Openbare Basisschool Menno ter Braak

Koningin Wilhelminastr 44 7151 CP Eibergen

  • Dit symbool heeft een prominent plekje voor de school gekregen.
  • In de centrale hal zijn werkplekken voor de leerlingen; De boekenkasten met allerlei leesboeken zijn hier ook te vinden
  • De kleuterlokalen zijn groter om de verschillende hoeken in te kunnen richten.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten worden gemeten met methode onafhankelijke toetsen: het cito leerlingvolgsysteem (leerling in beeld)

Hierbij wordt afgenomen:

Avi en dmt voor technisch lezen

Begrijpend lezen 

Rekenen en Wiskunde

Spelling

Taalverzorging (bovenbouw)

De observaties door de leerkracht vanuit de lessen en methode toetsing geven een goed beeld van het kennen en kunnen van de kinderen. Resultaten uit het volgsysteem worden hieraan getoetst.

Analyses van het leerlingvolgsysteem zijn leidend voor de handelingsplanning van de groep en de leerling voor de nieuwe periode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het Assink, het Marianum en Zone College (AOC Oost) zijn scholen voor regulier voortgezet onderwijs waarmee met regelmaat contact is.

De kinderen uit groep 7 en 8 krijgen ruimschoots de gelegenheid zich op allerlei vormen van onderwijs na de basisschool te oriënteren. Allerlei informatie over het voortgezet onderwijs ligt op school ter inzage. 

De keuze van richting voor voortgezet onderwijs is onder andere afhankelijk van de volgende elementen

  • de wens van kind en ouders 
  • het advies van de school op basis van kind kenmerken en wijze van werken/prestaties in de groep
  • het leerlingvolgsysteem en eventueel andere toetsen.

Tijdens het laatste oudergesprek in groep 7 (juni)  wordt een voorlopig advies gegeven door de basisschool. Dit advies wordt in een gesprek met de ouders besproken en schriftelijk vastgelegd en ondertekend.

In februari wordt een voorlopig advies gegeven tijdens het tweede gesprek tussen ouders en school, ook deze wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend. Na de doorstroomtoets wordt het definitief advies gegeven. Het advies van de basisschool is bindend voor toelating op het Voortgezet Onderwijs. Dit is in maart, hierna volgt de aanmelding bij de VO-scholen. Aanmelden van een leerling op het voortgezet onderwijs doen de ouders schriftelijk via een door school verstrekt aanmeldingsformulier en een door school ingevuld onderwijskundig rapport.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven