SALTO basisschool De Klimboom

St Norbertuslaan 1 5643 PM Eindhoven

 • Schoolfoto van SALTO basisschool De Klimboom
 • Schoolfoto van SALTO basisschool De Klimboom
 • Schoolfoto van SALTO basisschool De Klimboom
 • Schoolfoto van SALTO basisschool De Klimboom

Het team

Toelichting van de school

De groepsindeling en werkverdeling:

 • Groep 1-2a Annemieke - Lindy
 • Groep 1-2b Lindie - Roza
 • Groep 1-2c Laura - Marloes
 • Groep1-2d Anneline - Roza
 • Groep 3a Monique - Charlotte
 • Groep 3b Charlotte - Petra
 • Groep 4a Sandra
 • Groep 4b Samia - Femke
 • Groep 5a Kaylee - Caroline
 • Groep 5b Caroline - Brigitte
 • Groep 6a Shari
 • Groep 6b Karin - Yoni
 • Groep 7a Linda - Tessa
 • Groep 7b Suzanne
 • Groep 8a  Aukje - Linda
 • Groep 8b Willemijn - Bregje

Managementteam:  

-Directeur Susan Geijsberts

-Teamleider gr. 1 t/m 3 Petra Nooijen 

-Teamleider gr. 4 t/m 8 Yoni Swinkels  

Leerlingenzorg: 

-Interne begeleiding gr. 1 t/m 3 Jacqueline Wieffering  -Interne begeleiding gr. 4 t/m 8 Sanne Liebregts                                  

Ondersteunende taken en specialisaties:

- Specialist VVTO: Froukje Polman 

- Specialist gedrag: Charlotte Doggen 

- Specialist Rots en Water: Karin Gevers 

- Specialist internationalisering: Froukje Polman-Bronneberg  

- Specialist bewegingsonderwijs:  

- Specialist meer- en hoogbegaafdheid: Laura Pauly

 -Taalspecialist: Caroline Noorlander 

- Rekenspecialist: Suzanne Huijbregts 

- VVE (voor- en Vroegschoolse Educatie):   Roza Verhoeven 

- ICT contactpersonen: Tessa Bekers en Aukje van den Hengel 

- Basisschoolcoach (begeleiding studenten):Linda Tops  

- Eventmanager: Linda Tops 

- Interne vertrouwenspersoon Sanne Liebregts en Karin Gevers 

- Conciërge: Leon van Stiphout  

-Huishoudelijke hulp: Jackelien van den Broek  

-Administratie: Marian Wijn  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen ons bestuur SALTO hebben we vervanging bij verlof als volgt geregeld, waarbij we een onderscheid maken tussen voorzien en onvoorzien verlof. Voorzien verlof is een verlof dat we van te voren aan zien komen. Onvoorzien verlof is een verlof dat we niet aan kunnen zien komen. Een voorbeeld daarvan is ziekte.

-Voor de verloven die we kunnen voorzien heeft iedere SALTO school een medewerker die die verloven kan vervangen. Die medewerker komt uit een pool die wij pool 2 noemen. De pool 2 medewerker is standaard boventallig op één school. Op onze school is er fulltime een pool 2 leerkracht aanwezig.

-Voor de onvoorziene vervangingen maken we gebruik van leerkrachten uit de pool die wij pool 1 noemen. In pool 1 zitten leerkrachten die wel een 'stamschool' hebben van waaruit zij werken. Als er een vervangingsvraag komt van een andere school, dan gaan zij daar naartoe. Deze leerkrachten vervangen zowel het kortdurend (onvoorzien) verlof, maar ook langdurig voorzien verlof zoals bijvoorbeeld een zwangerschapsverlof of een ziekteverlof waarvan we vooraf weten dat het langer gaat duren.

-Voor de gevallen dat er geen pool 1 of pool 2 medewerker beschikbaar is, werken we samen met Driessen HRM. Via hen kunnen we ook invalleerkrachten aanvragen.

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen  

Onze school heeft momenteel bijna 400 kinderen, verdeeld over 16 groepen. Er zijn vier groepen 1-2 en van de groepen 3 t/m 8 zijn er elk twee. De groepsgrootte bedraagt tussen de 20 en 30 kinderen.   

Het rooster 

De invulling van de onderwijstijd ziet er in grote lijnen als volgt uit: in de ochtend wordt er gewerkt aan de basisvakken (rekenen, taal, spelling, lezen) en in de middagen staan de creatieve- en wereld oriënterende vakken op het programma. In de week vindt ook een aantal momenten plaats waar de kinderen werken aan de weektaak. 

Als school zijn wij een paar jaar geleden begonnen met VVTO Engels (vroeg vreemdetalenonderwijs). De kinderen krijgen al vanaf groep 1 Engels op onze school. Jonge kinderen kunnen spelenderwijs een vreemde taal leren, zonder dat de ontwikkeling van hun moedertaal daaronder lijdt. Kinderen die vroeg Engels leren, spreken de taal bovendien beter dan leeftijdsgenoten die laat beginnen. Daarnaast zijn kinderen voor hun zevende jaar veel taalgevoeliger. Met vroeg vreemdetalenonderwijs kunnen we daar maximaal gebruik van maken.  

Procedure aanmeldingen en toelating 

De Klimboom hanteert een school specifiek toelatingsbeleid. Dit beleid ligt ter inzage voor u klaar op school. Als u overweegt om uw kind op onze school aan te melden, kunt u een afspraak maken voor een rondleiding. U kunt hiervoor telefonisch of per mail een afspraak maken.  Tijdens dit persoonlijke contact informeren we u over de school en vragen we naar de ontwikkeling van uw kind. Op deze manier ontdekken we gezamenlijk of onze school past bij uw kind.  Zodra u ervan overtuigd bent dat De Klimboom de juiste school is voor uw kind en uzelf, vult u het aanmeldformulier in. Als u de keuze heeft gemaakt dat u graag zou willen dat uw kind op onze school onderwijs gaat genieten, meldt u uw kind aan door het aanmeldformulier volledig ingevuld en ondertekend op school in te leveren. Als uw kind drie jaar of ouder is, wordt deze aanmelding direct in behandeling genomen. Bij kinderen die jonger zijn dan drie jaar gebeurt dit niet direct. Wettelijk gezien mogen wij dit pas doen, op het moment dat een kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt. Uw aanmelding wordt in dit geval beschouwd als een vooraanmelding. Vanaf het moment dat uw kind drie jaar is geworden, wordt de vooraanmelding automatisch in behandeling genomen als een definitieve aanmelding. U hoeft hiervoor als ouder geen nadere actie te ondernemen.  

Inschrijven en kennismaken 

Wettelijk mogen wij kinderen pas inschrijven op het moment dat een kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt. Als u uw kind eerder aanmeldt, dan zorgen wij ervoor dat uw kind wordt aangemeld in ons administratiesysteem. Dat is echter nog geen inschrijving.  Alle informatie die we nodig hebben staat vermeld op het aanmeldformulier. Nadat we het aanmeldformulier ontvangen hebben krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Als uw kind 3 jaar wordt, dan gaan wij na of uw kind toegelaten kan worden tot onze school. Dat is afhankelijk van of wij als school kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind. In de meeste gevallen kunnen wij dat.  De beslissing over toelating vindt plaats binnen zes weken met een eventuele verlenging van nog eens vier weken. Deze beslissing is gebaseerd op de beschikbare en opgevraagde gegevens van het kind en wordt genomen in overleg met de intern begeleider en/of de VVE coördinator van de school.  Op het moment dat uw kind al 3 jaar is op het moment dat u uw kind aanmeldt, dan moeten wij binnen zes weken (met eventuele verlenging van nog eens vier weken) aan u laten weten of uw kind wordt toegelaten tot De Klimboom. U wordt door een teamleider van de school schriftelijk geïnformeerd of uw kind wordt toegelaten.   

Na inschrijving en indien uw kind plaatsbaar is op De Klimboom, plaatsen we uw kind in overleg met de desbetreffende teamleider en de intern begeleider, in de juiste klas. U kunt uw voorkeur voor een klas of leerkracht opgeven op het aanmeldingsformulier. We proberen zoveel mogelijk aan deze wensen te voldoen, maar kunnen het niet in alle gevallen waarmaken.

Kinderen die in september jarig zijn, worden wel uitgenodigd voor stoeltjes passen, maar zullen vervolgens een dag na de vierde verjaardag instromen. Kinderen die 4 worden in de maanden juni tot 5 schooldagen na de start van het nieuwe schooljaar, starten aan het begin van het schooljaar dat start nadat zij vier jaar zijn geworden. Deze kinderen worden schriftelijk uitgenodigd voor het ‘stoeltjes passen’, een middag waarop de groepen die het volgende schooljaar kennis maken met elkaar en met de nieuwe leerkracht. Kinderen die 4 worden van oktober tot 1 juni stromen in als zij net jarig zijn geweest. Bij deze kinderen neemt de leerkracht uiterlijk 4 weken van tevoren telefonisch contact met de ouders op. 

Peuterspeelochtend 

Drie keer per jaar organiseren we een peuterspeelochtend. Uw kind kan dan bij ons komen spelen in de kleutergroepen onder begeleiding van leerkrachten van onze school. U krijgt informatie over onze school en we geven een rondleiding, waarbij er alle ruimte is om vragen te stellen. Iedere keer blijkt dit een klein feestje te zijn. Mocht u uitgenodigd willen worden voor een peuterspeelochtend, dan kunt u dit telefonisch aangeven of via e-mail. De data van de peuterspeelochtenden vindt u op de kalender. 

SPIL-centrum Norbertuslaan 

Binnen ons SPIL-centrum Norbertuslaan biedt Korein Kinderplein kinderopvang aan. Alle kinderen van 0 tot 12 jaar zijn welkom. De basisschool en kinderopvang werken nauw samen zodat de veiligheid en ontwikkeling van uw kind centraal staat. Korein Kinderplein heeft voor uw en uw kind het volgende aanbod:  

Dagopvang 0-4 jaar (locatie St. Lidwinastraat 2): 

 • Babygroepen voor 0-2 jaar 
 • Peutergroepen voor 2-4 jaar
 • Peuterspeelzaal voor 2 jaar 3 maanden – 4 jaar
 • Speelinloop vanaf 1,5 jaar – 2 jaar en 3 maanden, elke woensdagochtend van 8.45- 10.15 uur   

Buitenschoolse opvang 4-12 jaar 

Voorschoolse opvang, elke dag van 7.30 tot 8.30 (op school)  

Naschoolse opvang: • 4-5 jaar (op school)

 • 5-9 jaar (St. Lidwinastraat 1)
 • Teenz 9-12 jaar (St. Lidwinastraat 2)  

Goede start bij de dagopvang 

In de groepen op de dagopvang ontwikkelen kinderen al jong sociale vaardigheden: respect voor elkaar, op je beurt wachten, samen delen én lol maken. In alle peutergroepen werken ze ontwikkelingsgericht. Ze stimuleren de ontwikkeling van uw kind met de aanpak. Speels en ongedwongen. Zo kan uw kind straks een goede start maken op de basisschool. Wij werken op school vanuit thema’s, voor- en vroegschool hebben hier contact met elkaar over, zodat er een doorgaande lijn is, zo ook met KIJK  die ook ingevuld wordt op de voorschool.   

Actieve club bij de buitenschoolse opvang 

Bij de buitenschoolse opvang kan uw kind even stoom afblazen van de drukke schooldag, of samen met vriendjes en vriendinnetjes meedoen aan een leuke activiteit. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd in de thema’s cultuur, sport, techniek en natuur. Samen met school bieden ze regelmatig CKE-activiteiten aan. Zo kunnen kinderen zich breed ontwikkelen. Zijn de kinderen wat ouder? Dan bedenken ze vaak zelf activiteiten.   

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderbouwgroepen werken nauw samen in heterogene groepen, waarin kinderen van groep 1 en groep 2 samen in de klas zitten. We proberen kinderen ieder op zijn of haar eigen niveau uit te dagen. Bij ons op school willen we graag doelen bereiken in de diverse spelhoeken, die we zo uitgebreid mogelijk willen uitbreiden, begeleiden en aanbieden. Vandaar ook de benaming ' spelen en werken' bij de onderwijstijd. 

Tijdens de kring komen diverse activiteiten aan bod zoals dagopening, kringactiviteiten, rekenen, taal, muziek, drama en sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast is Engels vanuit onze visie opgenomen in het aanbod van kleuters. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Taal is inclusief spellingonderwijs. Lezen is zowel technisch- als begrijpend lezen. Sociale burgerschapsvorming is inclusief de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerling ondersteuning  

Onze school heeft een goed ontwikkeld systeem van leerling ondersteuning. Dankzij dit systeem krijgt ieder kind de zorg die het nodig heeft. Hoe het systeem precies functioneert, staat beschreven in het beleidsdocument leerling ondersteuning. Dit document wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.   

Leerlingvolgsysteem en toetsing 

Het systeem van leerling ondersteuning vereist onder meer dat we de gegevens die gerelateerd zijn aan de leerling ondersteuning vastleggen in een leerlingvolgsysteem. Daartoe gebruiken wij het digitale systeem Parnassys en het digitaal leerlingvolgsysteem CITO-LOVS voor de groepen 1 t/m 8. We leggen hierin niet alleen alle relevante toets gegevens vast, maar ook observaties, groepshandelingsplannen, eventuele individuele handelingsplannen, onderzoekgegevens en gespreksverslagen. De observatiegegevens van de groepen 1 en 2 leggen we vast in het volgsysteem KIJK!  

We houden de ontwikkeling van leerlingen in de gaten met behulp van observaties van de leerkrachten, gesprekken met ouders en een systeem van toetsen. We maken onderscheid tussen toetsen die bij een methode horen en toetsen die daar los van staan. De leerkracht gebruikt de toetsen die bij de methode horen over het algemeen om te bekijken welke kinderen de instructie hebben begrepen en bij welke kinderen daar nog extra aandacht aan besteed dient te worden.  De toetsen die los staan van de methode worden in principe tweemaal per jaar afgenomen. Ze zijn vooral bedoeld om te bekijken of de leerling zich naar verwachting blijft ontwikkelen of dat er een andere aanpak is vereist. Hoe dit systeem precies is vormgegeven, is vastgelegd in het bovengenoemde beleidsdocument.  

Wij streven er naar dat ieder kind de einddoelen van groep 8 behaalt. Omdat ieder kind anders is, lukt dit niet altijd (een kind krijgt dan een eigen ontwikkelingsperspectief OPP). We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkheden van de kinderen.    

Gesprekken/rapportage 

Voor schooljaar 2023-2024 is de cyclus als hieronder weergegeven vastgesteld. Vanzelfsprekend is er tussendoor de wederzijdse mogelijkheid tot het maken van een afspraak om te praten over uw kind.   

De gesprekkencyclus: 

In totaal staan er 5 gespreksmomenten op de schoolkalender. Het eerste moment is een verplicht moment, wij willen dan alle ouders en kinderen op gesprek laten komen. Belangrijk aspect van dit gesprek is dat ouders, kind en leerkracht met elkaar kennismaken en dat er gelegenheid is tot afstemming. De ouders krijgen de ruimte hun verwachtingen met de ‘nieuwe’ leerkracht te bespreken en indien van toepassing afspraken te maken die aanhaken op de afspraken met de leerkracht van het vorige leerjaar. Na het eerste rapport zal er ook een verplicht gespreksmoment zijn.  

De rest van de gesprekken zijn vrijwillig: de leerkrachten of de ouders geven aan een gesprek te willen hebben. Bij de groepen 1 of 2 (bij nieuwe leerlingen) plant de leerkracht een huisbezoek. 

Mochten er zich bij uw kind bepaalde onverwachte ontwikkelingen voordoen, dan zal de leerkracht niet wachten tot het volgende gespreksmoment maar direct contact met u opnemen. Onze ervaring is dat het veel effectiever is direct en adequaat te handelen dan te wachten tot het volgende officiële moment. Anderzijds verzoeken we u niet te wachten tot de officiële momenten als u merkt dat het met uw kind niet gaat zoals het zou moeten gaan.  Het werken aan leerling-ontwikkeling zien we als een partnerschap tussen ouders en school.  

Rapportage:  

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een schriftelijke rapportage: in januari/ februari en in juni/juli. Het rapport bestaat uit drie grote onderdelen. Dat zijn de onderdelen: ‘Zo zien wij jou in de klas’, ‘Methodetoetsen’ en ‘Cito uitslagen’. De bedoeling daarvan is dat er een helder en overzichtelijk rapport is waardoor de kinderen en u weten hoe het ervoor staat.

Overgang naar de volgende groep

De algehele ontwikkeling van de leerling staat bij ons centraal. Het komt voor dat het voor een leerling beter is om een bepaald leerjaar nog een keer te doen. Om dit zo objectief mogelijk te beoordelen is per leerjaar een aantal criteria vastgelegd in het beleidsplan leerling ondersteuning. Naast die criteria heeft de school een aantal uitgangspunten vastgesteld met betrekking tot het al dan niet overgaan naar de volgende groep, namelijk: 

 • Eventueel doubleren vindt bij voorkeur plaats in de groepen 1 t/m 4, uitzonderingen daargelaten. 
 • De ouders worden al in een vroeg stadium (febr./maart) ingelicht door de groepsleerkracht over mogelijk doubleren en vraagt hen om hun mening. Eventueel doubleren kan zo nooit als een verrassing komen. 
 • In mei/juni beslist het ondersteuningsteam over al dan niet doubleren. In het ondersteuningsteam zitten de teamleiders, de intern begeleiders en de directie.  
 • In principe doubleert een kind maximaal 1 keer in zijn schoolloopbaan op onze school. 
 • Vanuit de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onderwijs ligt het uiteindelijke besluit bij de directie van de school.   

Overgang naar voortgezet onderwijs 

In groep 7 en 8 richten we ons nadrukkelijker op de overgang naar het voortgezet onderwijs (VO). Wij maken gebruik van de POVO-procedure (Primair Onderwijs-Voortgezet Onderwijs).   

In groep 8 besteden we veel aandacht aan wat er komt kijken bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. De kinderen ontvangen diverse brochures over het VO en kunnen gaan kijken bij Open Dagen. We stellen, in overleg met de intern begeleider en aan de hand van de diverse gegevens, een advies vast. Dit advies bespreken we in januari met u en uw kind. Voorafgaand wordt u hierover in groep 7 al meegenomen. Daarna kunt u met uw kind de open dagen van de scholen voor VO bezoeken en met uw kind uw keuze bepalen. Vervolgens krijgen wij vanuit de scholen voor voortgezet onderwijs verzoeken om informatie over de kinderen die onze school gaan verlaten. Vooraf ontvangt u een kopie hiervan.  Met de meeste scholen voor VO hebben we goed contact. Ook maken we regelmatig afspraken om de plaatsing van de kinderen te evalueren. Het programma van groep 8 ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als in andere leerjaren. Daar waar in het begin van het jaar de nadruk ligt op de voorbereiding voor de Centrale Eindtoets, ligt ná de eindtoets de nadruk op de overgang naar de middelbare school. Komend jaar wordt de De Centrale Eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Deze vindt plaats in februari. In het schooljaar 2022-2023 is de Eindtoets van Route 8 afgenomen.  

Schooljaar 2022-2023 zijn 46 er uitstromers en 5 doublures:?   

VSO   0                                   

VMBO-B: 3 (6,5%)        VMBO-BK: 0               VMBO-K: 2 (4,3%)                VMBO-K/(g): 4 (8,7%).           VMBO-G: 8 (17,4%).                        VMBO-(G)t/havo: 4 (8,7%)       HAVO: 5 (10,9%)      HAVO/VWO: 6 (13%)            VWO: 14 (30,4%)                                     

Om te komen tot een gedegen schooladvies kijkt de leerkracht van groep 8 naar eigen bevindingen in relatie tot de leerling, en de resultaten die gedurende de schoolloopbaan behaald zijn.  Hoe is de leerling in de dagelijkse praktijk? Hoe gedraagt hij zich? Is hij gemotiveerd? Maar ook of hij bijvoorbeeld gemakkelijk in de omgang is, speelt een belangrijke rol bij het schooladvies. 

Remedial Teaching:

In principe vinden we op school dat we ons onderwijs zo moeten inrichten dat alle kinderen in de groep (en dus niet daarbuiten) het juiste onderwijs krijgen. Doordat de leerkrachten goed differentiëren (dat wil zeggen: het niveau van het onderwijs aanpassen aan de behoefte van de leerling), slagen we daar voor een groot gedeelte in. Voor een aantal kinderen blijkt dat echter onvoldoende. Deze kinderen krijgen een plek in het groepsplan of er wordt een OPP voor hen opgesteld. Daarin staat hoe we de benodigde leerhulp organiseren. Gaat het om een discipline die buiten het regulier onderwijs valt, dan laten we ons daarin ondersteunen door scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Uiteraard wordt dit in goed onderling overleg met u als ouder doorgesproken en regelmatig geëvalueerd. Naast deze ondersteuning bekostigen enkele ouders privéondersteuning voor hun kind. Als school hebben we daar begrip voor. Wel vinden we dat er waakzaam omgesprongen moet worden met de vrije tijd van de leerlingen. We maken geen onderwijstijd en -ruimte vrij voor privé remedial teaching, bekostigd door ouders, onder schooltijd. In dat opzicht staan we voor gelijke kansen voor ieder kind.  

Indien u, in een uitzonderlijk geval, overweegt om individuele hulp voor uw kind te regelen buiten de school om maar wel onder schooltijd, dient u vooraf verlof aan te vragen bij de directeur. Die zal op inhoudelijke gronden vaststellen of er vrijstelling verleend kan worden voor het niet bijwonen van bepaalde onderwijsactiviteiten en de duur van de vrijstelling.  

Passend onderwijs 

Alle speciale en reguliere basisscholen uit Eindhoven, Best en Son & Breugel horen bij het samenwerkingsverband Eindhoven e.o., zie www.po-eindhoven.nl. De gezamenlijke opdracht is om aan alle kinderen uit deze gebieden op de voor hen meest passende plaats onderwijs te bieden. Het liefst zo thuisnabij mogelijk. 

Als u uw kind schriftelijk aanmeldt op de school, onderzoeken wij of onze school de meest passende onderwijsplek is voor uw kind. Dat doen wij door met u te praten over de kenmerken en de behoeften van uw kind. Ook vragen wij informatie op bij de kinderopvang of bij de huidige school waar uw kind op zit. 

Vanaf het moment dat uw kind op school zit, zijn wij ervoor verantwoordelijk om het onderwijs zoveel als mogelijk aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Dat doen wij vanuit een stevige basisondersteuning. Enkele kinderen hebben behoefte aan meer ondersteuning. Onze school biedt de volgende extra ondersteuning: 

Het hele schoolondersteuningsprofiel staat op de website van onze school. Soms blijkt dat de school niet aan de onderwijsbehoeften van een kind kan voldoen. In dit geval gaan we met de verzorgers/ouders het gesprek aan. Samen met u onderzoeken we welke school beter bij uw kind aansluit. Daarbij kijken we niet alleen naar speciale (basis)scholen, maar ook naar de mogelijkheden van andere basisscholen. Tijdens de zoektocht naar de meest passende school kunnen we advies vragen aan externen zoals de SALTO-expertisedienst of de coördinator passend onderwijs van SALTO. U kan zelf ook advies vragen aan de coördinator passend onderwijs van SALTO. De coördinator passend onderwijs is te bereiken via de contactgegevens van SALTO. 

Als een kind overstapt naar een school voor speciaal (basis)onderwijs wordt een vaste procedure gevolgd. Alle stappen die hiervoor noodzakelijk zijn, bespreken wij met u, zodat de overstap naar de speciale school zo soepel mogelijk gaat. 

WIJStratum 

WIJeindhoven is het sociaal beleid in onze stad. Het zorgt ervoor dat mensen de regie houden op hun eigen leven. Ook als ze (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben.  Sinds 1 oktober 2013 heeft ook Stratum een eigen WIJteam. De medewerkers binnen het team bieden sindsdien ondersteuning aan buurtbewoners die een vraag hebben. Ze werken volgens het uitgangspunt één huishouden, één plan, één contactpersoon.  Die ondersteuning wordt geboden door WIJteams. Deze teams bestaan uit professionele ondersteuners. Zij werken in de buurten en treden op als vaste contactpersoon van een bewoner of gezin die/dat ondersteuning nodig heeft. Samen met die bewoner of dat gezin bepalen ze eerst wat iemand zelf kan doen om zijn situatie te verbeteren (eigen kracht). En of en hoe familie, vrienden of buren daarbij kunnen helpen (samenkracht). Wanneer dan toch ondersteuning nodig is, zal de contactpersoon deze ondersteuning zoveel mogelijk zelf bieden.  Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van werk, wonen, zorg, samenleven in buurten en wijken, ontmoeting en ontspanning zijn. Deze manier van werken en denken heeft grote voordelen: bewezen is namelijk dat als mensen vanuit hun eigen kunnen en met hulp vanuit hun sociale netwerk zoeken naar oplossingen, deze oplossingen duurzamer zijn.  Daarnaast krijgen bewoners snel en dicht bij huis de ondersteuning die zij nodig hebben. Vaak zonder dat ze te maken krijgen met verschillende hulpverleners. En tenslotte worden sociale netwerken in buurten door deze andere manier van omgaan met elkaar hechter.  U kunt de ondersteuners van het WIJteam tegenkomen in heel Stratum: op hun kantoor, maar vooral ook op straat, bij bijeenkomsten, bij mensen thuis, of op de basisschool. Zij nemen namelijk de rol van de jeugd- en gezinswerkers over. Voor onze school betekent dit concreet dat Karin van Heugten contactpersoon is en regelmatig op school aanwezig zal zijn (haar gegevens zijn in hoofdstuk 8 te vinden).  

Breed SPIL zorgteam 

Uw kind gaat naar een SPIL-centrum. Het doel van het SPIL-centrum is de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar zo goed mogelijk te laten verlopen en indien gewenst ondersteuning te bieden aan u als ouder(s)/verzorger(s) bij de opvoeding van uw kind. Het belang van uw kind staat voorop in alles wat wij doen. Dat betekent dat er overleg is tussen de verschillende partners in het belang van de ontwikkeling van uw kind. In het SPIL-centrum werken het peuterspeelzaalwerk, de kinderopvang, het basisonderwijs en de jeugdgezondheidszorg nauw met elkaar samen.  Is het wenselijk dat de ontwikkeling van uw kind besproken wordt in het breed SPIL zorgteam dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld en de uitkomst wordt met u besproken.  

Voorschoolse educatie (VE) 

Krijgt mijn peuter of kleuter voorschoolse of vroegschoolse educatie (vve)? Heeft uw peuter of kleuter een taalachterstand? Dan krijgt uw kind mogelijk voorschoolse of vroegschoolse educatie (vve) in de kinderopvang of op de basisschool. De gemeente bepaalt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Meestal gaat dit via het consultatiebureau. Voorschoolse educatie: voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Zij krijgen dit op de peuterspeelzaal of bij de kinderopvang. Het consultatiebureau geeft kinderen die (een risico op) een onderwijsachterstand hebben een zogenaamde vve-indicatie. De kinderopvang biedt voorschoolse educatie aan. Pedagogisch medewerkers volgen met de peuters een programma dat de ontwikkeling op het gebied van taal, voorbereidend rekenen, motoriek en op sociaal-emotioneel vlak spelenderwijs aanmoedigt. Vroegschoolse educatie: voor kinderen uit groep 1 en 2 Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. De kleuterleerkrachten volgen met de kleuters een programma dat de ontwikkeling op het gebied van taal, voorbereidend rekenen, motoriek en op sociaal-emotioneel vlak aanmoedigt. Nut van voorschoolse of vroegschoolse educatie In de voorschoolse of vroegschoolse educatie leert uw kind al spelend de Nederlandse taal. Zo kan uw kind de achterstand inhalen en een goede start maken op de basisschool. De achterstanden worden niet helemaal ingelopen. Kinderen krijgen door de ondersteuning wel een grotere woordenschat. Ook kunnen ze zich vaak ook beter concentreren. De Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) en de inspectie van onderwijs controleren de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie.  

VVE coördinator 

Elk SPIL centrum in Eindhoven heeft een VVE coördinator. De VVE coördinator trekt samen op met de teamcoach van het kinderdagverblijf om een zorgplan en een VVE verbeterplan te maken. Zij implementeren, bewaken en evalueren de voortgang van het VVE verbeterplan. Ook wordt er een ouderbeleidsplan opgesteld. De VVE coördinator en de teamcoach dragen dus zorg voor de kwaliteit en de doorgaande lijn op gebied van aanbod, pedagogisch klimaat, educatief handelen, zorg en ouderbeleid. Op onze school hebben we een SPIL ‘op afstand’ . De Klimboom werkt samen met Korein Lidwinastraat en vormen samen het SPIL St. Norbertus. De directie en de gebiedsmanager kinderopvang hebben de regie en zijn eindverantwoordelijk voor alle resultaten. Zij sturen de teamcoach en VVE coördinator aan en bewaken mede de voortgang van het VVE verbeterplan. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

1. opleiden van personeelsleden tot specialisten.

2. inzet van onderwijsassistenten bij het begeleiden van kinderen.

3. inzet van externen: Punt Uit.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven