Daltonschool Ees

Schoolstraat 4 9536 PN Ees

  • Schoolfoto van Daltonschool Ees
  • Schoolfoto van Daltonschool Ees
  • Schoolfoto van Daltonschool Ees
  • Schoolfoto van Daltonschool Ees

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij gebruiken de doorstroomtoets van IEP. Het resultaat van onze eindopbrengsten is het gemiddelde van de afgelopen drie schooljaren. Dit resultaat ligt net onder/boven de signaleringswaarde (ondergrens) en boven/onder het gemiddelde van alle scholen in Nederland met een vergelijkbare populatie. Kleine groepen zorgen voor een vertekend beeld van de opbrengsten. De kinderen hebben naar verwachting en volgens het advies van de leerkracht gescoord.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door regelmatig te toetsen waar een kind staat, kan de leerkracht het onderwijsaanbod afstemmen op de behoefte van het kind. Daarnaast geeft het de leerkracht informatie over hoe de lesstof wordt verwerkt, of daarin veranderingen nodig zijn en of leerlingen speciale aandacht of hulp nodig hebben.

Voor de meeste vakken gebruiken wij een methode. Bij deze methoden worden toetsen geleverd om de tussentijdse voortgang van leerlingen te meten. Daarnaast nemen wij de tussentijdse toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito af. De toetsuitslagen van de leerlingen worden opgeslagen in het administratiesysteem Parnassys. Dit programma is beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt tot de medewerkers van onze school. Wij nemen jaarlijks onderstaande toetsen van Cito af:

- Technisch lezen
- Begrijpend lezen
- Rekenen en Wiskunde
- Spelling

Ouders hebben het recht om deze gegevens van en over hun kind(eren) in te zien.

Doublure/overgangsnormen
Het kan zijn dat een leerling, ten opzichte van de groep, stilstand of vertraging laat zien, ondanks de extra hulp die geboden wordt. Met ouders wordt dan overlegd wat beter is voor de leerling: doorstromen met een aangepast programma of nog een jaar in dezelfde groep (doublure). Wanneer er wordt besloten dat een leerling zitten blijft is dat altijd op basis van een achterstand op meerdere gebieden. We kiezen alleen voor zitten blijven als we verwachten dat de leerling zich hierdoor beter zal ontwikkelen. Als ouders en leerkrachten het niet eens zijn over het besluit tot zitten blijven, dan neemt de schoolleider uiteindelijk de beslissing. Ons beleid ‘overgangsnormen’ ligt op school ter inzage.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor de totstandkoming van een schooladvies van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs, volgen wij een procedure. Dat begint al vanaf groep 6, waar wij starten met het verzamelen van de toetsgegevens in het instrument ParnasSys. In groep 8 vindt een uitgebreid adviesgesprek plaats over welk type VO het beste bij een leerling past. Dit advies geven wij jaarlijks tussen 10 en 31 januari. Daarbij kijken wij onder andere naar:
· aanleg en talenten van een leerling;
· leerprestaties;
· de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
· concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen van een leerling.
· ParnasSys

Vervolgens maken de leerlingen in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets. Uiterlijk 24 maart maken wij ons definitieve schooladvies bekend bij leerlingen en ouders. Aanmelden bij het voortgezet onderwijs kan tussen 25 en 31 maart. Indien het toets advies hoger is dan het voorlopig schooladvies, dan zullen wij ons advies hierop aanpassen. Alleen in het belang van de leerling, kunnen wij besluiten het advies niet te verhogen. Ouders die zich niet kunnen vinden in het gegeven advies, kunnen dit aangeven bij de aanmelding naar het VO. Uiteindelijk bepaalt het VO de definitieve plaatsing.  

Als een leerling onze school na groep 8 verlaat, vult de leerkracht een onderwijskundig rapport in. Zo zijn de resultaten en bijzonderheden al bij voorbaat bekend op de nieuwe school. Een overstap kan daardoor zo goed mogelijk plaatsvinden.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij streven naar een goede balans tussen welbevinden en leerontwikkeling. Deze aspecten kunnen niet zonder elkaar. Daarom investeren wij ook in het sociaal emotioneel welbevinden van kinderen.

Wij gaan uit van de groep als sociale werk- en leerplek. Wij willen dat ieder kind zich veilig voelt in de groep en op school. Vanuit deze basis werken we in het aangaan en onderhouden van 'gezonde' relaties. We laten kinderen succeservaringen opdoen. Daarnaast richten wij ons ook op het kind als individu. Ieder kind is autonoom en mag zijn wie het is en laten zien wat hij of zij kan.

Op onze school werken wij vanuit de WMK methode. Dat doen wij samen met ouders. Kinderen zijn namelijk gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Zij ervaren een groot gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden delen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Eigenwaarde
  • Ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectietoezicht
Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen. Daarom wordt elk bestuur één keer per vier jaar door de onderwijsinspectie bezocht. In november 2021 heeft dit bezoek plaatsgevonden. De inspectie heeft op alle onderdelen een voldoende beoordeling gegeven.

Terug naar boven