Openbare Basisschool De Kern

Kleine Houtplein 1 6718 GG Ede

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kern

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ieder schooljaar wordt medio april de Centrale Eindtoets Primair Onderwijs afgenomen. Dit is een voor alle leerlingen uit het regulier basisonderwijs landelijk verplichte eindtoets. Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Centrale Eindtoets. De Kern ontvangt een rapportage van de Centrale Eindtoets, waardoor de school zicht krijgt op hoe haar schoolprestaties zich verhouden tot het landelijk gemiddelde. Deze gegevens worden gepubliceerd.  Iedere leerling ontvangt individueel een leerling-rapportage van de Centrale Eindtoets waarin wordt uitgelegd wat de standaardscore op de toets van een leerling zegt over het brugklastype dat, gezien de prestatie van de leerling, het meest in aanmerking komt voor deze leerling. De resultaten bespreekt de leerkracht van groep acht met elk kind en indien nodig met de ouders, verzorgers. De resultaten op de eindtoets liggen rond het landelijk gemiddelde (535).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De schoolresultaten zijn de resultaten van de onderwijskundige, pedagogische en schoolorganisatorische visie. De Kern hanteert een leerlingvolgsysteem voor alle leerlingen. Het is de enige manier om op objectieve wijze de leerresultaten te meten en af te zetten tegen een norm. De norm van het leerlingvolgsysteem is het landelijke gemiddelde. Door onze sterke manier van differentiëren scoren kinderen bij ons boven, gelijk aan en onder deze norm. Ons streven is er op gericht elk kind voldoende ontplooiingskansen te bieden en te volgen in zijn of haar individuele ontwikkelingslijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt intern vastgesteld door de groepsleerkracht en intern begeleider.

Het rapportgesprek in juni groep 7 is het pre-adviesgesprek. Dit gebruiken wij om wensen en verwachtingen uit te wisselen. De groepsleerkracht vertelt het voorlopig schooladvies aan de ouders. 

In groep 8 nodigen wij aan het begin van het schooljaar de ouders uit voor een informatieavond. Daar komt het voortgezet onderwijs (V.O.) ruim aan bod. Er wordt informatie gegeven over de structuur van het V.O., de doorstroommogelijkheden en het aanbod in Ede en omstreken. Ook leggen wij uit hoe ons advies tot stand komt en hoe de V.O.-scholen hiermee omgaan. In dezelfde periode gaat groep acht op bezoek bij enkele V.O.-scholen. Op basis van voorkeur van het kind, ouders en het advies van de Kern, wordt tijdens een gesprek met de ouders voor 1 maart het definitieve advies gegeven. Hierin is aangegeven welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. De school kijkt onder andere naar de leerprestaties, aanleg, werkhouding en ontwikkeling van het kind gedurende de hele basisschoolperiode. De Kern zorgt voor verzending van het inschrijfformulier met een onderwijskundig rapport dat met ouders/verzorgers is besproken. De school voor voortgezet onderwijs beslist over de toelating.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij het laatste inspectiebezoek werden alle onderdelen met een voldoende of goed beoordeeld.  In het voorjaar van 2017 wordt een audit uitgevoerd. De verwachting is dat in het najaar 2017 de onderwijsinspectie in de vierjarige cyclus de Kern de school bezoekt en beoordeeld. 

Terug naar boven