SALTO basisschool De Klimboom

St Norbertuslaan 1 5643 PM Eindhoven

  • Schoolfoto van SALTO basisschool De Klimboom
  • Schoolfoto van SALTO basisschool De Klimboom
  • Schoolfoto van SALTO basisschool De Klimboom
  • Schoolfoto van SALTO basisschool De Klimboom

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het systeem van leerling ondersteuning vereist onder meer dat we de gegevens die gerelateerd zijn aan de leerling ondersteuning vastleggen in een leerlingvolgsysteem. Daartoe gebruiken wij het digitale systeem Parnassys en het digitaal leerlingvolgsysteem CITO-LOVS voor de groepen 1 t/m 8. We leggen hierin niet alleen alle relevante toets gegevens vast, maar ook observaties, groepshandelingsplannen, eventuele individuele handelingsplannen, onderzoekgegevens en gespreksverslagen. De observatiegegevens van de groepen 1 en 2 leggen we vast in het volgsysteem KIJK!  

We houden de ontwikkeling van leerlingen in de gaten met behulp van observaties van de leerkrachten, gesprekken met ouders en een systeem van toetsen. We maken onderscheid tussen toetsen die bij een methode horen en toetsen die daar los van staan. De leerkracht gebruikt de toetsen die bij de methode horen over het algemeen om te bekijken welke kinderen de instructie hebben begrepen en bij welke kinderen daar nog extra aandacht aan besteed dient te worden.

De toetsen die los staan van de methode worden in principe tweemaal per jaar afgenomen. Ze zijn vooral bedoeld om te bekijken of de leerling zich naar verwachting blijft ontwikkelen of dat er een andere aanpak is vereist. Hoe dit systeem precies is vormgegeven, is vastgelegd in het bovengenoemde beleidsdocument.  

Wij streven er naar dat ieder kind de einddoelen van groep 8 behaalt. Omdat ieder kind anders is, lukt dit niet altijd (een kind krijgt dan een eigen ontwikkelingsperspectief OPP). We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkheden van de kinderen.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Overgang naar voortgezet onderwijs

In groep 7 en 8 richten we ons nadrukkelijker op de overgang naar het voortgezet onderwijs (VO). Wij maken gebruik van de POVO-procedure (Primair Onderwijs-Voortgezet Onderwijs). In groep 8 besteden we veel aandacht aan wat er komt kijken bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. De kinderen ontvangen diverse brochures over het VO en kunnen gaan kijken bij Open Dagen. We stellen, in overleg met de intern begeleider en aan de hand van de diverse gegevens, een advies vast. Dit advies bespreken we in januari met u en uw kind. Voorafgaand wordt u hierover in groep 7 al meegenomen. Daarna kunt u met uw kind de open dagen van de scholen voor VO bezoeken en met uw kind uw keuze bepalen. Vervolgens krijgen wij vanuit de scholen voor voortgezet onderwijs verzoeken om informatie over de kinderen die onze school gaan verlaten. Vooraf ontvangt u een kopie hiervan.  Met de meeste scholen voor VO hebben we goed contact. Ook maken we regelmatig afspraken om de plaatsing van de kinderen te evalueren. Het programma van groep 8 ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als in andere leerjaren. Daar waar in het begin van het jaar de nadruk ligt op de voorbereiding voor de Centrale Eindtoets, ligt ná de eindtoets de nadruk op de overgang naar de middelbare school. Komend jaar wordt de De Centrale Eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Deze vindt plaats in februari.

In het schooljaar 2022-2023 is de Eindtoets van Route 8 afgenomen.  

Schooljaar 2022-2023 zijn 46 er uitstromers en 5 doublures:?   

VSO   0          VMBO-B: 3 (6,5%)        VMBO-BK: 0               VMBO-K: 2 (4,3%)                VMBO-K/(g): 4 (8,7%).           VMBO-G: 8 (17,4%).  VMBO-(G)t/havo: 4 (8,7%)       HAVO: 5 (10,9%)      HAVO/VWO: 6 (13%)            VWO: 14 (30,4%)                                     

Om te komen tot een gedegen schooladvies kijkt de leerkracht van groep 8 naar eigen bevindingen in relatie tot de leerling, en de resultaten die gedurende de schoolloopbaan behaald zijn.  Hoe is de leerling in de dagelijkse praktijk? Hoe gedraagt hij zich? Is hij gemotiveerd? Maar ook of hij bijvoorbeeld gemakkelijk in de omgang is, speelt een belangrijke rol bij het schooladvies. 

 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij. 

Wij bieden voor kinderen een veilige leeromgeving, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij zullen dit regelmatig controleren bij de kinderen en gebruiken hiervoor de leerlingtevredenheidsvragenlijst van WMK.

Er zijn duidelijke afspraken over hoe we omgaan met pesten op school en proberen kinderen bewust te maken van pestgedrag (ook digitaal). Onze vertrouwenspersonen en de gedragsspecialist begeleiden dit proces.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Identiteit
  • veiligheid
  • Autonomie en Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven