Neutraal Bijzondere Basisschool Tangram

Kramsvogel 42 6245 RE Eijsden

  • Respectvol met elkaar omgaan, aandacht voor elkaar, vriendelijkheid en luisteren naar de ander.
  • Ieder jaar met de eigen groep op kamp: genieten, ontdekken en samen zijn.
  • Een jaarlijks spektakel waarbij kinderen, ouders en leerkrachten een fantastische activiteit opzetten.
  • Op basisschool Tangram willen we graag talenten van kinderen optimaal benutten.
  • Of het nu Speelplezier bij groep 1/2 is of het thematisch werken in groep 3 t/m 8. Wereldoriëntatie bieden we in samenhang aan.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Centrale Eindtoets laat zien waar het kind op dat moment op cognitief gebied staat en wordt als second-opinion gebruikt nadat het VO-advies is gegeven. Op schoolniveau geeft het een beeld waar Tangram staat, in vergelijking tot onszelf en andere scholen in Nederland.

We vinden dit een belangrijke toets omdat het iets zegt over ons onderwijs en het kind. Als het gaat om verwijzing naar het VO zijn deze "harde gegevens" voor ons net zo belangrijk als de kindkenmerken (werkhouding, zelfvertrouwen, belangstelling, weerbaarheid, eigen verantwoordelijkheid, concentratie, sociale vaardigheden, etc.).

In de voorbereiding op de Centrale Eindtoets focussen we ons vooral op het aanpakgedrag van kinderen, zoals omgaan met vraagstelling en taakgerichtheid. 

We nemen de Route8 af. Dit is een adaptieve toets. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij streven ernaar bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen zo vroeg mogelijk te signaleren. Dit doen we door middel van observaties, gesprekken en toetsen. Daarbij kijken we naar zowel de cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling.

We gebruiken methodegebonden toetsen en observatielijsten. Daarnaast volgen we kinderen met het leerlingvolgsysteem van Cito (groep 2 t/m 8). De toetsen brengen duidelijk in beeld hoe de ontwikkeling van kinderen verloopt in vergelijking met zichzelf en andere kinderen in Nederland.

De resultaten worden op leerling-, groeps- en schoolniveau geanalyseerd en besproken.

De eigen resultaten van kinderen zijn opgenomen in het verslagboekje en worden tijdens het oudergesprek besproken.

Naast het analyseren en volgen van individuele leerlingen worden de resultaten op schoolniveau beoordeeld. Hoe doen we het als school, afgezet tegen het landelijk gemiddelde, inspectienormen en onze eigen doelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het einde van groep 7 krijgen de leerlingen een Voorlopig Advies. In een gesprek, samen met kind en ouders, zal dit voorlopige advies samengesteld worden. Dit advies wordt samengesteld op basis van de volgende gegevens:

Schoolloopbaan: Leerlingvolgsysteem (LOVS) | Methodegebonden toetsen | Prestaties

Kindkenmerken: Belangstelling | Zelfstandigheid | Weerbaarheid | Inzet | Huiswerkattitude| Zelfsturing

In groep 8 wordt het voorlopig advies omgezet naar een definitief advies. Dit advies wordt voor 1 maart gegeven, waarna het kind zich kan aanmelden op de VO-school.
In april volgt de Centrale Eindtoets. Bij de uitslag van deze toets wordt tevens een VO-advies gegeven. Indien dit hoger is dat het door ons gegeven advies, dienen we ons advies te heroverwegen. Dit kan leiden tot een hoger advies. Is het advies dat uit de Centrale Eindtoets komt gelijk aan of lager is dan het door ons gegeven advies, wordt het advies niet bijgesteld.

In 2017 is bij 3 van de 25 kinderen het advies naar boven bijgesteld, in 2018 bij 3 van de 26 en in 2019 bij 6 van de 29. In verband met corona is in 2020 geen eindtoets afgenomen, waardoor ook geen VO-adviezen zijn bijgesteld.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspecteur heeft op 4 april 2019 een bezoek gebracht aan Tangram. Zij heeft die ochtend met kinderen, ouders, teamleden en directie gesproken. Daarnaast zijn er diverse klassenbezoeken afgelegd.

Tijdens haar bezoek is met name gekeken naar:

  • Onderwijsproces (OP1 aanbod)
  • Schoolklimaat (SK2 pedagogisch klimaat)
  • Kwaliteitszorg en ambitie (KA3 verantwoording en dialoog)

Alle onderzochte onderdelen zijn als ‘goed’ beoordeeld! En daar zijn wij allemaal hartstikke trots op! Ondanks deze prachtige score blijven we vinden dat Tangram zo veel meer is dan alleen deze indicatoren… en we willen ook meer zijn dan alleen maar meetbare resultaten…

Terug naar boven