Vrije School De Regenboog

Mimosaplein 1 5643 CJ Eindhoven

  • Sprookjesmotieven of heemkundige verhalen vormen letterbeelden waaruit letters ontstaan waarmee de kinderen leren schrijven en lezen.
  • Het breien van een fluiten zak.
  • De vertelstof komt vanuit ridderverhalen en de Romeinse mythologie en geschiedkunde.
  • De rekenlessen geven extra aandacht aan breuken, maten en gewichten, verhoudingen en het bespreken van strategieën.
  • Op Vrije Scholen worden kleuters niet als leerlingen benaderd. Een kleuter leert veel, maar leert vooral spelenderwijs.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Opbrengsten Vrije basisschool de Regenboog.

Vrije basisschool de Regenboog verantwoordt zich voor wat betreft haar opbrengsten bij de onderwijsinspectie, en naar haar ouders toe, middels de resultaten op de toetsen van het cito – leerlingvolgsysteem van de laatste toetsperiode in groep 8.

Groepen 8 schooljaar 2013 – 2014

Gemiddelde opbrengsten toetsen cito - lovs, laatste afname in groep 8:

- Technisch lezen (cito – dmt - 2009), M8 105,5; niveau A,

- Begrijpend lezen (cito - 2012), M8 68,1; niveau A+,

- Spelling (cito – 2012), M8 148,1; niveau A+,

- Werkwoordspelling (cito - 2012), M8 116,1; niveau A+,

- Woordenschat toets (cito - 2013), M8 100,0; niveau A

- Rekenen – wiskunde alg. (cito - 2012), M8 115,9; niveau A.

Toelichting scores: A = zeer goed tot goed, B = goed tot ruimvoldoende, C = ruim voldoende tot matig, D = matig tot onvoldoende, E = onvoldoende tot zwak

Aangetekend moet worden dat wij met ons onderwijs een veel bredere ontwikkeling nastreven bij de kinderen dan enkel die op cognitief gebied. Te denken valt hierbij onder meer aan de sociale en emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, kunstzinnige (beeldende en muzische) ontwikkeling, enz.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies mbt de verwijzing naar het voortgezet onderwijs kent één belangrijke pijler: het beeld van de leerkracht, aangevuld met dat van de ouders. Dit beeld is tot stand gekomen door een jarenlange binding tussen leerkracht en kind. Het advies wordt verder ondersteund door de gegevens uit ons cito - leerlingvolgsysteem, door de score op de NIO (intelligentie - onderzoek in groep 8) en door het beeld van de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. Met deze gegevens komen we tot een goed afgewogen en passend advies voor het VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school is 6 juni 2013 bezocht door de onderwijsinspectie in het kader van het vierjaarlijks bezoek. Het onderzoek omvatte de volgende terreinen: resultaten, zorg en begeleiding, kwaliteitszorg. De inspectie heeft na het onderzoek geconcludeerd dat het onderwijs op onze school op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is. De school kent, volgens de inspecteur, nauwelijks tekortkomingen op die gebieden. De onderwijsinspectie handhaaft dan ook het reeds aan de school toegekende basisarrangement.

Terug naar boven