OBS Ter Borch

Borchsingel 41 9766 PP Eelderwolde

 • Jaarlijks organiseren we samen met de ouderraad een eindfeest dat we koppelen aan ons cultuureducatieplan.
 • Onze school stimuleert deelname aan sportieve activiteiten onder en buiten schooltijd, zoals de 4 mijl.
 • Op onze school hebben we een actieve leerlingenraad. We bespreken maandelijks wat er goed gaat en verbeterd kan worden.
 • Jaarlijks organiseren we activiteiten die het lezen stimuleren, waaronder het voorleeskampioenschap.
 • We proberen kinderen te inspireren en te verwonderen. We sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen.

Het team

Toelichting van de school

De schoolleiding 
De schoolleiding van onze school is belast met de schoolorganisatie, de schoolontwikkeling, het personeelsbeleid, het aannemen van leerlingen en het financieel beheer. De directeur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Om deze taken uit te voeren is er naast de directeur een adjunct-directeur aangesteld.  

De leerkrachten
Er werken ongeveer 32 leerkrachten op obs Ter Borch. De groepsleerkrachten geven dagelijks lessen, observeren de kinderen en registreren de vorderingen en ontwikkelingen. Ze zijn het eerste aanspreekpunt van de ouders. We streven ernaar dat er niet meer dan twee leerkrachten voor een groep staan. Er zijn regelmatig bouw- en teamvergaderingen waar de leerkrachten aan deelnemen, net als overlegmomenten met (duo)collega's. Naast de zorg voor de eigen groep vervult elke leerkracht ook groep overstijgende taken in en buiten de school. Dit is vastgelegd in het werkverdelingsplan van de school. 

Leerkrachten met een specialisme
Er zijn leerkrachten die naast hun taak als groepsleerkracht ook (deels) ambulant worden ingezet vanuit hun specialisme. Zo zijn er op obs Ter Borch een rekencoördinator, een meer- en hoogbegaafdheidsspecialist, een ICT-coördinator en een Kanjercoördinator. Vanuit hun specialisme geven ze invulling aan beleidsmatige taken, coaching, ondersteuning en zijn ze een gesprekspartner van de schoolleiding.

De intern begeleiders
Op onze school zijn twee intern begeleiders voor respectievelijk 2 en 4 dagen per week werkzaam. Zij coördineren de algehele leerlingenzorg op Obs Ter Borch en hebben in principe geen of weinig lesgevende taken. Eenmaal per drie weken vindt er een overleg met de directie plaats. Daarnaast behoort tot hun taken: de begeleiding en coaching van leerkrachten, zorg voor onderwijs op maat, contacten met externe deskundigen, onderwijsvernieuwing volgen en invoeren op het gebied van zorg. De specifieke taakomschrijving kunt u lezen in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school (zie hiervoor onze website).

De vakleerkrachten lichamelijke oefening 
De twee vakleerkrachten lichamelijke opvoeding verzorgen twee keer per week de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8. De groepsleerkrachten van de groepen 1 en 2 verzorgen de bewegingslessen zelfstandig.

De administratief medewerker 
Onze school beschikt over een administratief medewerker op het stafbureau van Stichting Baasis in Zuidlaren. De administratief medewerker verricht o.a. de leerlingenadministratie.

De onderwijsassistenten 
Op onze school werken 2 onderwijsassistenten. Zij begeleiden leerlingen individueel en/ of in groepjes. Het gaat om leerlingen die op basis van hun ondersteuningsbehoeften extra zorg en begeleiding nodig hebben. Daarnaast worden de onderwijsassistenten, indien gewenst en noodzakelijk, als leraar ondersteuner in de groep ingezet.

Het managementteam (MT) 
Voor respectievelijk de onderbouwgroepen 1 en 2, de tussenbouwgroepen 3 en 4, de middenbouwgroepen 5 en 6 en de bovenbouwgroepen 7 en 8 is een bouwcoördinator aangesteld. De bouwcoördinator heeft als taak de leerkrachten te stimuleren en te ondersteunen en het schoolbeleid te implementeren in de bouwen. In vergaderingen worden o.a. inhoudelijke zaken, de organisatie van het onderwijs en het gebruik van methodes besproken. De bouwcoördinatoren hebben samen met de schoolleiding zitting in het managementteam van de school. De intern begeleiders nemen op aanvraag deel aan een overleg. Dit geldt ook voor andere coördinatoren binnen onze school. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms komt het voor dat een leerkracht wegens ziekte of een andere vorm van reguliere afwezigheid (bijvoorbeeld studieverlof) afwezig is. Via het bemiddelingsbureau SLIM is het meestal mogelijk vervanging te regelen. Ouders en leerlingen worden, zo mogelijk vooraf, geïnformeerd wie wanneer vervangt. Is de afwezigheid van een leerkracht pas 's morgens vroeg bekend, dan wordt geprobeerd ad hoc een vervanger te regelen. Als dit niet lukt kijken we naar de mogelijkheden van het inzetten van een teamlid die ambulant aanwezig is of een collega die op een niet-werkdag voor de groep gaat. In uitzonderlijke gevallen zijn we soms genoodzaakt de ouders te vragen om opvang voor hun kind te regelen als alle alternatieven niet mogelijk blijken.    

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Pedagogisch- didactisch handelen
Op obs Ter Borch staat goed lesgeven (didactisch handelen) hoog in het vaandel. Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Leerlingen krijgen de lesstof op een heldere en effectieve wijze uitgelegd door de leerkracht. De basis van van ons lesmodel is het zogenaamde ADIM-model; activerende directe instructie, waarbij we de 4-sleutels voor een effectieve les als gemeenschappelijke taal gebruiken. Er is tevens passende aandacht voor leerlingen die werken met de minimum stof of behoefte hebben aan compacten en verrijken.

Elke leerkracht weet door middel van analyses, feedback en observaties (formatieve evaluatie) wat de kinderen nodig hebben om de volgende stap in hun leerproces te zetten. We onderscheiden de lange zorgcyclus (werken aan hiaten/ interventies op basis van de methode-onafhankelijke toetsen) en de korte zorgcyclus/afstemming (werken aan de hiaten/ interventies op basis van methodetoetsen en observaties). Dit noemen we het ortho-didactisch handelen. Elke leerkracht bereidt zijn/haar lessen voor en weet vanuit formatief evalueren welke stappen er van belang zijn in het leerproces. Het ADIM-model en de 4-sleutels voor het geven van een effectieve les worden als uitgangspunten gebruikt bij het voorbereiden en geven van de les(sen).

Een leerkracht zorgt er bij een effectieve les voor dat:

 • De voorkennis van de leerlingen wordt geactiveerd* 
 • Er krachtig wordt gemodeld (ik-fase)
 • Er begeleide inoefening plaatsvindt (wij-fase)Er een activerende, coöperatieve werkvorm gebruikt wordt (jullie-fase)
 • Er controle van begrip getoetst wordt met als doel te checken welke leerlingen het lesdoel begrijpen en welke leerlingen 'alvast aan de slag kunnen'**.
 • Er verlengde instructie plaatsvindt op basis van controle van begrip (afstemming) en/of op basis van planmatig handelen
 • De leerlingen genoeg inoefentijd krijgen bij de verwerking (jij-fase)Er wordt teruggeblikt op het lesdoel en het leerproces (wij-fase), waarbij nogmaals een keer controle van begrip wordt getoetst**.

*Het aanbieden van een startactiviteit, evt. m.b.v. het wisbordje, kan hiervoor erg geschikt zijn.
**Wisbordjes zijn een zeer handig middel om controle van begrip te toetsen.     

De 4-sleutels voor het geven van een effectieve les spelen zich af rondom een viertal vragen (sleutels):

 • Stelt de leerkracht een scherp lesdoel in de les?
 • Volgt de leerkracht ‘de kortste weg naar Rome'?
 • Stimuleert de leerkracht de actieve betrokkenheid van leerlingen?
 • Stemt de leerkracht af op verschillen?

Leerkrachten geven aan waar goed gemaakt werk uit bestaat: samen met de leerlingen worden er afspraken gemaakt aan de hand van succescriteria. Deze succescriteria zijn tevens de leidraad m.b.t. reflecteren op gemaakt werk (het product) of de werkwijze (het proces). 

Andere krachtige wijzen om leerstof goed te laten beklijven betreffen 'bordwerk' van de leerkracht, aantekeningen laten maken door de leerlingen en het gebruiken van stappenplannen. Bij 'bordwerk' gebruikt de leerkracht het digibord of whiteboard om de (mondelinge) uitleg te versterken en te visualiseren. Door leerlingen aantekeningen te laten maken (of het bordwerk van de leerkracht over te nemen in een apart schrift) onthouden ze de leerstof en uitleg beter. Ook het aanbieden van een stappenplan van de uitleg (erg concreet bij het vak rekenen) door de leerkracht in de 'ik-fase' is zeer effectief. Leerlingen kunnen dan bij de 'jullie en jij-fase' gebruikmaken van dit stappenplan, samen met de eigen aantekeningen en het bordwerk van de leerkracht. Hierdoor zijn meer leerlingen in staat om tijdens de 'jij-fase' zelfstandig aan het werkt te kunnen, waardoor de leerkracht (meer) tijd heeft om leerlingen te helpen die behoefte hebben aan verlengde instructie (zowel m.b.t. de reguliere lesstof als verrijkingswerk).   

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Toelichting aanpak en aanbod groepen 1/2
De aanpak bij de kleuters verschilt van die in de groepen 3 t/m 8. De schooldag begint met de kring. In de kring vinden er gezamenlijke (verbale of muzikale) activiteiten plaats, waaraan alle kleuters (of een gedeelte van de groep) mee kunnen doen. We werken in de kleutergroepen met een (digitaal) planbord. Hierbij hebben de kinderen keuzevrijheid, maar soms geven we ook een gerichte opdracht. Dit is afhankelijk van het niveau en de belangstelling van de kleuter. Tijdens de “speelwerkles” wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, op de grond en in diverse (rollenspel)hoeken. Daarnaast worden er gym- of spellessen in het speellokaal gegeven en spelen de kleuters buiten op het schoolplein. In de kleutergroepen werken we vanuit een beredeneerd leerstofaanbod. Zie voor meer informatie het hoofdstuk over 'aanbod voor het jonge kind'. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijstijd
De groepen 1 t/m 4 gaan wekelijks 23,5 lesuren per week naar school. De groepen 5 t/m 8 gaan 26 lesuren per week naar school. Leerlingen in groep 1 t/m 4 gaan gemiddeld 880 lesuren per jaar naar school en in de groepen 5 t/m 8 bedraagt dat gemiddeld 1000 lesuren. Dit komt uit op een totaal van 7200 lesuren in 8 schooljaren. We voldoen hiermee aan de norm die de inspectie stelt.  

Toelichting aanpak en aanbod in de groepen 3 t/m 8
Vanaf groep 3 wordt begonnen met het methodisch leren, ondanks het gegeven dat ontwikkelingsniveaus sterk uiteen kunnen lopen. De een kan al lezen, de ander wat rekenen. In het begin is de tijd dat er zelfstandig gewerkt kan worden nog kort en wordt er tijd ingeruimd om te spelen. Geleidelijk aan leren kinderen zich langer te concentreren en werken we gerichter naar de leerdoelen. De methoden die gebruikt worden binnen de school zijn gericht op zowel klassikale lessen als op leerstof voor het individuele kind. De leerkracht sluit hierbij zo goed mogelijk aan bij de verschillen tussen leerlingen d.m.v. het aanbieden van effectieve instructie. Hierbij is er ook veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van elk kind. 

Methodes
We werken op onze school met verschillende methodes om structureel de leerdoelen per vakgebied en leerjaar te kunnen behalen. Een overzicht:

 • Rekenen: Pluspunt 4
 • Aanvankelijk lezen (groep 3): Veilig Leren Lezen
 • Voortgezet technisch lezen: leesbladen Pravoo (aangevuld met een leescircuit)
 • Taal: Taal op Maat
 • Spelling: Spelling op Maat
 • Begrijpend lezen: Grip, (aangevuld met Nieuwsbegrip en/ of Junior Einstein)
 • Schrijven: Pennenstreken
 • Aardrijkskunde: Meander
 • Geschiedenis: Brandaan
 • Natuur en techniek: Naut
 • Engels: Groove Me
 • Verkeer: Jeugdverkeerskrant
 • Muziek, drama, handvaardigheid: Eigenwijs Next
 • Sociaal-emotionele vorming/ burgerschap: Kanjertraining

Aanvullend aanbod op obs Ter Borch
Specifieke aandacht voor 'Toptalenten Sport en Cultuur'
Sport en cultuur nemen een belangrijke plaats in binnen onze maatschappij. Op hoog niveau presteren als toptalent op het gebied van sport of cultuur valt soms moeilijk te combineren met school. Omdat wij geloven dat het belangrijk is dat kinderen zich ook op andere terreinen ontwikkelen, en wij talentontwikkeling willen bevorderen, wil onze school toptalenten de ruimte bieden hun activiteiten op hoog niveau te combineren met school. Hiervoor kan het nodig zijn dat een leerling een deel van de lestijd wordt vrijgesteld. Daar staat tegenover dat de school in overleg met ouders en/of leerling een inhaalprogramma opstelt dat de leerling moet verwezenlijken. Wij willen als school een actief toptalentenbeleid voeren en gebruiken hiervoor de beleidsruimte die de wet ons biedt. Wij stellen echter ook voorwaarden bij dit beleid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de schoolleiding. 

Leerlingenraad
Op onze school hebben we een actieve leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers van de groepen 6 t/m 8 die nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er op obs Ter Borch kunnen plaatsvinden. Zij vertegenwoordigen hierbij de mening en ideeën van de leerlingen op school. De leerlingenraad wordt voorgezeten door een lid van de directie die samen met de voorzitter van de leerlingenraad de agenda opstelt. Zo'n 8 keer per jaar vergadert de leerlingenraad. Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. De visie van onze school is om leerlingen meer te betrekken bij het onderwijs. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt. De leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen en voor de school om er iets mee te doen. Daarnaast dienen we in het onderwijs aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken. 

Godsdienstig Vorming onderwijs (GVO) 
Doel van het Godsdienstig Vorming Onderwijs (GVO) is de kinderen bewust te maken van de rol die de godsdienst in het dagelijks leven speelt. Samen met de kinderen wordt gekeken op welke wijze de invloed van het geloof in de huidige maatschappij merkbaar is en welke lessen daaruit geleerd kunnen worden. 

Humanistisch Vorming onderwijs (HVO) 
Het HVO wil aansluiten bij de persoonlijke wijze waarop het kind zich oriënteert op waarden en normen. Er wordt gewerkt vanuit de eigen ervaringen van de kinderen. Tijdens de lessen wordt hen geleerd na te denken over vragen die betrekking hebben op normen en waarden. Daarbij worden ze gestimuleerd om zelfstandig te oordelen en te handelen, waardoor zij in toenemende mate in staat zullen zijn om zin en vorm te geven aan hun eigen bestaan en dat van anderen. 

Bewegend leren
Onder bewegend leren verstaan we het fysiek bewegen in de klas tijdens of naast cognitieve leeractiviteiten. Ook bewegingsactiviteiten buiten de school die gekoppeld zijn aan leren vallen er onder. Het bewegend leren op onze school valt uiteen in twee onderdelen:

 • Er kan sprake zijn van beweging tussen de lesactiviteiten: bijvoorbeeld enkele minuten tussen de lessen lichaamsoefeningen doen of op een andere manier bewegen (beweegbreaks).
 • Er kan sprake zijn van bewegend leren tijdens het vermenigvuldigen, optellen, spellen of tijdens andere leerstof als dit gebeurt in combinatie met bewegingen. 

Diverse onderzoeken tonen aan dat bewegen tijdens het leren een positieve invloed heeft op de hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de taakgerichtheid toe. Bovendien versterkt bewegen het zelfvertrouwen van leerlingen. De vakleerkrachten op onze school hebben veel materiaal ontwikkeld waarbij de groepen 3 t/m 8 hier per toerbeurt van gebruikmaken.

Vignet Gezonde school
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.

Drents Verkeerslabel
Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Scholen die in het bezit zijn van het Label laten zien dat zij verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Om het label te verdienen, moet een school voldoen aan een aantal criteria;

 • Op onze school wordt gewerkt met een actuele verkeersmethode, zodat de doorgaande lijn in de leerstof gewaarborgd wordt.
 • In elke groep worden praktische oefeningen gedaan, zoals lopen op de stoep, oversteken en fietsvaardigheidsoefeningen en wordt elk jaar in elke groep een extra praktijkproject uitgevoerd.
 • Er is sprake van betrokkenheid van de ouders bij het verkeersonderwijs; zo is er bijvoorbeeld een verkeersouder op de school die het team kan ondersteunen bij praktische oefeningen.
 • De schoolomgeving is verkeersveilig.
 • Verkeerseducatie is opgenomen in het schoolplan.
 • De school heeft een activiteitenjaarplan waarin de praktische oefeningen en projecten zijn opgenomen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Doorstromen in de basisschool
Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een volgende groep. Als een leerling te veel achterblijft of zijn/ haar ontwikkeling stagneert kan van doorstroming mogelijk geen sprake zijn. Voor de leerlingen, hun ouders/verzorgers en de school is dit een ingrijpende beslissing, waarbij een zorgvuldige afweging wordt gevraagd. We hanteren een protocol dat bij de schoolleiding op te vragen is.

Uitgangspunten 
Er wordt alleen voor een onderbroken doorstroming gekozen, wanneer dat echt de beste oplossing is in relatie tot de onderwijsbehoeften van de leerling. Er kan alleen sprake zijn van een verlengde basisschoolperiode wanneer de leerling onvoldoende vorderingen maakt, vergeleken met de algemene norm. Daarbij kijken we naar verschillende factoren, met name t.a.v. de cognitieve ontwikkeling (kennis), werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Heel belangrijk: er moet absoluut sprake zijn van een combinatie van factoren. De schoolloopbaan mag maximaal met een jaar worden verlengd. We gaan er vanuit dat de leerling de rest van de schoolloopbaan 'normaal' (het programma van de nieuwe groep) of met een aangepast programma kan vervolgen. In het laatste geval komt het voor dat een leerling het eindniveau van groep 8 gedeeltelijk of niet haalt. Indien het eindniveau van groep 8 niet gehaald kan worden zal de vervolgstroom op het voortgezet onderwijs hoogstwaarschijnlijk uitkomen op praktijkonderwijs (Pro), basis beroepsgerichte leerweg (bbl) of kaderberoepsgerichte leerweg (kbl). 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Ons SOP beschrijft de wijze waarop de school de basisondersteuning vormgeeft en welke extra ondersteuning onze school biedt. Elke school is aangesloten bij een samenwerkingsverband. Obs Ter Borch behoort bij het samenwerkingsverband 22.01 (Assen). Binnen het samenwerkingsverband maken de besturen met elkaar afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben.

De ontwikkeling van de leerling in de school en de speciale zorg met specifieke onderwijsbehoeften zijn op obs Ter Borch belangrijke aandachtspunten. Onder zorg verstaan wij op onze school de zorg voor de continue ontwikkeling van al onze leerlingen. De school beoogt met “zorgverbreding” de effectiviteit van het onderwijs te verhogen. Op obs Ter Borch streven we ernaar om passend onderwijs te bieden waarin alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden en talenten. Dit houdt niet alleen in dat de cognitieve ontwikkeling centraal staat, maar dat ook de zintuiglijke-, motorische-, sociaal-emotionele en de creatieve ontwikkeling van groot belang zijn.  

Waar nodig optimaliseren we de zorg door het inschakelen van externe deskundigen. Daarnaast kan een beroep gedaan worden op het Baasis Ondersteunings Team (BOT), met daarin een orthopedagoog, dyslexiespecialist, etc. Ouders worden hierbij nauw betrokken. 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Onze school valt onder het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 22.01.

Passend onderwijs wordt in Nederland georganiseerd door samenwerkingsverbanden per regio. In de regio Noord- en Midden- Drenthe zijn er twee samenwerkingsverbanden; één voor primair onderwijs en één voor voortgezet onderwijs. Alle scholen in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo zijn aangesloten bij deze samenwerkingsverbanden. De indeling van de samenwerkingsverbanden is wettelijk vastgelegd. De samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs in Noord- en Midden-Drenthe werken nauw samen. Zo is er bijvoorbeeld één directeur en secretariaat, één kantoor en één website.

Het samenwerkingsverband passend onderwijs in Noord- en Midden- Drenthe is klein. Het werk wordt zoveel mogelijk door de scholen/schoolbesturen gedaan. En het meeste geld gaat daarnaar toe. De scholen en hun schoolbesturen hebben met elkaar afspraken gemaakt over wat ze doen en waaraan ze het geld besteden. Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken over de ondersteuning die scholen moeten kunnen bieden, de aanpak voor het terugdringen van thuiszitters en de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Het samenwerkingsverband voert enkele taken zelf uit. Belangrijke taken zijn het beoordelen en afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal (basis) onderwijs en de coördinatie van de aanpak voor het terugdringen van thuiszitters.

Contactgegevens van het samenwerkingsverband zijn te vinden via passendonderwijsdrenthe.nl/contact/ of via deze link. U vindt hier ook meer informatie.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Elk kind is anders. Ons aannamebeleid is erop gericht om te kijken naar wat wél kan, i.p.v. wat niet. Er zijn echter wel grenzen aan de zorg. Dit staat beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is geen VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent niet dat we geen overleg hebben met bv. Kinderopvang Skid, die tevens bij ons in het gebouw gevestigd is. We gaan in de komende schoolplanperiode toewerken naar een samenwerking die bestaat uit een regelmatig overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. Onze school hanteert bij de groepen 1/2 een zogenaamd 'beredeneerd aanbod', dat gebaseerd is op (ontwikkel)leerdoelen en de methode fonemisch bewustzijn. In de praktijk betekent dit dat er vanuit gekozen thema's verschillende ontwikkel- en kennisgebieden vanuit samenhang aangeboden worden. We monitoren de ontwikkeling van onze kleuters middels het leerlingvolgsysteem van Parnassys Leerlijnen het Jonge Kind. We onderhouden contacten met de kinderopvang en peuterspeelza(a)l(en) en er is in alle gevallen van plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht.

De aanpak en het aanbod bij de kleuters verschilt van die in de groepen 3 t/m 8. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is anders. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. De kinderen ontwikkelen zich al spelend. Naarmate de kleuters ouder worden, kunnen ze meer taakgericht werken en is de rol van de leerkrachten meer sturend. De oudste kleuters bieden we allerlei speelse -activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. De schooldag begint met de kring. In de kring vinden er gezamenlijke verbale of muzikale activiteiten plaats, waaraan alle kleuters (of een gedeelte van de groep) mee kunnen doen.

We werken in de kleutergroepen met een (digitaal)planbord. Hierbij hebben de kinderen keuzevrijheid, maar soms geven we ook een gerichte opdracht. Dit is afhankelijk van het niveau en de belangstelling van de kleuter. Tijdens het “speelwerkuur” wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, op de grond en in diverse rollenspelhoeken. Daarnaast worden er gym- of spellessen in het speellokaal gegeven en spelen de kleuters buiten op het schoolplein.

In de kleutergroepen werken we middels een beredeneerd leerstofaanbod. Met het beredeneerd leerstofaanbod komen de volgende leerlijnen aan bod: mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit.

Er is veel aandacht voor de taal- en de sociaal-emotionele vorming. Dit vormt de basis voor de algehele ontwikkeling. Een kleuter die zich goed voelt, vrij beweegt en zich duidelijk kan uitdrukken heeft een goede basis om zich verder te ontwikkelen, zowel qua identiteit, als in verstandelijke zin. Veel kinderen zitten twee tot tweeënhalf jaar in een kleutergroep. Dit is afhankelijk van hun geboortedatum, hun aard en ontwikkeling. We observeren regelmatig om de voortgang te bewaken en tijdig eventuele hiaten te kunnen signaleren. Met betrekking tot plaatsing in de volgende groep hanteren we het protocol “Doorstroming op OBS Ter Borch”. Dit protocol staat op onze website.

Terug naar boven