Daltonschool Ees

Schoolstraat 4 9536 PN Ees

  • Schoolfoto van Daltonschool Ees
  • Schoolfoto van Daltonschool Ees
  • Schoolfoto van Daltonschool Ees
  • Schoolfoto van Daltonschool Ees

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werkt een professioneel, bekwaam, bevlogen en enthousiast team bestaande uit leerkrachten, een intern begeleider, een onderwijsassistent, een administratief medewerkster en een schoolleider. Ieders kwaliteiten worden benut en ingezet. We zijn van mening ook als volwassenen nooit uitgeleerd te zijn. Daarom blijven we ons professionaliseren. Dit kan d.m.v. scholing zijn, maar ook door van elkaar te leren, op schoolniveau en in de netwerken van onze stichting.

De leerkrachten en ander personeel:
Annet Hilgen: a.hilgen@opoborger-odoorn.nl (schoolleider)
Hetty Timmer: h.timmer@opoborger-odoorn.nl (leerkracht)
Inez Klaar: i.klaar@opoborger-odoorn.nl (leerkracht)
Linda Boer: l.boer@opoborger-odoorn.nl (leerkracht)
Wilson Pruim: w.pruim@opoborger-odoorn.nl (leerkracht)
Eva Klomp: e.klomp@opoborger-odoorn.nl (leerkracht)
Marieke Maring: m.maring@opoborger-odoorn.nl (intern begeleider)
Geanne de Roo: g.deroo@opoborger-odoorn.nl (onderwijsassistente)
Patricia Vos: p.vos@opoborger-odoorn.nl (administratief medewerkster)

Stagiaires
Jaarlijks bieden wij stageplekken aan voor de lerarenopleiding en het middelbaar beroepsonderwijs. Wij willen stagiaires in de gelegenheid stellen ervaring op te laten doen in het werken met kinderen. Vanzelfsprekend wordt van stagiaires verwacht dat ze zich houden aan de afspraken en regels die gelden voor het personeel werkzaam bij het OPO Borger-Odoorn.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms moet vervanging van personeel plaatsvinden, bijvoorbeeld bij ziekte of als een leerkracht (studie)verlof heeft. Vanuit de stichting wordt deze vervanging geregeld. Wij maken daarvoor gebruik van een vervangerspool. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het aantrekken van vervangers lastig. Als alle poolers zijn ingezet, doen wij een beroep op onze eigen collega’s, voegen wij tijdelijk groepen samen of verdelen we een groep over andere groepen. Als uiterste maatregel kan worden besloten een groep naar huis te sturen. Hierover worden ouders geïnformeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Doelen
In de wet staat dat het onderwijs een brede ontwikkeling van leerlingen beoogt. Dit betekent dat wij ons moeten richten op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling van de leerlingen, op het tot ontwikkeling brengen van de creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Wat precies moet worden gerealiseerd staat verwoord in de kerndoelen m.b.t.:
* Nederlandse en Engelse taal
* Rekenen en wiskunde
* Oriëntatie op mens en wereld
* Lichamelijke opvoeding
* Cultuureducatie & kunstzinnige vorming

Kerndoelen die voor alle leergebieden gelden zijn:
* Zelfbeeld
* Werkhouding
* Sociaal gedrag
* Planmatig werken
* Gebruik van uiteenlopende leerstrategieën

De kerndoelen komen terug in de door ons gebruikte methoden. Die staan vermeld in het schoolplan.

GVO/HVO
In de bovenbouwgroepen kunnen ouders kiezen voor Godsdienstige Vormingsonderwijs (GVO) of Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). Dit wordt gegeven door een vakleerkracht. Bij GVO komen o.a. de wereldgodsdiensten aan de orde. Tijdens HVO leren kinderen vorm en richting te geven aan hun eigen leven en een bijdrage te leveren aan waardevolle ervaringen in het leven van anderen. Ouders die principiële bezwaren hebben tegen het volgen van deze lessen kunnen voor aanvang van het nieuwe schooljaar dit kenbaar maken op het aanmeldingsformulier. Deze leerlingen krijgen van de groepsleerkrachten vervangende opdrachten.

Actief burgerschap en sociale integratie
We hebben als doel onze leerlingen te begeleiden naar 'wereldburgers', wat betekent dat zij zicht bewust zijn van de (digitale) wereld en leren welke vaardigheden noodzakelijk zijn om een rol te kunnen spelen in de samenleving en hun eigen leeromgeving. Wij laten hen kennismaken met begrippen als democratie, duurzaamheid, mensenrechten, socialen verantwoordelijkheid en conflicthantering. Op onze school geven wij hier uitvoering aan door de methode Leefstijl. Dit aanbod hebben wij vastgelegd in het document “Actief burgerschap en Sociale integratie”, wat op school ter inzage ligt.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het aantal lesuren per vak per week
Aangezien we met taken werken is het voor onze school niet mogelijk om exact aan te geven hoeveel tijd er per vakgebied taal, rekenen, lezen en schrijven besteed wordt. Dat zal ook per kind verschillend zijn. De taak bestaat uit: instructie en maken van rekenen, taal, schrijven, computeropdrachten en lezen. In het volgende schema geven we het aantal uren bij benadering weer.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kinderen werken de overige uren aan lezen, taal en rekenen.
Omdat de kinderen na blokinstructies met een taak werken, zelf keuzevrijheid hebben en na instructies zelfstandig werken, kan de onderwijstijd per kind per vakgebied verschillen.
Per kind wordt ook door de leerkracht bekeken of hij of zij extra tijd voor een bepaald vakgebied nodig heeft.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Extra ondersteuning van leerlingen
Wij hebben ervoor gekozen geen apart schoolondersteuningsprofiel (SOP) te schrijven.
Alle informatie over de basisondersteuning en extra ondersteuning is in deze schoolgids te vinden. Dit vooruitlopend op de wetwijziging vanaf 2024. Voor de grenzen aan onze ondersteuning verwijzen wij naar het toelatingsbeleid en het beleid schorsing en verwijdering in hoofdstuk 4.4.

Basisondersteuning OPO Borger-Odoorn
Het onderwijs op onze school is zo ingericht dat het aansluit bij de behoeften van de verschillende leerlingen, zowel op pedagogisch- als didactisch gebied. Het gaat om datgene wat een leerling nodig heeft om zich binnen de schoolsetting verder te ontwikkelen. Soms worden leerlingen hierin beperkt. Wij bieden dan specifieke hulp. Dit kan om verschillende redenen zijn, die variëren wat betreft aard, duur, ernst en oorzaak.
Onze basis is effectief en goed onderwijs. Daarom heen is door de stichting een schil aan expertise en vervolgstappen ontwikkeld (de ondersteuningsroute):

1. Op onze school geven leerkrachten dagelijks effectief en goed onderwijs, wat bestaat uit:
- Een positief lesklimaat: leerlingen moeten zich veilig voelen en gestimuleerd worden om tot leren te komen.
- Klassenmanagement: de organisatie in de klas, wat zorgt voor het efficiënt benutten van tijd, duidelijkheid over regels en procedures en een actieve betrokkenheid.
- Instructie: de aanleren van kennis en vaardigheden d.m.v. introductie, uitleg, begeleiding, oefeningen en feedback.
- Afstemming: het kennen van de verschillen tussen de leerlingen en het hierbij aansluiten in de instructie en verwerking, zodat alle leerlingen profiteren van de les.
- Zelfregulerend leren: het aanleren van leer- en studievaardigheden bij leerlingen, zodat ze zelf weten waar ze goed in zijn en waar ze in kunnen verbeteren.

De leerkrachten onderhouden contacten met ouders over de vorderingen van hun kind(eren) en in welke mate de kinderen ondersteuning nodig hebben.

2. Binnen ons team is een intern begeleider (IB) werkzaam, die de leerkrachten ondersteunt door leerlingbesprekingen, groepsobservaties, data analyse en het mede voeren van oudergesprekken. Daarnaast is de IB-er verantwoordelijk voor de ondersteuningsstructuur op de school, is ze de contactpersoon met de externe (zorg) partners en vormt ze een tandem met de schoolleider als het gaat om het verbeteren of bewaken van de onderwijskwaliteit.

3. Leerlingen die meer tijd en begeleiding nodig hebben bij een taak, kunnen door een onderwijsassistent (OA) worden geholpen. Zij ondersteunt de leerkracht door met groepjes of individuele leerlingen te werken aan pré-teaching, herhaling, inoefening, verlengde instructie en/of begeleide instructie. De leerkracht en IB-er kijken, o.b.v. resultaten en observatie, welke leerling voor welk vak hiervoor in aanmerking komt.

4. Het ondersteuningsteam (OT) van OPO Borger-Odoorn, kan op verzoek specialistische hulp bieden. Het OT bestaat uit deskundigen op het gebied van gedrag, pedagogiek en didactiek. Zij komen regelmatig op onze school om te overleggen, adviseren en reflecteren met de IB-ers en leerkrachten en voeren groepsobservaties uit. Daarnaast nemen zij op verzoek deel aan oudergesprekken.

5. Indien een leerling specifieke hulp- en/of leermiddelen nodig heeft, kan dit worden ingezet. Te denken valt aan lesmethoden, instrumenten, de tolkentelefoon, het creëren van prikkelarmere werkplekken en het doen van aanpassingen aan het meubilair. De IB-er brengt het verzoek in bij het OT.

6. Wij werken samen met externe partners zoals de leerplichtambtenaar, logopediste, jeugdverpleegkundige/schoolarts, het sociaal team, welzijnsorganisatie Andes, de kansencoach, kinderopvang en het voortgezet onderwijs. De IB-er is de schakel naar deze externe partners en onderhoudt de contacten. Op onze school is structureel overleg met de jeugdverpleegkundige en het sociaal team (de zgn. 123-tjes). Wanneer een leerling ondersteunt wordt vanuit een jeugdhulp instantie, zullen wij, waar mogelijk, de samenwerking opzoeken en het aanbod en/of de aanpak op elkaar afstemmen.

7. Indien verdieping van de onderwijsbehoefte nodig is, kan een onderzoek worden aangevraagd bij het OT. Ouders worden altijd om toestemming gevraagd. Te denken valt aan onderzoek naar dyslexie, hoogbegaafdheid, cognitieve capaciteiten of specifieke leerproblemen. Een externe instantie voert het onderzoek uit. De uitkomst wordt met ouders gedeeld en bij voorkeur besproken met ons, zodat wij, waar mogelijk, de adviezen m.b.t. het aanbod en/of de aanpak kunnen toepassen.

8. Extra ondersteuning SWV voor leerlingen met een complexere hulpvraag kan door de IB-er een arrangement bij het schoolbestuur en/of het SWV worden aangevraagd. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld, met een beschrijving van het specifieke aanbod en de te behalen doelen. Het OPP wordt periodiek met ouders geëvalueerd. Elk half jaar bespreekt de IB-er met het OT of verlenging noodzakelijk is.

9. Wanneer blijkt dat de school, niet (langer) kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van een leerling en alle hierboven beschreven mogelijkheden zijn onderzocht, wordt met ouders samen gezocht naar een passende plek op een andere school. Het OT helpt hierbij, indien nodig samen met het SWV. Er zijn drie plekken waar naar verwezen kan worden: de thuisnabije ontwikkelplekken, het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO).

Op stichtingsniveau zijn op meerdere basisscholen thuisnabije ontwikkelplekken voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kan dan gaan om leerlingen die gedragsmatig veel vragen van de leerkracht, die problemen ervaren met prikkel- en informatieverwerking of structureel meer begeleiding nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. Op deze plekken zijn de groepen kleiner, is meer tijd per leerling beschikbaar en zijn er mogelijkheden tot maatwerk. Dit kan ook een passende plek zijn voor leerlingen die terugstromen vanuit het gespecialiseerd basisonderwijs.

Voor een plaatsing of verwijzing naar een thuisnabije ontwikkelplek, wordt tussen ouders, school en OT afgestemd. Voor de verwijzing naar een SBO of SO vraagt de basisschool een toelaatbaarheids-verklaring aan bij het SWV. Het OT begeleidt de school bij deze aanvraag en ouders worden hierin betrokken.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Toekomstig aanbod van extra ondersteuning
In het komende schooljaar gaan wij op school- en op stichtingsniveau het aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen verder optimaliseren. Alle teamleden hebben/gaan de basiscursus gevolgd/volgen, zodat we op de hoogte zijn van de laatste inzichten. De IB-er heeft vorig jaar de coördinatorencursus HB afgerond. Binnen de stichting zijn twee specialisten opgeleid. De scholing is vanuit het SWV 22-02 georganiseerd.

Een andere ontwikkeling vindt plaats op het gebied van een dekkend netwerk. Wij bieden binnen onze stichting thuisnabije ontwikkelplekken. We bevinden ons hier in de startende fase en gaan dit aanbod verder doorontwikkelen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Jonge kinderen ontdekken al spelend de wereld. Daarom bieden wij in onze kleutergroepen een rijke omgeving aan, dat aansluit bij hun belevingswereld. Wij werken hiervoor in thema’s en motiveren kinderen tot spel en nieuwe ervaringen. Wij doen in de kleutergroepen veel aan taalvorming en sociale ontwikkeling. Deze brede ontwikkeling van de kinderen volgen wij met het instrument DORR (Dagelijks Observeren Registreren Rapporteren).

Wij werken samen met Het Speelhuis Ees, Partou Borger en Keikidz en hebben afspraken over het aanbod en de overgang van de kinderopvang naar groep 1.

Adressen:
Het Speelhuis Ees
Schoolstraat 10
9536 TC Ees
0599 212 712

Partou Borger
Molenstraat 3C
9531 CJ Borger
0599 745 005

KeiKidz
Schoolstraat 8
9528 RC Buinen
0599 236 224

Terug naar boven