OBS Ter Borch

Borchsingel 41 9766 PP Eelderwolde

  • Schoolfoto van OBS Ter Borch
  • Schoolfoto van OBS Ter Borch
  • Schoolfoto van OBS Ter Borch
  • Schoolfoto van OBS Ter Borch
  • Schoolfoto van OBS Ter Borch

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site VenstersPO van obs Ter Borch in Eelderwolde.

Met een enthousiast team staan we samen sterk om kinderen in een veilige omgeving te inspireren tot leren met plezier! Onze activiteiten richten zich op het aanbieden van kwalitatief goed en passend onderwijs in een sfeer van wederzijds respect, waardering en verdraagzaamheid.

Mocht u na het lezen van alle informatie geïnteresseerd zijn in een rondleiding op onze school, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de directie. Stuur een mail naar directieobsterborch@stichtingbaasis.nl en we plannen een afspraak met u in. Veel kijk en leesplezier!

Hartelijke groet,

Anneke Dalmolen, adjunct-directeur

Tjibbe Jan Werksma, directeur 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Inspiratie
  • Professioneel
  • Ontwikkelingsgericht
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
509
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor het meest actuele gymrooster van onze groepen verwijzen we u graag naar onze website: www.obs-terborch.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Enkele zaken uit het item van schoolklimaat en veiligheid willen we hier specifiek toelichten:

Veiligheidsbeleid

Kinderen, ouders en personeel moeten in een veilige omgeving kunnen werken en leren. De school heeft hiervoor een veiligheidsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven welke afspraken zijn gemaakt om de fysieke en sociale veiligheid op school te garanderen, om onveilige situaties te voorkomen en hoe te handelen bij een incident. Denk bij fysieke veiligheid bijvoorbeeld aan hygiëne, veilige speeltoestellen en ontruiming van de school bij een calamiteit. Sociale veiligheid gaat over privacy, omgangsvormen, het voorkomen van pesten, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie.   

Het veiligheidsplan is opgesteld met instemming van de GMR en op schoolniveau verder uitgewerkt met instemming van de MR. Onderliggende protocollen zijn te vinden op www.stichtingbaasis.nl en/of op onze schoolwebsite. Ieder jaar evalueren wij het veiligheidsplan en nemen we actie als we vinden dat dit nodig is. Deze evaluatie bespreken wij ook met de MR. 

Privacybeleid

De privacy van onze leerlingen en medewerkers vinden wij belangrijk. In ons beleid en dagelijks handelen voldoen wij aan de relevante wet- en regelgeving. De nieuwe Europese privacywet (de algemene verordening gegevensbescherming, AVG) die vanaf 25 mei 2018 geldt, hebben wij vertaald naar een informatiebeveiligings- en privacybeleid. Op basis hiervan hebben we passende maatregelen getroffen om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers van onze school. Deze maatregelen omvatten onder meer: afspraken over het werken met persoonsgegevens, afspraken over het maken en gebruiken van foto’s en filmpjes, het aanstellen van een Functionaris voor Persoonsgegevens en het sluiten van verwerkersovereenkomsten met onze partners/leveranciers. Van alle medewerkers, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in het beschermen van ieders privacy. Ons privacybeleid en -reglement vindt u op: https://www.stichtingbaasis.nl/privacy.html  

Sociale media en internet

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van mediawijsheid bij onze leerlingen. Hierdoor komen zij actief in aanraking met (toepassingen van) ICT in de breedste zin van het woord. Dit wordt tijdens de lessen Mediawijsheid met de kinderen besproken. De kern is: gebruik je gezond verstand. Wees je bewust van het - vaak onbedoelde - effect dat een bericht op een van de sociale media (Twitter, Facebook, Instagram) of andere internet-gerelateerde programma’s of apps kan hebben; op jezelf, op je school, je ouders of een ander. Gepubliceerde teksten of beelden zijn ‘real time’ en blijven voor onbepaalde tijd openbaar en/of vindbaar.  

Verder is afgesproken dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun mobiele telefoon of ander toestel (.Zij mogen het alleen gebruiken als zij toestemming hebben van de leerkracht. Telefoons staan uit en zijn niet zichtbaar aanwezig. Van leerlingen wordt verwacht dat zij niet meedoen aan (digitaal) pesten. Het protocol/gedragscode vindt u op de website van school en/of https://www.stichtingbaasis.nl/images/upload/Gedragscode_ICT_en_internetgebru.pdf  

Onze school werkt met een afgeschermde omgeving. Dat betekent dat alle leerlingen binnen deze omgeving leren samenwerken, delen en mailen. Daarnaast werkt onze school met andere digitale onderwijsmiddelen ter ondersteuning van het leerproces.  

Terug naar boven