Basisschool 't Startblok

Keverberg 3 5655 BA Eindhoven

  • Schoolfoto van Basisschool 't Startblok
  • Schoolfoto van Basisschool 't Startblok
  • Schoolfoto van Basisschool 't Startblok
  • Schoolfoto van Basisschool 't Startblok
  • Schoolfoto van Basisschool 't Startblok

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij het bestuurlijk toezicht in schooljaar 2018-2019 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze school. Hieronder een kort verslag van het bezoek.

Onderwijsproces
De kwaliteit van het standaard aanbod is goed. De school voldoet aan de wettelijke eisen en kan aantonen dat ze daarnaast haar eigen ambities realiseert. Een mooi voorbeeld hiervan is de vormgeving van het thematisch aanbod binnen de school. Ook zijn er verschillende vakdocenten actief om het onderwijs op een toekomstgerichte manier in te richten.
Extra ondersteuning
De kwaliteit van de standaard extra ondersteuning is goed. De school voldoet aan de wettelijke eisen en kan aantonen dat ze daarnaast eigen ambities realiseert. Een mooi voorbeeld is de manier van werken in een aparte groep met een aantal leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Door deze manier van werken zijn deze leerlingen toegerust om het onderwijs in hun eigen groep te blijven volgen en de school te blijven bezoeken. De school maakt hiermee haar eigen ambitie en het bestuursbeleid om álle kinderen te laten profiteren van een passend aanbod in hun eigen wijk op een mooie manier waar.
Kwaliteitszorg en ambitie
De kwaliteit van de standaard kwaliteitscultuur is goed. Op alle lagen in de school wordt de visie van de school vormgegeven. Teamleden geven aan in hoge mate betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de school. Typerend is de manier waarop het team samen optrekt om het onderwijs toekomstbestendig te maken.

Terug naar boven