Salto Jenaplanschool Hanevoet

Oldengaarde 1 B 5655 CP Eindhoven

Een Jenaplan school omgeven door twee mooie, ruime en groene speelpleinen.

In het kort

Toelichting van de school

“Voor elk kind het beste onderwijs binnen een veilig pedagogisch klimaat”. SALTO-school Hanevoet gaat uit van verschillen in aanleg, leer- en werktempo en stemmen daar het onderwijs binnen de stamgroep op af. Professionals zorgen samen met ouders voor een grote betrokkenheid op elkaar en hun omgeving. Kinderen leren binnen en buiten de school. Ouders spelen hier een actieve rol in. Wij zien hen als professionals en volwaardige partners.

Ieder kind is uniek en mag er zijn zoals hij of zij is.  In relatie met jezelf, de ander en de wereld om je heen leer je verantwoordelijk te zijn/ worden. “Leer me om het zelf te doen”. Wij zien leren als een continu en actief proces, waarvan kinderen zelf eigenaar zijn. Wij zorgen voor samenhang in het leren. Dat doen wij door doelgericht te werken vanuit leerlijnen en zaakvakken zoveel mogelijk geïntegreerd aan te bieden.

Kinderen van verschillende leeftijdsgroepen zitten bij elkaar in één stamgroep. Elk kind ervaart hoe het is om de jongste, middelste of oudste te zijn. Je klein en groot voelen, hulp vragen en geven, verantwoordelijkheid nemen op verschillende niveaus. We leren van, aan en met elkaar.

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school en te ervaren hoe kinderen van 0 t/m 12 jaar met veel plezier samen spreken, spelen, werken en vieren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Individuele ontplooiing
  • zelfwerkzaamheid
  • goed ontwikkeld kennisniveau
  • samenwerken, communiceren
  • creatieve oplossingen bedenken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het scheppen van een veilige omgeving is een belangrijke voorwaarde voor kinderen en leerkrachten om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Wij gaan op een respectvolle manier met elkaar om en accepteren en waarderen verschillen. Iedereen is uniek en mag er zijn. 

Structureel besteden wij aandacht aan ons schoolklimaat, veiligheid op school en thuis. Dit doen wij iedere dag in de groep en projectmatig. Binnen de stamgroep oefenen wij voortdurend onze sociale vaardigheden. Kinderen, ouders en leerkrachten ondersteunen en helpen elkaar bij het creëren van een optimaal schoolklimaat.

We zorgen voor een schoolbreed gedragen veiligheidsbeleid. Op onze school is een anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon aangesteld.

We signaleren en handelen bij onveilige situatie, zowel op school als thuis. Er vindt dan een gesprek plaats en aan de hand daarvan beslissen wij wat verder nodig is.

Terug naar boven