Openbare Basisschool Menno ter Braak

Koningin Wilhelminastr 44 7151 CP Eibergen

 • Dit symbool heeft een prominent plekje voor de school gekregen.
 • In de centrale hal zijn werkplekken voor de leerlingen; De boekenkasten met allerlei leesboeken zijn hier ook te vinden
 • De kleuterlokalen zijn groter om de verschillende hoeken in te kunnen richten.

Het team

Toelichting van de school

O.b.s. Menno ter Braak is een opleidingsschool voor studenten van het mbo (Graafschapcollege) en hbo (Hogeschool Iselinge). Eén van de teamleden is gediplomeerd schoolopleider en alle leerkrachten zijn getrainde mentoren.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht probeert de school zo snel mogelijk een invaller te regelen.

Het is soms moeilijk om bij uitval van een leerkracht invallers te vinden. Daarom is door de directeur een noodplan voor extreme invalproblemen opgesteld.

De locatie coördinator maakt een voorlopige inschatting hoe lang de inval nodig zal zijn. 

 • Invallers worden benaderd door een medewerker van de stichting Oponoa.

Lukt het niet een invaller te vinden dan: 

 • Wordt de groep opgevangen door invalwerkzaamheden van parttime werkende teamleden

Indien deze niet beschikbaar zijn:? 

 • Koppeling van groepen, de verantwoordelijkheid ligt bij de leerkracht, extra handen door stagiaires?(volgens protocol)
 • Verdeling van de kinderen over verschillende andere groepen? 

Na de 1e?dag kan worden gevraagd kinderen thuis te blijven (4 jarigen, wisselende groepen).? 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Waarin onderscheidt de Menno zich:  

 • Manier van werken. In de groepen zijn de kinderen op leeftijd ingedeeld, maar wordt in hoge mate tegemoetgekomen aan de individuele ontwikkeling door adaptief te werken: uitdagen op niveau. Bij sommige vakken?wordt er groep doorbrekend gewerkt.  Hierbij werken collega's nauw samen, zodat er sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid. In de onderbouw kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen in een rijke leeromgeving. De leerkracht creëert een spelsituatie waarin de kinderen zich steeds verder op alle gebieden ontwikkelen. Er wordt thematisch gewerkt. Hierin zitten: spelactiviteiten, lees- schrijfactiviteiten, onderzoeksactiviteiten, gespreksactiviteiten, constructieve activiteiten, reken- en wiskundige activiteiten. De ontwikkeling van de kinderen wordt optimaal gevolgd, besproken en gestimuleerd. In alle groepen zijn er momenten van zelfstandig werken. Naast het feit dat deze momenten de leerkracht de mogelijkheid biedt om aandacht te geven aan de individuele kinderen, wordt ook hier de zelfstandigheid, de verantwoordelijkheid en de kritische houding van de kinderen ontwikkeld. Leerlingen werken vanaf groep 4 daarbij aan (zelf) bepaalde doelen. Ze plannen dit met behulp van het doelenbord. Het samenwerkend leren komt ook hierbij aan bod.  
 • Pedagogische en didactische klimaat. Leerkrachten zorgen voor een veilige, rijke leeromgeving waarin de leerkracht de kinderen begeleidt, coacht, uitdaagt en stimuleert. Door coöperatieve en groep overstijgende werkvormen leren de kinderen van en met elkaar. Leerkrachten waarborgen de kwaliteit door planmatig te werken. Zij stellen doelen en geven goede leerlingenzorg. Leerkrachten hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het welzijn en de ontwikkelingen van alle kinderen. Leerkrachten moeten daarom goed samenwerken en in ontwikkeling blijven. Leerkrachten willen van de kinderen zelfstandige leerlingen maken die medeverantwoordelijk zijn voor de eigen ontwikkeling. Zij vinden het belangrijk dat leerlingen betrokken worden bij hun eigen leerproces. Dit gebeurt door middel van eigen gekozen doelen en leerling-gesprekken. Hierin gaat de leerkracht met de leerling in gesprek en wordt zijn ontwikkeling besproken evenals het welzijn van de leerling en het te bereiken doel. Het door de school ontwikkelde rapportfolio geeft ouders een prima kijk op de ontwikkeling van hun kind.   

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Geen toelichting nodig

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In schooljaar 2022 2023 is het protocol 'excellent leren' herzien. Schooljaar 2023 2024 zal in het teken staan van de implementatie van deze werkwijze.

Bouw! is een online leesprogramma dat op een effectieve manier ondersteuning biedt aan jonge kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen. Het is gericht op het voorkomen van leesproblemen, maar kan ook gebruikt worden voor kinderen uit andere landen die Nederlands als tweede taal leren. Dit programma wordt vanaf schooljaar 2023 2024 ingezet.

Leerkrachten scholen zich in de coachende vaardigheden, om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte nog beter te kunnen begeleiden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De leerkrachten van de groep 1 en 2 gaan in hun onderwijsaanbod uit van de SLO doelen. Hierbij maken ze onder andere gebruik van de projecten van Kleuteruniversiteit en de rekenmethode Semsom. 

Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen in een rijke leeromgeving. De leerkracht creëert een spelsituatie waarin de kinderen zich steeds verder op alle gebieden ontwikkelen. Er wordt thematisch gewerkt.  

Het onderwijsaanbod omvat: spelactiviteiten, lees- schrijfactiviteiten, onderzoeksactiviteiten, gespreksactiviteiten, constructieve activiteiten, reken- en wiskundige activiteiten.

De ontwikkeling van de kinderen wordt optimaal gevolgd, besproken en gestimuleerd.  Het Digikeuzebord is geïntegreerd in het onderwijs waarbij het werken van de leerlingen wordt gemonitord en ontwikkeling van de leerlingen in de leerlijnen wordt bijgehouden.   

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie  (VVE). We werken samen met de kinderopvangorganisaties in de buurt: met HumanKind de Meiboom en Kindcentrum Oqido.  

Wij vormen samen met Kindcentrum Oqido een Educatief Kind Centrum. Onder het motto: samen kindgericht kijken, werken en aansluiten werken we aan een gezamenlijke pedagogische visie.   

Aan het einde van de peuterperiode mag het kind, net voordat het 4 jaar wordt, 5 dagen of dagdelen op de basisschool wennen. Om de doorgaande lijn van peuter- en kinderopvang naar groep 1 van o.b.s. Menno ter Braak te waarborgen, heeft de zorgcoördinator regelmatig contact met de pedagogisch medewerkers van de peuter- en kinderopvang. Zij bespreken dan diverse aspecten die te maken hebben met de ontwikkeling van het jonge kind.   

Terug naar boven