Internationale School Eindhoven

Oirschotsedijk 14 b 5651 GC Eindhoven

Schoolfoto van Internationale School Eindhoven

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar nemen wij methode onafhankelijke toetsen af. Deze toetsen worden op school-, groeps- en individueel niveau geanalyseerd. Op basis van de uitslagen maken wij plannen ter verbetering en kijken we naar waar bijsturing nodig en mogelijk is.

Voor de langere termijn worden de toetsen gebruikt om bijvoorbeeld een taal- of rekenbeleidsplan te maken.

Bij de toetsresultaten van de CITO toetsen, staat bij iedere toets een hoger leerlingaantal dan daadwerkelijk deelgenomen heeft. Dit komt omdat alle kinderen van dat leerjaar meegenomen zijn in de leerlingtelling. Echter, alleen de kinderen van de Nederlandse afdeling maken deze toetsen.  Derhalve zijn in een bijlage ook de resultaten van de methode onafhankelijke toetsen van de internationale afdeling apart toegevoegd.

Tevens is de gemiddelde score weergegeven, niet de gemiddelde vaardigheidsscore.

Op de internationale afdeling worden de INCA's afgenomen aan het begin van het jaar. De resultaten hiervan worden op dezelfde manier gebruikt als de resultaten van de toetsen op de Nederlandse afdeling. In een bijlage zijn de resultaten hiervan ook bijgevoegd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven