Interconfessionele Basisschool De Branding

Pastoor van Kleefstraat 19 1931 BL Egmond aan Zee

Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Branding

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt geregeld i.s.m. Tabijn, de stichting waar de school onder valt.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kleinschaligheid van de school maakt dat wij ieder kind kennen en samen kunnen werken aan ons motto; aandacht voor ieder kind. Ondanks de kleinschaligheid van de school, werken wij momenteel met enkele leerjaren (dus geen combinatiegroepen). Binnen de groep krijgt iedere leerling  bijpassende leerstof aangeboden, gericht op zijn/haar niveau (A, B of C). Ieder kind krijgt een verkorte, reguliere of verlengdeinstructie aangeboden, afhankelijk van de onderwijsbehoefte van het kind. Wij passen de convergente differentiatie toe. Dit betekent dat alle kinderengezamenlijk de stof van de methode doorwerken, maar dat er binnen de lessenvolop wordt gedifferentieerd. Sterke leerlingen krijgen extra verwerkingsstof en indien nodig ook les in de plusklas, terwijl leerlingen die meer zorg nodig hebben juist extra instructietijd krijgen.

Om dit te realiseren werken wij met plannen voor iedere groep en heeft De Branding personeel (onderwijsassistent en plusklasleerkrachten) die de leerkracht hierin kan ondersteunen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd per vak wordt bepaald door de directie i.s.m. de intern begeleider en de leerkracht. Afspraak; bewaken effectieve lestijd. Verdeling lestijd over vakken heeft te maken met het maken van keuzes n.a.v. LVS toetsen en groepsaanpak. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op onze school werken wij volgens de 1-zorgroute. De onderwijsbehoefte van een kind vormt het uitgangspunt. Alle kinderen zijn opgenomen in een plan, waarin de kinderen zijn onderverdeeld in A/B/C-groepen. Ieder kind krijgt een verkorte, reguliere of verlengde instructie aangeboden, afhankelijk van de genoemde onderwijsbehoefte.Wij passen de convergente differentiatie toe. Dit betekent dat alle kinderen gezamenlijk de stof van de methode doorwerken, maar dat er binnen de lessen volop wordt gedifferentieerd. Volgens een vaste cyclus van negen weken vinden klassenbezoeken, groepsbesprekingen en zorgvergaderingen plaats. Kinderen die bovenop het plan van aanpak extra zorg vragen, krijgen een individueel plan of dit aanbod wordt beschreven in de dagelijkse aanpak. De leerkracht stelt de aanpak op, in samenspraak met de intern begeleider. Voor gespecialiseerd advies kan de IB’er een beroep doen op de zorgstructuur van het samenwerkingsverband of andere deskundigen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanaf 1 januari 2022 start kindcentrum de Branding haar eigen peuteropvang. 

Terug naar boven