IKC Het Simmelink, Ketterinksteeg 2B

navigatie adres: Kruiskamplaan 128-130 7152 BG Eibergen

Schoolfoto van IKC Het Simmelink, Ketterinksteeg 2B

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op IKC Het Simmelink nemen wij de IEP-toest af i.p.v. de CITO toets. Wij beschouwen toetsen als één van de mogelijkheden om feedback te krijgen over ons eigen handelen. We beschouwen de toetsresultaten dus meer als informatie of we voldoende kwaliteit hebben geleverd en minder voor de niveaubepaling van elk kind. Omdat wij de kinderen al 8 jaar volgen, weten leerkrachten vaak heel goed wat talenten, mogelijkheden en beperkingen van elke leerling zijn. De leerkracht van groep 8 kan, met hulp van collega's, goed bepalen wat passend vervolgonderwijs is voor elke leerling. Met het maken van de eindtoets vragen wij een bevestiging van dit beeld. In uitzonderlijke gevallen wijkt de toets uitslag af van het beeld en advies dat de leerkracht van groep 8 heeft gegeven. In dat geval wordt het advies wel altijd naar boven bijgesteld, maar nooit naar beneden. Als de toetsuitslag lager uitvalt dan was verwacht, wordt met de collega's van voortgezet onderwijs besproken hoe zij met de leerling kunnen werken op grond van het advies van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn voor school belangrijk om aan te kunnen blijven sluiten bij de ontwikkeling van het kind en onderwijs op maat te kunnen blijven bieden.

Meer informatie over (tussen)resultaten wordt opgenomen in de ondersteuningsstructuur. Daar wordt op dit moment aan gewerkt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

School zet in op de hierboven genoemde 3 speerpunten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • (Zelf)vertrouwen en zelfkennis
  • Veiligheid
  • Reflecteren op gedrag

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven