't Palet

Wenckenbachstraat 42 5621 HB Eindhoven

Schoolfoto van 't Palet

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het is onze ambitie om uit elke leerling te halen wat er in zit, zowel op cognitief gebied als op sociaal-emotioneel gebied. Vanaf de start op school werken we hier bewust aan. Elke periode worden er individuele doelen voor alle leerlingen geformuleerd. We volgen de resultaten nauwkeurig. Op basis van trends in de scores krijgen we in beeld wat we mogen verwachten van elke leerling. Op die manier kunnen we elke periode passende, ambitieuze doelen formuleren.

Afgezet tegen de beginsituatie van een leerling realiseren we in de periode van groep 1 t/m groep 8 een duidelijke leerwinst. We leveren daarmee een duidelijk en belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind.

Schooljaar 2020-2021: Wij zijn dit schooljaar overgestapt op de IEP-eindtoets van Bureau ICE. Het landelijk gemiddeld is 79,7. Wij zitten daarboven en zijn dik tevreden met onze bovengemiddelde score! De inspectie heeft voor elke school streefnormen in referentieniveaus opgesteld. Passend bij onze schoolweging zou 85% van onze leerlingen minimaal op 1F moeten uitstromen en 43,5% van onze leerlingen op de hogere niveaus 2F (taalverzorging, lezen) en 1S (rekenen).Wij behalen op alle vakgebieden ruim deze normen. Hier zijn we trots op, zeker gezien ons hoge spreidingsgetal (8,54) dat aangeeft dat we op veel verschillende niveaus onderwijs moeten verzorgen om alle leerlingen op maat te kunnen bedienen. 

Schooljaar 2019-2020: Geen eindtoets afgenomen ivm Covid-19

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Veel ouders kijken naar het schooladvies dat de school geeft aan leerlingen in groep 8. Belangrijker is of dit advies ook klopt. Waar zit de leerling na twee jaar voortgezet onderwijs? Kan de leerling dan inderdaad op het geadviseerde niveau functioneren? Het percentage succesvolle, passende schooladviezen is daarmee een maat voor de kwaliteit.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport van 2010 spreekt vertrouwen uit in de school. Sinds 2010 hebben we hard gewerkt om de school verder te ontwikkelen. Dat heeft geleid tot een hoge mate van tevredenheid onder ouders, leerlingen en leerkrachten, zo blijkt uit de tevredenheidspeilingen van maart 2013. Ook hebben we mooie leerresultaten neer weten te zetten. Die liggen ver boven wat van ons verwacht mag worden. Daarnaast hebben we het voor elkaar gekregen om te zorgen dat de school een mooie afspiegeling is van de leerling populatie in de wijk.

Terug naar boven