. Tevens vindt er een warme overdracht plaats van de Pedagogisch Medewerkers van Korein en de leerkrachten van groep 1/2. 

Beredeneerd aanbod
Dit is ons thematisch onderwijsaanbod (waarbij we gebruik maken van Kleuterplein) van betekenisvolle samenhangende activiteiten, op basis van vooraf vastgestelde leer- en ontwikkelingsdoelen. Het aanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van onze kinderen. Gedurende het schooljaar is daarin een opklimming in moeilijkheidsgraad zichtbaar en wordt het aanbod in 3 instructieniveaus aangeboden. Dit alles is vertaald naar een weekplanning die in de praktijk duidelijk herkenbaar is. Kortom, om te komen tot een beredeneerd aanbod stelt de leerkracht zich de volgende vragen:

 • Komen alle ontwikkelingsgebieden in voldoende mate aan bod?
 • Werk ik doelgericht?
 • Biedt het aanbod voldoende uitdaging tot ontwikkeling op verschillende niveaus?
 • Is het aanbod betekenisvol en zorgt het voor grote betrokkenheid?
 • Sluit het aanbod (of delen daarvan) voldoende aan bij de aanvullende en extra onderwijsbehoeften van (individuele) kinderen?
 • Hoe organiseer ik het aanbod?
 • Welke rol neem ik bij het aanbieden van het onderwijs?
 • Hoe evalueer ik het onderwijsaanbod?

Om dit te kunnen realiseren gebruiken we behalve onze eigen observaties en de gesprekken die we hebben met de ouders ook ons observatie-instrument KIJK.

Wij zijn samen met Korein Kinderplein onderdeel van Spilcentrum Tuindorp. Voor en Vroegschoolse educatie (VVE) wordt op dit moment gerealiseerd samen met onze partner. Ook andere opvoedingsondersteunende instanties zullen participeren in ons multifunctioneel Spilcentrum.   

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Conform de afspraak binnen het Samenwerkingsverband bestaat de basisondersteuning op basisschool 'de Wilakkers' uit 5 zorgniveaus met de bijbehorende criteria en acties. Dit geeft ons binnen de basisondersteuning houvast tijdens de uitvoering van de zorg en begeleiding.

Binnen de school wordt zorgvuldig overleg gepleegd over welke zorg bij welk kind hoort. Om alle kinderen gelijke kansen en mogelijkheden te bieden zijn er vaste protocollen waarin gewerkt wordt, denk daarbij aan het dyslexieprotcol. Ook wordt er waar nodig maatwerk geleverd om invulling te geven aan de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Dat kan zijn door de inzet van een RT-er, door de inzet van een tijdelijke ondersteuning van de Interne Begeleiders (IB), maar zeker ook door de inzet van externe professionals. De externe professionals kunnen ingezet worden voor individuele ondersteuning van een leerling, maar ook voor de een groepsaanpak of voor de begeleiding van een leerkracht. Op 'de Wilakkers' wordt steeds verkend wat er nodig is bij een kind dat extra ondersteuning nodig heeft en wordt er ingezet op een passende begeleiding.

Het volledige ondersteuningsprofiel is terug te vinden op onze website onder Informatie.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor ons VVE-aanbod is er ook een coördinator op onze school aanwezig, dit is juffrouw Yvonne van Haalen (e-mail y.vanhaalen@skpo.nl).

Terug naar boven