Montessorischool Ede

Prof. Oudpark 4 6716 EJ Ede

Schoolfoto van Montessorischool Ede

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van de leerkracht maken we gebruik van invallers via de Invalpool van IPPON.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 2 volgen dezelfde lestijden als de middenbouw en bovenbouw. Zij zijn echter 12 vrijdagen vrij. De leerlingen van groep 1 hebben alle vrijdagen vrij.
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en in staat om zich te ontwikkelen.
Ieder kind heeft gedurende zijn of haar leven periodes waarin bepaalde dingen uit de omgeving een diepe interesse in hem of haar wakker maken. Onderwijs dat kinderen optimale ontwikkelingskansen wil bieden, speelt hier op in door hen een omgeving te bieden die deze interesse prikkelt, te zien waar het staat en te weten waar het naar toe moet.
Duurzaam onderwijs leert kinderen dat ze zelf in staat zijn om een volgende stap te zetten en helpt hen om dit ook zelf te kunnen. Dit vergt dat wij kinderen en hun mogelijkheden en behoeften zien en hierop aansluiten met een aanbod in maatwerk.
Wij prikkelen hen om stappen te zetten door ook de eigen nieuwsgierigheid te volgen, onderzoeken en ontwerpend te leren en hierin eigen keuzes te maken.
Onderwijs moet kinderen voorbereiden op hun toekomst in een snel veranderende wereld. Autonomie is daarbij belangrijk, maar ook het lef autonoom te zijn. Te weten wie je bent, wat je wilt en denkt en daar met zelfvertrouwen voor te gaan staan.
Wij laten ieder kind ervaren dat het welkom is en inspireren het om in verbinding met de samenleving en de wereld autonoom te zijn. Kinderen worden bij ons bovendien geïnspireerd om op basis van de eigen talenten en kennis bij te dragen aan een duurzame toekomst voor de samenleving wereldwijd.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kinderen ervaren bij ons dat zij anders mogen zijn dan anderen. De toestemming om af te mogen wijken, begint ermee dat ieder kind eigen keuzes maakt ten aanzien van de planning van het eigen werk. Het ontbreken van een strak rooster waaraan ieder kind zich conformeert, leidt er ook toe dat kinderen op andere punten minder groepsdruk ervaren. Zij voelen zich daardoor veilig genoeg om zichzelf te laten zien, ook op andere terreinen eigen keuzes te maken en daarvoor te gaan staan. Kinderen ervaren bij ons op school ruimte om autonoom te zijn. 'Vrijheid in gebondenheid' is daarbij een belangrijk uitgangspunt: keuzevrijheid betekent ook keuzeverantwoordelijkheid en de individuele keuzevrijheid van een kind wordt beperkt door de belangen van de kinderen en de volwassenen om hen heen. Deze dubbele verantwoordelijkheid leidt ertoe dat kinderen leren om zich veilig te weten bij zichzelf, bij de ander en in de groep.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Kinderen ervaren bij ons dat zij anders mogen zijn dan anderen. De toestemming om af te mogen wijken, begint ermee dat ieder kind eigen keuzes maakt ten aanzien van de planning van het eigen werk. Het ontbreken van een strak rooster waaraan ieder kind zich conformeert, leidt er ook toe dat kinderen op andere punten minder groepsdruk ervaren. Zij voelen zich daardoor veilig genoeg om zichzelf te laten zien, ook op andere terreinen eigen keuzes te maken en daarvoor te gaan staan. Kinderen ervaren bij ons op school ruimte om autonoom te zijn. 'Vrijheid in gebondenheid' is daarbij een belangrijk uitgangspunt: keuzevrijheid betekent ook keuzeverantwoordelijkheid en de individuele keuzevrijheid van een kind wordt beperkt door de belangen van de kinderen en de volwassenen om hen heen. Deze dubbele verantwoordelijkheid leidt ertoe dat kinderen leren om zich veilig te weten bij zichzelf, bij de ander en in de groep.

Het veilige en warme klimaat dat alle kinderen in onze school ervaren, begint met de wijze waarop wij werken en wordt ondersteund doordat wij schoolbreed de Kanjertraining inzetten. Ieder kind weet hierdoor welke regels waar gelden.
De rust die mede hierdoor ontstaat, versterkt het gevoel van veiligheid.


Gelijkwaardigheid en de ander zien, zijn belangrijke uitgangspunten in onze school. Ook in de relatie met ouders. Wij bieden hen daarom maatwerk in de gesprekken die wij met hen voeren. Geen vaste momenten en tijden, maar op die momenten dat een gesprek ertoe doet en zoveel tijd als noodzakelijk is. Samen werken wij aan de ontwikkeling van hun kinderen en aan een klimaat waarin kinderen en volwassenen zich welkom en veilig weten.
Onze school biedt onderwijs aan kinderen met verschillende culturele achtergronden. Zij weten zich met elkaar verbonden in de samenleving binnen onze school en spelen, leren en leven met elkaar. Wij nodigen hen uit om open te staan voor de ideeën en overtuigingen van de ander en daarover met elkaar in gesprek te gaan.
Als basis voor een samenleving waarin mensen elkaar vertrouwen en in verbinding met elkaar leven.

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven