OBS Ter Borch

Borchsingel 41 9766 PP Eelderwolde

 • Jaarlijks organiseren we samen met de ouderraad een eindfeest dat we koppelen aan ons cultuureducatieplan.
 • Onze school stimuleert deelname aan sportieve activiteiten onder en buiten schooltijd, zoals de 4 mijl.
 • Op onze school hebben we een actieve leerlingenraad. We bespreken maandelijks wat er goed gaat en verbeterd kan worden.
 • Jaarlijks organiseren we activiteiten die het lezen stimuleren, waaronder het voorleeskampioenschap.
 • We proberen kinderen te inspireren en te verwonderen. We sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De kinderen van de groepen 8 nemen jaarlijks deel aan de CITO Eindtoets. Vanaf schooljaar 23/24 verandert de eindtoets in een doorstroomtoets. De door de kinderen behaalde resultaten worden mede gebruikt om te beoordelen of onze schoolopbrengsten m.b.t. de referentieniveaus voldoende zijn i.r.t. onze leerlingenpopulatie.

Bij leerlingen die op de doorstroomtoets een hogere score halen dan de door school geadviseerde vervolgstroom, zal er een heroverweging van het advies plaatsvinden. Samen met ouders en de leerling wordt dan een beslissing genomen of het advies zal worden opgehoogd. Lagere scores op de doorstroomtoets dan het afgegeven advies leiden niet tot een lager advies voor de vervolgstroom.          

 • Eindtoetsscore 2021: 542,6
 • Eindtoetsscore 2022: 538,5
 • Eindtoetsscore 2023: 543,7

Samenvatting eindresultaten (berekend over de afgelopen drie schooljaren)
In relatie tot onze schoolzwaarte (cohort 20-21 op een schaal van 20-40) wordt er van ons als school verwacht (i.r.t. onze schoolpopulatie) dat we een bepaald referentieniveaupercentage m.b.t. de eindresultaten scoren, te weten:

 • Niveau 1F: minimaal 85% (eigen doel = 100%)
 • Niveau 2F/1S: minimaal 66,8% (eigen doel = 80-85%) 

Er wordt gewerkt met een gemiddelde dat gemeten is over drie schooljaren om te monitoren in hoeverre wij als school voldoen aan eisen die de inspectie heeft gesteld aan onze school. We kunnen aangeven dat we ruim boven de signaleringswaarden scoren, te weten:1F 98,7% en 2F/1S 82,3%. 

We hanteren op obs Ter Borch eigen groepsnormen, waarbij we uitgaan van hoge reële doelen per groep/ leerjaar. Op elk vakgebied streven we naar een groepsgemiddelde van niveau I op CITO-niveau. We gaan uit van het principe van convergente differentiatie, dat wil zeggen: we willen dat 85% van de groep tenminste niveau I, II of III behaalt. Op groeps- en kindniveau wordt geanalyseerd waar mogelijk hiaten zijn ontstaan en daar worden passende interventies aan gekoppeld. Wanneer je verdiept analyseert zullen er leerlingen zijn die lager scoren dan niveau III. Dat is niet erg. Op kindniveau streven we naar een doorgaande ontwikkelingslijn en stellen ook hier hoge reële doelen, waarbij gekeken wordt naar de vaardigheidsgroei van het betreffende kind.

Twee keer per jaar worden na de Cito-afnames in januari en mei trendanalyses opgesteld door de intern begeleiders in samenspraak met de schoolleiding. Op school- en groepsniveau wordt dan ingezoomd op de cognitieve- en sociaal emotionele ontwikkeling van alle groepen en wordt er gekeken in hoeverre de doelstellingen zijn behaald.   

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in onze school 
Om de ontwikkeling van onze leerlingen te volgen, maar ook ontwikkelingsachterstanden te voorkomen en/of te bestrijden, maken we gebruik van een uniform leerlingvolgsysteem (ParnasSys, in combinatie met Cito LOVS). Het hanteren van dit systeem moet er met name toe leiden dat de vorderingen van de leerlingen op een goede en zo concreet mogelijke wijze worden vastgelegd.

In de onderbouw (groep 1 en 2) wordt de ontwikkeling van de kinderen vooral gevolgd door observaties van de groepsleerkracht. Deze observaties worden geregistreerd in ParnasSys Leerlijnen het Jonge Kind. Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van de beginnende geletterdheid, het rekenen, de ruimtelijke oriëntatie, de visuele waarneming, de motorische ontwikkeling en ook de muzikale ontwikkeling. Het beredeneerd leerstofaanbod is hierbij leidend. Bij de kinderen van de groepen 1 en 2 worden geen toetsen afgenomen.

Om vast te kunnen stellen of de kinderen op niveau werken (cognitief gezien) en de aangeboden leerstof goed beheersen, maken we vanaf groep 3 gebruik van methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen. Methode gebonden toetsen zijn toetsen die horen bij de methodes die we gebruiken op school voor Nederlandse taal (technisch– en begrijpend lezen, spelling) en rekenen. Vanaf groep 5-6 worden er ook toetsen voor o.a. Engels, aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, natuur en techniek afgenomen.

Daarnaast maken we gebruik van methode onafhankelijke toetsen vanuit het CITO-leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden twee keer per schooljaar afgenomen. Van de afgenomen toetsen wordt een trendanalyses gemaakt waarbij gekeken wordt hoe er is gescoord t.o.v. onze eigen normen. Dit gebeurt ook met de sociale opbrengsten m.b.v. KanVas. De trendanalyses leiden tot gerichte interventies op groeps-, vak- en/ of leerlingniveau.

Hoe ziet onze zorgstructuur eruit?
De intern begeleider is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de leerlingenzorg en coördineert de uitvoering daarvan. De intern begeleider begeleidt en coacht ook leerkrachten ten aanzien van zorgleerlingen, bewaakt de zorgstructuur en kan vanuit deze functie ook aanwezig zijn bij gesprekken over zorgleerlingen.

De resultaten van de cognitieve ontwikkeling en de gegevens met betrekking tot de ontwikkeling van de sociale vaardigheden worden besproken in een groeps– en/of leerlingbespreking. Bij deze besprekingen zijn altijd de intern begeleider en de groepsleerkracht aanwezig. Tijdens deze besprekingen, die drie keer per jaar plaatsvinden, wordt altijd gekeken naar de aandachtspunten voor de hele groep, het signaleren van kinderen die extra aandacht nodig hebben en het nauwkeurig beschrijven van de onderwijsbehoeften van de verschillende kinderen.

Alle leerlingen worden op het einde van het schooljaar doorgesproken met de volgende groepsleerkracht. We hanteren hiervoor een overdrachtsformulier. De nieuwe leerkracht gaat verder op de ingeslagen weg. Besprekingen t.a.v. de effectiviteit van ons onderwijs vinden met regelmaat plaats tijdens overleg momenten in het managementteam als ook in bouw- en teamvergaderingen.

Zo nodig wordt besloten de zorg te intensiveren door externe hulp in te roepen. Er wordt in een vroeg stadium gebruik gemaakt van consultatieve ondersteuning en onderzoek door de orthopedagoog van het Baasis Ondersteunings Team (BOT) of een schoolbegeleidingsdienst. 

De zorgstructuur op onze school is niet alleen voor zorgleerlingen, maar voor alle leerlingen. Daartoe worden vier niveaus van zorg onderscheiden. We verwijzen hierbij naar ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) op onze website en de samenvatting van het SOP in de schoolgids.

Tussenresultaten en doelstellingen
We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name lezen, taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school werken we resultaatgericht: we beschikken over normen voor de eindtoets, de tussentoetsen en de sociale resultaten. Op basis van een analyse van de resultaten stellen we interventies vast. We hanteren bij toetsen die onderdeel uitmaken van ons leerlingvolgsysteem eigen schoolnormen m.b.t. de vaardigheidsscore. Dit komt overeen met een gemiddelde niveaubepaling, namelijk een I-score (Cito). Vanuit convergente differentiatie stellen we onszelf daarbij nog een doel, namelijk dat 85% van de leerlingen tenminste niveau I, II of III scoort en bij AVI (leesniveau) hanteren we zelfs het percentage van 90% dat het leesniveau moet behalen dat verondersteld wordt bij de middenafname (januari/ februari) en eindafname (juni). In groepsbesprekingen stellen we vast in hoeverre de doelen zijn behaald en welke conclusies hieraan verbonden worden t.a.v. gerichte interventies op groep- en/of leerlingniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De begeleiding naar het voortgezet onderwijs
Afscheid nemen van de basisschool en de stap naar het voorgezet onderwijs wordt door veel ouders en kinderen als spannend of enigszins ingrijpend ervaren. We geven daarom graag aan op welke wijze het definitief schooladvies richting het voortgezet onderwijs tot stand komt en hoe het proces verloopt.

Doorstroomtoets
Vanaf schooljaar 2023/2024 wordt de eindtoets in groep 8 een ‘doorstroomtoets’. Deze naam past beter bij de positie van de toets: de toets markeert niet het einde van de ontwikkeling van een leerling, maar vormt een onderdeel in de doorstroom van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Ook in het vo blijven leerlingen zich ontwikkelen. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er één week waarin alle leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Door de invoering van een centraal aanmeldmoment (tussen 25 maart en 31 maart) maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur, passend bij het schooladvies. Het tijdpad m.b.t. het schooladvies en de toets verandert. Doordat er één aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:   

 • Eind groep 7 wordt er een voorlopig advies afgegeven door de leerkracht van groep 7 op basis van de Plaatsingswijzer met daarin de Cito-resultaten van de M6, E6, M7 en E7 toetsen (rekenen & wiskunde, begrijpend- en technisch lezen en spelling).
 • Onze school kiest voor de doorstroomtoets van Cito. 
 • Leerlingen ontvangen in elk geval vóór 31 januari hun voorlopig schooladvies op basis van de Plaatsingswijzer van de leerkracht van groep 8 met daarin de tot dusverre bekende Cito-resultaten, aangevuld met de Cito-resultaten van de B8-toetsen. 
 • Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari. 
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen we als school de uitslag van de doorstroomtoets. 
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Het toetsresultaat van de doorstroomtoets wordt vergeleken met het voorlopig advies. Is het toetsresultaat hoger dan het voorlopig advies, dan geven we als school en hoger definitief advies. Alleen als het niet in het belang van de leerling is, kunnen we als school besluiten het advies niet te verhogen. Dit is conform de wettelijke bepalingen. Ouders worden hierin gekend.    
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden ouders hun kind, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school van hun keuze. 

Overstappen naar een andere school
Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verschaffen in een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Als obs Ter Borch staan we samen sterk om kinderen in een veilige omgeving te 'inspireren tot leren met plezier'. We willen preventief werken aan een fijn leer- en leefklimaat. Onze activiteiten richten zich op het aanbieden van kwalitatief goed en passend onderwijs in een sfeer van wederzijds respect, waardering en verdraagzaamheid. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig en thuis voelen op onze school. Zo ontwikkelen de kinderen zelfvertrouwen, een eigen mening en leren ze verantwoordelijk te zijn voor hun eigen handelen.

In ons onderwijs zijn wij erop gericht om op een speelse en kindgerichte manier de sociale vaardigheden van onze leerlingen te bevorderen. Onze leerkrachten hebben een professionele houding en worden of zijn geschoold in de Kanjertraining.  

In het registratiesysteem KanVas, behorend bij de methode Kanjertraining, signaleren we via ingevulde vragenlijsten op kind- en groepsniveau mogelijke bijzonderheden t.a.v. welbevinden en veiligheidsbeleving. Vervolgens bepalen we op welke wijze we zullen handelen om het welbevinden en/ of de veiligheidsbeleving van het kind te vergroten. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Veiligheid
 • Wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectiebezoek school en Stichting Baasis
Onze school levert basiskwaliteit gelet op het toezichtkader van de inspectie. Het laatste fysieke inspectiebezoek aan de school dateert van 21 maart 2018.De onderzochte onderdelen en de bijbehorende scores waren (O-V-G):

Aanbod: Voldoende
Pedagogisch-didactisch handelen: Voldoende
Didactisch handelen: Voldoende
Schoolklimaat: Goed
Kwaliteitszorg: Voldoende
Kwaliteitscultuur: Voldoende

In 2022 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan Stichting Baasis. Onze school is toen niet fysiek bezocht en er heeft ook geen verificatieonderzoek plaatsgevonden. Dat betekent dat onze school nog steeds verblijft in het het zogenaamde 'basisarrangement' van de inspectie. 

Zelfevaluatie
Vanuit een zelfevaluatie hebben we alle onderdelen gescoord en waar nodig aandachtspunten aangevinkt. Deze aandachtspunten zijn vervolgens opgenomen als actiepunten in onze schooljaarplannen. De onderdelen werden via een 4-puntsschaal (1 t/m 4) gegeven. De maximale score op een onderdeel is daarom 4. Onze eigen scores (zelfevaluatie) zijn:

OP1: Aanbod: 3,85 (Goed)
OP2: Zicht op ontwikkeling: 3,85 (Goed)
OP3: Pedagogisch-didactisch handelen: 3,28 (Voldoende)
OP4: Onderwijstijd: 3,9 (Goed)
OP6: Afsluiting: 4 (Goed)
(Er is geen OP5; geldt alleen voor speciaal basisonderwijs)

VS1: Veiligheid: 3,94 (Goed)
VS2: Schoolklimaat: 3,3 (Goed)

OR1: Resultaten: 3,25 (Voldoende)
OR2: Sociaal- en maatschappelijke competenties: 2,75 (Matig*)

SKA1: Visie, ambitie en doelen: 3,78 (Goed)
SKA2: Uitvoering en kwaliteitscultuur: 3,91 (Goed)
SKA3: Evaluatie, verantwoording en dialoog: 3,92 (Goed)

*Uit de zelfevaluatie bleek dat we matig scoren op OR2. Dit is gelegen in het feit dat we o.a. ons burgerschapsonderwijs nog niet gespecificeerd hebben. Het onderdeel burgerschap is opgenomen in onze grote verbeterdoelen in het schoolplan 23-27.

Audit
In het schooljaar 2023-2024 vindt er een weer een reguliere interne audit plaats op onze school, waarbij bovengenoemde indicatoren door een auditcommissie van Stichting Baasis worden getoetst. Er worden vervolgens aanbevelingen gedaan waar we ons als school in kunnen ontwikkelen. De ontwikkelpunten nemen we vervolgens mee naar het team en de MR.

Terug naar boven