Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef

Kerkstraat 1 4529 GE Eede

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van basisschool Sint Jozef. Wij zijn een kleine school in Eede die samenwerking binnen en buiten de school hoog in het vaandel hebben staan. Onze school biedt een veilige leeromgeving waar uw kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Er wordt gewerkt vanuit de educatieve behoeftes van uw kind. Op onze school werken we met duidelijke en heldere lesprogramma's waar er doelgericht gewerkt wordt. Ouders vertrouwen hun zoon of dochter aan de zorgen van de leerkrachten toe. Wij zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid en doen ons uiterste best om kinderen een plezierige schooltijd te bieden, waarin zij gestimuleerd worden om kennis, vaardigheden en inzichten op te doen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • samenwerken
 • veiligheid
 • vernieuwend
 • doelgericht
 • betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
46
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Gedragscode

Ook onderwijspersoneel wordt helaas wel eens geconfronteerd met intimiderende ouders. Scholen moeten direct duidelijk maken dat zij van dergelijk gedrag niet gediend zijn. Niet voor niets is er de overheidscampagne ‘Veilige Publieke Taak’. Deze campagne vraagt aandacht voor correcte omgang met personeel in openbare functies, dus ook in het onderwijs. In het kader van een correcte omgang is de volgende gedragsnorm voor ouders met kinderen op scholen van onze onderwijsgroep, of de intentie hebben hun kind(eren) aan te melden op één van de scholen, ontwikkeld.

De afspraken zijn:

 • Agressie en geweld, zowel fysiek als verbaal, tegen medewerkers, directie, stagiaires, leerlingen of bestuur van de school wordt nooit getolereerd
 • Werknemers in de school moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen
 • Hun aanwijzingen moeten worden opgevolgd
 • De orde mag op geen enkele wijze worden verstoord
 • Houdt u aan de schoolregels die ook voor de kinderen gelden
 • Benader uw kind, andere kinderen, de leerkracht en andere ouders positief
 • Breng uw kind op tijd in de klas
 • Bewaar de rust in het schoolgebouw
 • Maak een afspraak met de leerkracht als u iets wilt bespreken
 • Uit mogelijke ontevredenheid naar de leerkracht of de directie zonder schelden, dreigen of schreeuwen.

De school doet via haar bestuur te allen tijde aangifte bij de politie tegen (fysiek of verbaal) agressieve ouders, waarbij de vertrouwensinspecteur en bureau leerplichtzaken Zeeuws-Vlaanderen gelijktijdig worden geïnformeerd. Daarnaast geldt de toepassing van de regeling voor time-out, schorsing en verwijdering (zie de klachtenprocedure).

Terug naar boven