Basisschool De Caleidoscoop

Hofbeeklaan 41 6715 EA Ede

 • Schoolfoto van Basisschool De Caleidoscoop
 • Schoolfoto van Basisschool De Caleidoscoop
 • Schoolfoto van Basisschool De Caleidoscoop

In het kort

Toelichting van de school


De Caleidoscoop staat in de wijk Veldhuizen. Onze school wordt bezocht door leerlingen met verschillende achtergronden. Die diversiteit is een grote kracht. Kinderen leren van en met elkaar. Het team van de Caleidoscoop helpt de leerlingen het beste uit zichzelf te halen en hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij sluiten daarbij aan op het ontwikkelingsniveau van onze leerlingen. 

We zijn een school in beweging. Steeds op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden om kinderen te ondersteunen bij het realiseren van hun dromen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • bezieling
 • relatie & verbinding
 • uniek
 • creativiteit
 • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Caleidoscoop is een warme, kleinschalige school waar oog is voor het kind. Door 's ochtends in kleine groepen te werken, geven wij onze leerlingen de aandacht die zij verdienen.

In ons dagelijks handelen laten wij ons leiden door onze doelen en ambities vanuit 'Het Schoolplan 2023-2027'. 
De belangrijkste pijlers waar wij ons door laten leiden zijn:

 • Kwalitatief goed onderwijs
 • De leerkracht doet ertoe!
 • Onderwijs is teamwork
 • Duurzaam verbonden

Een volledige uitwerking van onze doelen zijn te vinden in ons schoolplan en ons jaarplan.

Kwalitatief goed onderwijs
Zoals we in onze visie en missie beloven staan wij voor kwalitatief goed inclusief onderwijs, waar dat binnen onze mogelijkheden past. Dit doen we door naar onze leerlingen te kijken en de relatie met hen aan te gaan. 
Door het kind te kennen weten wij wat hen bezighoudt, hoe het met hen gaat. Zo stemmen wij af op wat het kind nodig heeft. We werken op verschillende niveaus in de groepen en waar mogelijk groepsdoorbroken. Dagelijks geven wij ons onderwijs zo vorm dat leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt. 
Executieve Functies (Denkgewoonten) hebben een vaste plek in ons onderwijs. Deze Executieve Functies helpen om tot leren te komen. 

De leerkracht doet ertoe!
Het ondersteunen van individuele leerlingen in hun ontwikkeling tot zelfbewuste, veerkrachtige wereldburgers vraagt om vakmanschap. Op onze school werken gemotiveerde en professionele leerkrachten die begrijpen wat onze leerlingen nodig hebben. Daarin zoeken wij de samenwerking met ouders en eventueel externen op. Enerzijds kijken we naar de individuele leerling, anderzijds kijken we naar wat de groep nodig heeft. De leerkracht heeft de opdracht pedagogisch en didactisch tot differentiatie te komen. Zo weet en voelt de individuele leerling zich gezien in het eigen persoonlijke leerproces. Er ontstaat een gezond groepsklimaat waarin elke leerling vanuit veiligheid tot ontwikkeling kan komen. Onze leerkrachten doen ertoe in hun vakmanschap! 

Onderwijs is teamwork
De afgelopen jaren heeft het samenwerken en het samen leren een vastere vorm in onze schoolorganisatie gekregen. We denken dan aan het samen leren op teamniveau, maar ook buiten de school. Hierbij valt te denken aan samenwerking met andere scholen. Dit kan zijn aan de hand van een concrete vraag, maar ook door middel van informeel leren. Zo stemmen we af met Het Startpunt (CNS), De Groene Vallei (SKOVV) en De Schakel (Nieuwkomersschool) vanwege de leerlingpopulatie. Met de Prins Floris werken we veel samen vanwege de ligging in de wijk Veldhuizen. Op teamniveau heeft het samen leren een vaste plek.

Duurzaam verbonden
De afgelopen jaren hebben we de samenwerking met Kindrijk steeds verder verstevigd. Samen met Kindrijk is er een subsidie bij de gemeente Ede aangevraagd om een betere start en overdracht vorm te geven. De specialist Jonge Kind en de intern begeleider participeren hierin. Tevens hebben wij in noodgevallen een medewerker van Kindrijk kunnen detacheren in onze school.   

Op CNS-niveau participeert onze school in een werkgroep waarbij we samenwerken met Het Streek. Het doel van deze werkgroep is om samen het onderwijs zo vorm te geven dat we een goede doorgaande lijn en een zachte landing voor onze leerlingen naar het VO-ontwikkelen. Eén van de uitkomsten is het organiseren van een VO-week waarbij docenten les hebben gegeven bij ons op school, leerlingen hebben een bezoek aan het Streek gebracht en er zijn brieven met vragen uitgewisseld.  

Wij zijn behandellocatie voor het RID (Regionaal Instituut Dyslexie). Voordelen hiervan zijn dat onze leerlingen en ouders binnen de eigen school de dyslexiebehandeling kunnen volgen en we laagdrempelig overleg met elkaar hebben. Ook andere leerlingen van omliggende scholen hebben de mogelijkheid om dicht bij huis de behandelingen te kunnen volgen.  

De afgelopen jaren zijn we intensiever gaan samenwerken met de Prins Florisschool. Ook met name de Groene Vallei is een prettige gesprekspartner.   

Diverse externe instanties zijn betrokken bij onze school. Zo komt de fysiotherapeut voor behandeling naar onze school, werken we zeer intensief samen met het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei, is De Trauma (care) Company bij verschillende leerlingen betrokken.   

We investeren in onze relatie met de buurt en de omgeving. Denk hierbij aan een attentie rond Kerst en Pasen, maar ook aan een bezoek bij het verzorgingstehuis bij ons in de wijk. 

Het inzetten van projectweken rondom afval en het niet meer innemen van plastic afval zorgt ervoor dat we minder afval hebben


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven