Vrije School De Regenboog

Mimosaplein 1 5643 CJ Eindhoven

  • Sprookjesmotieven of heemkundige verhalen vormen letterbeelden waaruit letters ontstaan waarmee de kinderen leren schrijven en lezen.
  • Het breien van een fluiten zak.
  • De vertelstof komt vanuit ridderverhalen en de Romeinse mythologie en geschiedkunde.
  • De rekenlessen geven extra aandacht aan breuken, maten en gewichten, verhoudingen en het bespreken van strategieën.
  • Op Vrije Scholen worden kleuters niet als leerlingen benaderd. Een kleuter leert veel, maar leert vooral spelenderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

welkom op het schoolvenster van vrije basissschool de Regenboog uit Eindhoven.

In dit schoolvenster vindt u informatie over een aantal zaken die betrekking hebben op onze school. Deze informatie is gerangschikt aan de hand van een aantal indicatoren, te weten: leerlingenaantallen, algemene schoolgegevens, toezichtsarrangement inspectie, score op het waarderingskader van de inspectie, voedingsgebied en marktaandeel, kenmerken personeel, schooladvies type vervolgonderwijs, opbrengsten.

Vrije basisschool De Regenboog is een basisschool op antroposofische grondslag. Dit betekent voor ons het volgende:

1. De school stelt zich ten doel ieder kind zo te begeleiden dat hij/zij de eigen potenties kan laten uitgroeien tot fysieke,sociale, emotionele en intellectuele vaardigheden, waarmee hij/zij als lid van de maatschappij een eigen bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling ervan.

2. Het op de juiste wijze beleven en doorleven van de fase van het kind –zijn, zien wij als een noodzakelijke voorwaarde om tot volwassenheid te komen. Het antroposofische mensbeeld vormt hiertoe ons referentiekader en is uitgangspunt van ons onderwijs.

3. In hun uniciteit krijgen de kinderen op het voor hun juiste ontwikkelingsmoment de juiste ontwikkelingsstof aangereikt, binnen de pedagogische en didactische context van de groep. De vrije schoolpedagogiek is hierbij onze leidraad.

4. De school acht het van fundamenteel belang dat kinderen, ouders, personeel en andere betrokkenen ervaren dat ze deel uit maken van een gemeenschap, waarbinnen ze gekend en erkend worden en mogen zijn wie ze werkelijk zijn.

De school is onderdeel van een SPIL – centrum (Spelen, Integreren, Leren) op antroposofische grondslag en ervaart in de samenwerking met de partners (peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf, allen ook op antroposofische grondslag) een synergie, die het begeleiden van de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vrijeschool de Regenboog kent in het huidige schooljaar (2013 - 2014) vijf kleutergroepen en twee stromen van groep 3 t/m 8. We streven naar een gemiddelde groepsgrootte van 25 kinderen per groep. Dit kan betekenen dat er in de éne groep meer en in de andere groep minder dan 25 kinderen zitten. In de afweging om een groep te laten doorgroeien worden de kenmerken van de groepspopulatie meegewogen. Een aantal van 30 kinderen per groep zien wij als maximale groepsgrootte. Slechts in een enkele uitzonderlijke situatie kunnen daar bovenop nog leerlingen instromen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
423
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven