Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs De Vijfkamp

Waddenzeelaan 4 5628 HC Eindhoven

Schoolfoto van Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs De Vijfkamp

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Jaarlijks maken de schoolverlaters de eindtoets. Onze school maakt daarbij gebruik van ROUTE 8. Dit is een adaptieve toets die door de kinderen online gemaakt wordt. Voorafgaand ontvangen de kinderen in januari hun schooladvies. Soms komt het voor dat na aanleiding van de resultaten van de eindtoets een schooladvies heroverwogen wordt. Dit gebeurt enkel als het resultaat van de ROUTE 8 beter uitvalt dat het eerder gegeven schooladvies. 

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ontwikkelingsperspectief

Voor elke leerling wordt, binnen het SBO, verplicht door de Wet op Passend Onderwijs, een Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld door de psycholoog. De voordelen van het werken met een ontwikkelingsperspectief zijn: In een OPP is zichtbaar welke einddoelen voor een bepaalde uitstroombestemming (het Voortgezet Onderwijs) behaald moeten worden. De te verwachten tussendoelen worden per schooljaar vastgesteld. Op basis van de geplande uitstroombestemming komen zo beredeneerde keuzes tot stand voor doelen en aanbod. Met het OPP betrekt de school de leerling actief bij zijn of haar ontwikkeling en bij de doelen die je samen wilt bereiken. Er vindt afstemming en samenwerking met de ouders plaats. Met behulp van het Ontwikkelingsperspectief maakt de leerkracht een periodeplanning die zichtbaar is in het groepsplan.   

Met de ouders evalueren we twee keer per jaar het OPP. Het plan wordt besproken, afspraken worden gemaakt en het document wordt vervolgens gezamenlijk getekend.

Systematisch en planmatig werken

De Vijfkamp maakt gebruik van een leerlingvolgsysteem (Eduscope) om de vorderingen van alle kinderen te registreren en te volgen. Ook worden twee keer per jaar de toetsen van het leerlingvolgsysteem CITO afgenomen en maken de schoolverlaters de ROUTE 8 eindtoets.

Ook worden de methodegebonden toetsen gebruikt om de voortgang van de kinderen te monitoren en vervolgens het aanbod in de groep en aan individuele leerlingen op aan te passen. 

Alle kinderen worden conform hun uitstroomniveau getoetst en deze gegevens worden gebruikt om het ontwikkelingsperspectief te evalueren en te bespreken met ouders. Dit gebeurt twee keer per jaar.

Voor alle vakgebieden zijn er drie arrangementen beschreven en staat in het ontwikkelingsperspectief beschreven wt de verwachtingen en doelstelling zijn. Dit kunnen de volgende arrangementen zijn:

 1. Een intensief arrangement voor kinderen die een uitstroomprofiel Praktijkonderwijs hebben
 2. Een basisarrangement voor kinderen die als uitstroomprofiel  VMBO-Basis of VMBO-Kader hebben.
 3. Een verdiept arrangement voor kinderen met een uitstroomprofiel van VMBO T of HAVO.

Overgang naar een andere groep

Aan het einde van elk schooljaar gaat een aantal kinderen  naar een andere groep. We streven ernaar om groepen zoveel mogelijk in tact te houden. In het SBO is dat niet altijd mogelijk en kan het zijn dat uw kind in een andere groep geplaatst wordt. Indien dat het geval is zult u hier als ouder op tijd over geïnformeerd worden.

Waar een kind geplaatst wordt, is afhankelijk van diverse  factoren:

 • leeftijd
 • didactische ontwikkeling,  afgestemd op onderwijs aanbod
 • uitstroombestemming
 • afstemming werkstijl kind en leerkracht, jongen of meisje, vriendjes en vriendinnen, beïnvloeding van kinderen op elkaar, plaatsbare aantallen, aantal nieuwe kinderen                                                                                                                                                          De uiteindelijke verantwoordelijkheid en besluitvorming blijft bij de school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Er wordt voor alle kinderen op onze school een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin staat onder andere vermeld welke uitstroom we nastreven. De schoolverlaters (groep 8) ontvangen in januari van het laatste schooljaar hun definitieve advies. Voorafgaand worden in de loop van de maand november CITO toetsen uit ons leerlingvolgsysteem afgenomen bij de schoolverlaters. In april wordt de eindtoets Route 8 afgenomen.  

Alle leerlingen die naar de Praktijkschool gaan, hebben een capaciteitenonderzoek nodig. Dit capaciteitenonderzoek mag niet ouder zijn dan 2 jaar. Voor de andere leerlingen is dit niet meer nodig. Een capaciteitenonderzoek kan door de orthopedagoog afgenomen worden. Naar aanleiding van de gegevens uit het intelligentieonderzoek, didactische toetsen en eventueel sociaal emotionele vragenlijsten, aangevuld met de gegevens en ervaringen van leraren en directie, krijgen de ouders en leerlingen in januari een adviesgesprek waarin besproken zal worden welke schoolkeuze volgens de school het beste aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling.  

Dit advies kan inhouden:

 • een verwijzing naar het (reguliere) voortgezet onderwijs,
 • een verwijzing naar het voortgezet onderwijs met extra ondersteuning
 • een verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs
 • een verwijzing naar het praktijkonderwijs,
 • een verwijzing naar een regionaal expertise centrum, een REC-school.

De uiteindelijke keuze wordt in overleg met de ouders bepaald. Soms is het verstandig om uw kind al in een vroeg stadium (begin september) aan te melden. U krijgt dit tijdig te horen, indien nodig.

N.B.: ouders dienen hun kind zelf aan te melden. Aan het begin van het schooljaar zal er, naast de algemene informatie avond, ook informatie zijn over het Voortgezet Onderwijs en het traject dat de school doorloopt.  Zo wordt u op de hoogte gebracht van de procedure en de mogelijkheden.    

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Rijksinspectie

Scholen dienen aan een aantal wettelijke verplichtingen te voldoen. Daarom wordt iedere school door een rijksinspecteur gevolgd. Deze kijkt of alles op school aan de wettelijke voorschriften voldoet. School, Medezeggenschapsraad en bestuur krijgen altijd een verslag van de bevindingen. Op de website van de inspectie kunt u lezen wat de inspectie heeft gerapporteerd over onze school. Zie hiervoor http://toezichtkaart.owinsp.nl/schoolwijzer/ zoekresultaat.

Terug naar boven