Stadhouder Willem 3 Basisschool

Veldhuizerbrink 24 6712 BZ Ede

Schoolfoto van Stadhouder Willem 3 Basisschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Stadhouder Willem III school te Ede.

De missie van onze school luidt:

De Stadhouder Willem III school voor Bijbels genormeerd onderwijs, dat afgestemd is op de talenten van elk kind’.

De onderwijsdoelstelling van de school luidt als volgt:

Vanuit de eenheid gezin – kerk – school wordt, overeenkomstig de doopbelofte, elk kind zo onderwezen dat het zijn unieke gaven op het terrein van hoofd, hart en handen kan ontwikkelen. Zo verwerft het kind kennis, inzicht, vaardigheden en een innerlijke houding passend bij diens persoonlijke begaafdheid. Dit onderwijs wordt in een veilige omgeving voor zowel de kinderen als het personeel aangeboden en is conform de eisen van de overheid en van deugdelijkheid. Het onderwijs beoogt bij te dragen aan de vorming van het kind tot een zo zelfstandig mogelijke, God naar Zijn Woord dienende, persoonlijkheid, dat bereid en weerbaar is om de ontvangen gaven in te zetten tot Zijn eer, tot welzijn van gezin, kerk, school en de maatschappij.

Op dit schoolvenster vindt u verder de belangrijkste gegevens van onze school. Op de site www.stwillem3ede.nl treft u meer informatie over de Stadhouder Willem III school aan. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Identiteit
  • Communicatie
  • Ruimte voor groei
  • Afgestemd op kindbehoeften
  • Transparant

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Stadhouder Willem III school heeft in de laatste jaren een behoorlijke groei doorgemaakt. Dit komt voornamelijk door de nieuwbouw in de gemeente Ede en door het ontstaan van de Gereformeerde Gemeente te Ede. De verwachting is, dat het leerlingaantal zal stabiliseren rond de 450 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
420
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven