Basisschool Karel de Grote

Mendelssohnlaan 217 5653 BB Eindhoven

  • Regelmatig stellen de kinderen van het hele Spilcentrum hun werk ten toon. Bij de tentoonstelling zijn ouders welkom.
  • In december 2013 speelde het team een vrolijke kerstmusical voor alle kinderen en ouders van het spilcentrum.
  • Elk jaar nemen we deel aan verschillende sporttoernooien, waaronder de zwemkampioenschappen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 hebben 28 van de 28 leerlingen deelgenomen aan de Cito eindtoets. 1 leerling is niet meegenomen in de berekening van de gemiddelde score aangezien die een aangepast eindniveau had. 

In de grafiek is te zien dat de school al een aantal jaren boven het gemiddelde scoort.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ons onderwijsaanbod omvat een duidelijke structuur en organisatie. Hierbij maken we gebruik van de cyclus Handelingsgericht werken: evalueren en signaleren,analyseren en begrijpen, plannen en uitvoeren.

Driemaal per jaar worden er groepsbesprekingen gehouden. Eén keer aan het begin van het jaar om de groep in beeld te brengen en twee keer na de CITO(Lvs) toets afname volgens het toetsrooster. In verband met de invoering van 1-zorgroute worden er in de maand juni groepsbesprekingen gehouden waarin de onderwijsbehoeften van de kinderen met de ontvangende leerkracht worden ingevuld. Naar aanleiding hier van worden er groepsplannen gemaakt. Het groepsplan, observatiesysteem Kijk, Scol en de toetsen vormen het gesprekspunt van de groepsbesprekingen. De groepsbespreking verloopt volgens een van te voren vastgesteld stramien. Kinderen met leer- en/of gedragsproblemen worden op dat moment gesignaleerd en worden aangemeld voor de leerlingbespreking. De internebegeleider krijgt op deze wijze een totaaloverzicht van de zorgleerlingen.De verslagen van de groeps- en leerlingbesprekingen worden vastgelegd in Parnassys ( leerling volg systeem). Voor zorgbesprekingen maken wij gebruik van diverse formulieren. De zorgstructuur is opgebouwd uit vijf ondersteuningsniveaus. Ieder niveau geeft aan op welke wijze en met welke intensiteit en omvang de zorg wordt gerealiseerd. We benaderen deze ondersteuningsniveaus vanuit het kind. Het kind heeft om redenen een bepaalde mate van ondersteuning nodig. Hij of zij ontvangt die ondersteuning op een bijbehorend ondersteuningsniveau. De beschrijving van de ondersteuningsniveaus geeft aan op welk niveau ondersteuning gegeven wordt. De eerste drie niveaus vallen binnen de basisondersteuning.

Voor de uitwerking van het planmatig werken binnen de leerlingenzorg verwijzen wij naar het Schoolondersteuningsplan (SOP) op onze website.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven