Basisschool De Caleidoscoop

Hofbeeklaan 41 6715 EA Ede

Schoolfoto van Basisschool De Caleidoscoop

In het kort

Toelichting van de school


De Caleidoscoop staat in de wijk Veldhuizen. Onze school wordt bezocht door leerlingen met verschillende achtergronden. Die diversiteit is een grote kracht. Kinderen leren van en met elkaar. Het team van de Caleidoscoop helpt de leerlingen het beste uit zichzelf te halen en hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij sluiten daarbij aan op het ontwikkelingsniveau van onze leerlingen. 

We zijn een school in beweging. Steeds op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden om kinderen te ondersteunen bij het realiseren van hun dromen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • bezieling
  • relatie & verbinding
  • uniek
  • creativiteit
  • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Caleidoscoop is een warme, kleinschalige school waar oog is voor het kind. Door 's ochtends in kleine groepen te werken, geven wij onze leerlingen de aandacht die zij verdienen.

Bijzonder goed onderwijs
Kinderen verwerven in school de kennis en de vaardigheden die belangrijk zijn om later actief een bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving. Door het onderwijs leren kinderen onze wereld beter begrijpen. Onderwijs draagt bij aan de persoonsvorming van kinderen. Wij staan naast de kennisvakken ook stil bij levensbeschouwelijke vragen en vragen rondom zingeving en moraliteit. We zoeken daarbij de verbinding met elkaar. Bijzonder goed onderwijs staat voor een brede ontwikkeling van onze leerlingen waarbij sociale vaardigheden, persoonsvorming en kennisontwikkeling hand in hand gaan. Wij richten ons op inclusief onderwijs, waarbij we aansluiten van de ontwikkeling van onze leerlingen.

Leraar zijn is een waardevol vak
Wij hebben een prachtig beroep omdat we een waardevolle bijdrage mogen leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Dat doen we elke dag met veel plezier en passie. Van ons als professionals wordt verwacht dat wij goede pedagogische en didactische vaardigheden hebben om bijzonder goed onderwijs te geven. Daarom zijn als onze leerkrachten gecertificeerd om de lessen van de Kanjertraining te geven. Binnen de school hebben we afspraken over de wijze waarop we onze leerlingen aanspreken.

Ons onderwijs is teamwerk
Onze school wil zich verder ontwikkelen als een lerende organisatie. We zijn ons bewust van de invloeden, vragen en eisen vanuit de omgeving. Wij vertalen deze zaken naar onze eigen situatie op De Caleidoscoop. Samen hebben we een gemeenschappelijke visie geformuleerd van waaruit wij willen werken met heldere doelen en resultaten om het onderwijs verder te verbeteren. Samen bewaken wij de kwaliteit van het onderwijs en evalueren periodiek de resultaten. Daarnaast vinden wij de samenwerking met u als ouder(s)/verzorger(s) van groot belang. In het schooljaar 2021-2022 starten we met een traject om nog meer met u als partners op te trekken; Ouderbetrokkenheid. 

Wij zijn een duurzaam verbonden school
Duurzaamheid zegt iets over hoe wij onze school willen verbinden met de omgeving, de wijk waarin onze school staat en hoe wij ons onderwijs afstemmen op de mensen in de wijk. Wij gaan duurzame samenwerkingsrelaties aan met organisaties die meewerken aan verdere groei van onze school. Duurzaamheid vraagt ook dat wij het beheer en onderhoud van ons schoolgebouw op een duurzame en milieuvriendelijke manier willen doen. De aarde hebben wij immers, ook in Bijbelse termen, in bruikleen.

Resultaatdoelen
Wij willen een goede school zijn, waarin we het beste uit onze leerlingen halen. Niet alleen op kennisgebieden, maar ook op sociale en maatschappelijke leergebieden. De resultaten bepalen wij aan de hand van de methodetoetsen, het leerlingvolgsysteem, het Drempelonderzoek, de eindtoets groep 8 en met de Kanvaslijsten. Voor alle gebieden hebben we ambitieuze, maar realistische doelen vastgesteld. Deze zijn afgestemd op de leerlingen die onze school bezoeken, onze leerlingpopulatie.

Voor een uitwerking van bovenstaande verwijzen wij u naar ons jaarplan 2021-2022.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven