Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs De Vijfkamp

Torenberglaan 52 5628 EP Eindhoven

Schoolfoto van Openbare School voor Speciaal Basisonderwijs De Vijfkamp

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

SALTO beschikt over een vervangingsreserve, maar er kunnen toch momenten ontstaan waarop alle vervangers al ingezet zijn. Doet een dergelijke situatie zich voor, dan zullen wij gebruik moeten maken van de zogenaamde noodscenario's, zoals het verdelen van de kinderen over de andere groepen. In het uiterste geval krijgt u een melding van ons om uw kind thuis te houden. Dit laatste geldt zeer beslist in geval van uiterste nood en is in de afgelopen jaren een enkele keer voorgekomen.   

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij de indeling van onze groepen wordt rekening gehouden met didactisch niveau, leeftijd en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. De groepsgrootte is maximaal 17 leerlingen. Door de tussentijdse instroom van nieuwe leerlingen kan het voorkomen dat er gedurende het schooljaar een wijziging in de groepssamenstelling plaatsvindt en er bijvoorbeeld een extra groep wordt gestart waardoor kinderen enigszins opnieuw moeten worden ingedeeld. 

Vanaf groep 6 kan het voorkomen dat kinderen in groepsdoorbrekende niveaugroepen werken voor de vakgebieden rekenen en taal. Dit gebeurt enkel als het kind op een ander niveau instructie behoeft dan de niveaus die in de groep worden aangeboden.

Drie dagen per week wordt de leerkracht ondersteund door een onderwijsassistent. 

JRK groep (jonge risico kinderen)  

De Vijfkamp heeft een combinatie JRK groep. Dat is een groep in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar. De groep werkt veelal aan de hand van thema’s. Die thema’s zijn gekoppeld aan de Methode Kleuterplein. De onderwerpen sluiten zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld en interesse van jonge kinderen. 

Binnen de thema’s wordt aandacht besteed aan de cognitieve ontwikkeling, aan zelfredzaamheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische vaardigheden en creatieve vaardigheden. Daarnaast wordt er gewerkt met het woordenschatprogramma Logo 3000. Dit is een methode waarin de kinderen gedurende de kleuterperiode de basiswoordenschat aangeboden krijgen. Er vindt differentiatie plaats naar tempo, leeftijd en mogelijkheden van het kind.   

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroep wordt er thematisch gewerkt aan de hand van de methode Kleuterplein.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leertijd van De Vijfkamp is conform de Wet op het primair onderwijs (Artikel 8. Uitgangspunten en doelstelling onderwijs, lid 9).
SALTO hanteert het 940-uur-model. Er is sprake van een continurooster met twee keer een pauzemoment.
De kernvakken worden vooral in de ochtend aangeboden. In de middag wordt vooral aandacht besteed aan de leergebied overstijgende vakken en creatieve vakken.

Het bewegingsonderwijs vindt één keer per week plaats in de gymzaal onder leiding van de gymdocent. Daarnaast gaat elke groep op de andere dagen naar buiten om onder begeleiding van de leerkracht te bewegen met behulp van de methode Natuurlijk Bewegen.

Burgerschap

Wij besteden aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie. De leerlingen leren over de (geestelijke) stromingen die in onze multiculturele maatschappij een rol spelen. Onze methode voor wereldoriëntatie ‘Blink’ helpt de leerkracht vorm te geven aan lesonderdelen. Daarnaast starten we in schooljaar 2022-2023 met de methode Kwink. Dit is een methode gericht op sociaal emotioneel leren. Naast sociaal emotioneel leren krijgt ook burgerschap vorm. De burgerschap wordt in deze methode geoefend met basistechnieken. Deze technieken kunnen leerlingen telkens in andere situaties toepassen. Deze basistechnieken komen terug in de verschillende Kwink-lessen zodat ze voldoende geoefend worden.

Binnen onze school is er veel aandacht voor omgangsvormen, het positief pedagogisch en het schoolklimaat. Kinderen leren omgaan met conflicten en het geven van hun mening. Het met respect omgaan met elkaar en het voorkomen van pesten op school wordt op deze manier met elkaar vervlochten. Ook is er aandacht voor de diverse maatschappelijke thema's. We zijn een regioschool waardoor er minder contact is met de wijk. In de wijk van de school staat verzorgingscentrum D’n Eerbrand. Gedurende het schooljaar zoeken we met hen de verbinding op tijdens bijvoorbeeld de feestdagen. De kinderen maken dan iets voor de bewoners en/of brengen een bezoekje.

Verkeer

SBO De Vijfkamp speelt op ‘SEEF’ met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL).

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. 

Waarom deelnemen aan het BVL? 

Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden: dáár is het de provincie Noord-Brabant om te doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving. Daarnaast starten we dit schooljaar met (verkeers-)ouders en betrekken we hen bij verkeerseducatie. Wij hebben een verkeerscommissie. De contactpersoon van deze commissie is Dia Keijzer (dia.keijzer@salto-eindhoven.nl).  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

SBO de Vijfkamp biedt onderwijs aan leerlingen die op de reguliere basisschool geen /onvoldoende passend onderwijs kunnen krijgen. Voor elke leerling wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld gericht op optimale ontwikkelingskansen en op een succesvolle uitstroom naar passend vervolgonderwijs. Jaarlijks worden leerlingen op basis van OPP, onderwijsarrangement, leeftijd en onderwijsbehoeften ingedeeld. Dit zijn gecombineerde kleine groepen die begeleid worden door een leerkracht en een parttime onderwijsassistente. 

Ondersteuningsstructuur

We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. In onze ondersteuningsstructuur hebben we beschreven op welke wijze wij de ontwikkeling monitoren en daar waar nodig extra interventies inzetten.

Ondersteuningsteam (OT)

Het onderwijsprogramma en de onderwijs organisatie zijn afgestemd op leerlingen die speciale zorgbehoeven. Soms is het echter noodzakelijk het OT te raadplegen nadat kinderen binnen de leerlingbespreking en de groepsbespreking besproken zijn. Het OT komt eenmaal in de 6 weken bij elkaar. Hierin zijn vertegenwoordigd: directie, intern begeleider, orthopedagoog, GGD arts, vertegenwoordiger van WIJeindhoven, evt. externe specialisten op uitnodiging. Wanneer een leerling besproken wordt binnen het OT dienen de ouders hiervan op de hoogte te zijn. Bij externe deskundigen valt te denken aan fysio- of ergotherapeut, medisch specialist en soms een WIJ-generalist die het gezin van het betreffende kind begeleidt.

Samenvatting ondersteuningsstructuur

De opbouw van de ondersteuningsstructuur is samen te vatten en in beeld te brengen in de vorm vaneen piramide. De basis van de piramide wordt gevormd door de schoolorganisatie. Indien noodzakelijk wordt steeds gerichter en specifieker ondersteuning geboden. Deze piramide vindt u in de bijlage(samenvatting ondersteuningsstructuur).

Passend Onderwijs  

Binnen het samenwerkingsverband (SWV) Eindhoven vallen alle speciale en reguliere basisscholen uit Eindhoven, Best en Son & Breugel. De gezamenlijke opdracht is dat alle kinderen op de voor hen meest passende plaats onderwijs krijgen. Het liefst zo thuisnabij mogelijk. Op de website van het samenwerkingsverband, www.po-eindhoven.nl, vindt u hierover meer informatie.

Passend onderwijs houdt in dat wij, na de schriftelijke aanmelding van uw kind, onderzoeken of wij de meest passende onderwijsplek voor uw kind zijn als het kind vanuit een voorschoolse setting wordt verwezen. Dat doen wij door met u te praten over de kenmerken en de behoeften van uw kind. Ook vragen wij informatie op bij de kinderopvang of bij de huidige school waar uw kind op zit. We doen dossierstudie en zullen uw kind observeren op de huidige voorschoolse setting. Indien uw kind vanuit een reguliere basisschool verwezen wordt, vraagt deze school eerst een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) SBO aan bij het Samenwerkingsverband. Bij toekenning van de TLV kunt u uw kind aanmelden bij ons op school.

Vanaf het moment dat uw kind op school is, zijn wij ervoor verantwoordelijk om het onderwijs zoveel als mogelijk aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Onze ondersteuningsmogelijkheden staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Deze vindt u op de website van onze school. Soms blijkt dat wij niet aan de onderwijsbehoeften van een kind kunnen voldoen. In dit geval gaan we met u het gesprek aan en onderzoeken we welke school dit wel kan. Daarbij kijken we niet alleen naar speciale (basis)scholen, maar ook naar de mogelijkheden van andere basisscholen. Tijdens de zoektocht naar de meest passende school kunnen we advies vragen aan externen zoals een ambulant begeleider van de SALTO- expertisedienst. Als een kind overstapt naar een school voor speciaal onderwijs wordt een procedure gevolgd. Onderdeel daarvan zijn een toelaatbaarheidsverklaring en twee deskundigenverklaringen. Alle stappen die hiervoor noodzakelijk zijn, bespreken wij met de ouders/verzorgers van het kind. De wensen en meningen van alle partijen wegen mee, zodat gezamenlijk de best passende onderwijsplaats voor het kind wordt gekozen en de overstap soepel verloopt.

Ook komt het voor dat kinderen zich dusdanig positief ontwikkelen dat ze naar een reguliere vorm van onderwijs kunnen terug- of doorstromen. We zullen dan samen met u onderzoeken welke reguliere basisschool het beste kan past

Aanmeldprocedure SBO de  Vijfkamp

Waar het in het belang van het kind nodig is, vindt, in overleg met de ouders, verwijzing plaats naar het SBO. In geval van verwijzing wordt een vastgestelde procedure gevolgd, waarbij een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven, onder meer gebaseerd op het oordeel van twee deskundigen. Het SWV geeft toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal (basis) onderwijs S(B)O. Deze toelaatbaarheidsverklaringen worden voorbereid door de basisschool en de ouders. Enkel bij verwijzingen vanuit een voorschoolse setting zijn wij, SBO, betrokken bij de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring. Afhankelijk van de huidige setting  (voorschoolse setting of regulier basisonderwijs) wordt de aanmeldprocedure doorlopen.

1. Verwijzing voorschoolse setting:

Ouders kunnen zich melden voor een kennismakingsgesprek. Wanneer zij voor onze school kiezen, zullen we het dossier van de leerling opvragen bij de verwijzende school en vindt er een observatieplaats. Tot slot wordt de leerling besproken in het ondersteuningsteam en vindt besluitvorming plaats betreffende de definitieve plaatsing van een leerling. Wanneer positief besloten wordt over de plaatsing, kan de Triade plaatsvinden en de toelaatbaarheidsverklaring worden ingediend.

Wanneer de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, mag een kind geplaatst worden. Er vindt een overdracht plaats tussen de leerkracht of intern begeleider van de basisschool en de intern begeleider of bouwleider van onze school. Dit wordt ook wel “Warme Overdracht” genoemd. De informatie die overgedragen wordt vormt een aanvulling.

2. Verwijzing reguliere basisschool

De basisschool dient een verzoek in bij het Samenwerkingsverband voor het toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). De deskundigen van het Samenwerkingsverband bestuderen de aanvraag en het dossier. Wanneer de toelaatbaarheidsverklaring SBO wordt afgegeven, melden ouders zich aan op een SBO-school. Het is mogelijk om voorafgaand aan de aanmelding een afspraak te maken voor een rondleiding en kennismaking. Vervolgens kan er aangemeld worden, wordt het dossier gedeeld, vindt er een warme overdracht plaats en mag de leerling komen wennen. Vervolgens kan de leerling starten op het gewenste moment.

Het hele jaar door kunnen leerlingen bij ons geplaatst worden. Kinderen die bij de start van het nieuwe schooljaar instromen, moeten wel voor begin juni aangemeld worden bij het Samenwerkingsverband. Meer informatie over het samenwerkingsverband kunt u vinden op de website: www.po-eindhoven.nlToekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We leiden de komende jaren een rekenspecialist en NT2 expert op.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken samen met diverse verwijzende gespecialiseerde settingen zoals MKD Tomteboe, Lunetzorg en Kentalis. Zij onderzoeken kinderen en begeleiden hen. Indien blijkt dat het kind baat heeft bij een gespecialiseerde schoolsetting, kan de overstap naar onze school in gang gezet worden conform de aanmeldprocedure. 

Terug naar boven