OBS Ter Borch

Borchsingel 41 9766 PP Eelderwolde

 • Jaarlijks organiseren we samen met de ouderraad een eindfeest dat we koppelen aan ons cultuureducatieplan.
 • Onze school stimuleert deelname aan sportieve activiteiten onder en buiten schooltijd, zoals de 4 mijl.
 • Op onze school hebben we een actieve leerlingenraad. We bespreken maandelijks wat er goed gaat en verbeterd kan worden.
 • Jaarlijks organiseren we activiteiten die het lezen stimuleren, waaronder het voorleeskampioenschap.
 • We proberen kinderen te inspireren en te verwonderen. We sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site VenstersPO van obs Ter Borch in Eelderwolde.

Met een enthousiast team staan we samen sterk om kinderen in een veilige omgeving te inspireren tot leren met plezier! Onze activiteiten richten zich op het aanbieden van kwalitatief goed en passend onderwijs in een sfeer van wederzijds respect, waardering en verdraagzaamheid.

Mocht u na het lezen van alle informatie geïnteresseerd zijn in een rondleiding op onze school, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de directie. Stuur een mail naar directieobsterborch@stichtingbaasis.nl en we plannen een afspraak met u in. Veel kijk en leesplezier!

Hartelijke groet,

Anneke Dalmolen, adjunct-directeur

Tjibbe Jan Werksma, directeur 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid en vertrouwen
 • Duidelijkheid
 • Betrokkenheid
 • Ontwikkeling
 • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Voedingsgebied
Onze school staat in de wijk Ter Borch in Eelderwolde. Was het voedingsgebied voor de school aanvankelijk vooral de directe omgeving van de school (wijk Ter Borch in Eelderwolde), de afgelopen jaren zien we dat het voedingsgebied groter wordt. Onze leerlingen komen in toenemende mate uit de aanpalende wijken van de stad Groningen (Piccardthof, Hoornse Wijk, Wijert Zuid). 

Aantal leerlingen
Op de teldatum van 1 februari 2023 stonden er 496 leerlingen op onze school ingeschreven. Gedurende het schooljaar stromen er kinderen in, met name kleuters, maar soms ook kinderen die vanwege verhuizing als zij-instromer naar onze school komen. Onze leerlingen worden in schooljaar 23/24 verdeeld over 21 groepen. We hebben vijf groepen 1/2, twee groepen 3, drie groepen 4, drie groepen 5, drie groepen 6, drie groepen 7 en drie groepen 8.

Samenstelling groepen
Onze school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. In de onderbouw (kleuters) worden er heterogene klassen gevormd, op deze wijze kunnen we o.a. de instroom van nieuwe leerlingen beter verdelen. Bij alle jaargroepen is er sprake van parallelklassen. Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 wordt er gekeken naar een aantal criteria: verdeling jongens/meisjes, zorgbehoefte, vriendjes/vriendinnetjes. Afhankelijk van de aantallen leerlingen worden er twee of drie groepen 3 gevormd. Er wordt geen officiële maximale grootte van een klas gehanteerd. 

De voorkeur op onze school gaat uit naar het samenstellen van homogene groepen vanaf groep 3, maar dit is niet 'in beton gegoten'. Het kan noodzakelijk of wenselijk zijn (al naar gelang de situatie) om tóch een combinatiegroep samen te stellen als het leerlingenaantal en de beschikbare formatie daar aanleiding toe geeft (bv. een groep 3/4, 4/5 of 6/7).

Belangrijk om te benoemen is het formatieproces in samenwerking met de MR om tot een zo evenwichtig mogelijke groepsverdeling te komen op basis van de beschikbare middelen.  

Leerlingenpopulatie
Onze school wordt 'gewogen' aan de hand van een vijftal criteria vanuit het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Op deze manier wordt de schoolzwaarte van elke basisschool in Nederland bepaald, op een schaal tussen de 20 en 40. Onze school komt uit op een schoolzwaarte van 20,4. Dit betekent dat wij in het schoolzwaartecohort 20-21 zitten, waarbij er dus een hoge uitstroom qua referentieniveaus van onze leerlingen wordt verwacht. Dit is conform onze eigen bevindingen en ervaringen. Voor meer informatie over referentieniveaus verwijzen we naar het hoofdstuk 'resultaten Eindtoets'.

Op obs Ter Borch hebben we in verhouding veel leerlingen die 'makkelijker' kunnen leren. Dat vraagt om een juiste aanpak, maar ook kennis van differentiëren, compacten en verrijken van de lesstof. Onze specialist meer- en hoogbegaafdheid ondersteunt onze leerkrachten om een goede afstemming te realiseren op dit gebied, waarbij klassenmanagement en effectieve instructie zeer belangrijk zijn.

Dat van onze school hoge opbrengsten worden verwacht (en waar we zelf ook naar streven), betekent niet dat alle leerlingen even makkelijk tot leren komen. Door analyse van toetsgegevens en gerichte ondersteuning vanuit de leerkracht en/ of onderwijsassistent, sluiten we aan bij ieders ontwikkeling en realiseren we een passende ondersteuning. Ook de resultaten op sociaal-emotioneel niveau vinden we belangrijk, want alleen vanuit 'veiligheid en vertrouwen' komen kinderen tot ontwikkeling.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
476
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolafspraken
Met alle partners binnen MFA Borchkwartier hebben we een zestal hoofdregels afgesproken, die regelmatig onder de aandacht worden gebracht en in het hele gebouw zichtbaar zijn opgehangen. De regels zijn positief gesteld en geven aan wat we van elkaar verwachten. De regels zijn: 

 • Iedereen is anders en hoort erbij
 • Samen spelen, samen delen, dat gaat niet zo snel vervelen
 • Pesten doet pijn, laten we aardig zijn
 • Als je iets wilt, vraag het dan
 • Binnen is het wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet
 • Laten we het samen netjes houden 

In alle groepen hanteren we daarnaast de uitgangspunten van de Kanjermethode: 

 • We vertrouwen elkaar 
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas 
 • Niemand lacht uit 
 • Niemand blijft zielig 

Afspraken voor op het plein  
Alle leerkrachten hebben de verantwoordelijkheid voor een goede sfeer op het plein. Er wordt daarom gezamenlijk “pleinwacht” gelopen. Het betekent dat er leerkrachten in de ochtendpauzes op het plein staan. In het geval dat een leerkracht in de pauzes met een kind naar binnen moet (om welke reden dan ook) neemt de collega die ook op het plein staat het toezicht over.  

Afspraken mobiele telefoons en smartwatches
Onder schooltijd (08.20-15.00 uur) moeten mobiele telefoons van kinderen uit staan, tenzij de leerkracht in een duidelijke communicatie naar kinderen en ouders toe laat weten gebruik te willen maken van mobiele telefoons als onderwijsinstrument. Het eventuele gebruik vindt uitsluitend les-gerelateerd plaats en in de klas (dus niet op de gangen). 

Aanleiding: steeds jonger en steeds vaker komen kinderen met een mobiele telefoon naar school. Veel ouders vinden het een prettig gevoel dat hun kind naar huis kan bellen, als hij of zij om verschillende redenen, niet gelijk uit school naar huis komt. Ook bij een kapotte fiets of andere problemen kan er gebeld worden. Telefoons en speciale horloges hebben tegenwoordig de mogelijkheid om foto’s, video’s en geluidsopnamen te maken, maar is het niet de bedoeling dat dit op het schoolterrein gebeurt. Daarnaast willen we graag dat leerlingen op onze school met elkaar praten en spelen, in plaats van naar elkaar te Snappen of WhatsAppen. Omdat mobiele telefoons, naast bellen, vele mogelijkheden hebben, is het noodzakelijk en gewenst om het gebruik hiervan in MFA Borchkwartier te reguleren. 

Veiligheidsbeleid
Kinderen, ouders en personeel moeten in een veilige omgeving kunnen werken en leren. De school heeft hiervoor een veiligheidsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven welke afspraken zijn gemaakt om de fysieke en sociale veiligheid op school te garanderen, om onveilige situaties te voorkomen en hoe te handelen bij een (pest)incident. Denk bij fysieke veiligheid bijvoorbeeld aan hygiëne, veilige speeltoestellen en ontruiming van de school bij een calamiteit. Sociale veiligheid gaat over privacy, omgangsvormen, het voorkomen van pesten, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie.   

Het veiligheidsplan is opgesteld met instemming van de GMR en op schoolniveau verder uitgewerkt met instemming van de MR. Onderliggende protocollen zijn te vinden op www.stichtingbaasis.nl en/of op onze schoolwebsite. Ieder jaar evalueren wij het veiligheidsplan en nemen we actie als we vinden dat dit nodig is. Deze evaluatie bespreken wij ook met de MR. 

Time-out, schorsen en verwijderen
Voor iedereen binnen onze school en Stichting Baasis moet duidelijk zijn hoe wordt omgegaan met een time out, schorsen en verwijderen. Daarvoor is een protocol opgesteld dat te lezen is op onze website. Het protocol treedt in werking wanneer er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychische en/of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. Hieronder een samenvatting van de maatregelen die er door de schoolleiding en/of het bevoegd gezag genomen kunnen als ordemaatregel. De twee eerstgenoemde maatregelen dienen als waarschuwende ordemaatregel met het doel om verdere escalatie of gevaarlijke situaties te voorkomen in de toekomst. De derde maatregel moet genomen worden indien een veilige omgeving/ situatie voor anderen (leerlingen en/of medewerkers) niet meer kan worden gewaarborgd.   

Time-out
Een ernstig incident veroorzaakt door een leerling, leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. De leerling wordt voor de rest van de schooldag de toegang tot school ontzegd door de schoolleiding. 

Schorsen
De Wet Primair Onderwijs beschrijft schorsen in artikel 40c, lid 1 en 2 en 3. Het bevoegd gezag (bestuurder) kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste vijf dagen schorsen. Het besluit tot schorsing moet schriftelijk aan de ouders worden bekendgemaakt. Het bevoegd gezag (directeur van de school) moet de inspectie van een schorsing op de hoogte stellen wanneer dit een periode van langer dan één dag betreft, schriftelijk en met opgave van redenen.

Verwijderen
Verwijderen wordt beschreven in de Wet Primair Onderwijs in artikel 40 lid 11. Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag (bestuur en directeur van de school) de betrokken groepsleerkracht. Definitieve verwijdering van een leerling kan alleen plaatsvinden wanneer een andere school bereid is de leerling toe te laten. Dit kan een school voor regulier basisonderwijs zijn, een school voor s(b)o, een school voor v(s)o.

Terug naar boven