Montessorischool Ede

Prof. Oudpark 4 6716 EJ Ede

Schoolfoto van Montessorischool Ede

In het kort

Toelichting van de school

DE BASIS: EEN VEILIG EN WARM KLIMAAT WAARIN IEDER KIND ZICH WELKOM HEET.
Kinderen ontwikkelen zich in een relatie tot de mensen om hen heen en om zich te kunnen ontwikkelen, moeten zij zich veilig weten. Een warm en veilig klimaat, waarin ieder kind zich welkom weet, is daarom de basis waarop wij aan ontwikkeling werken.

Waar staan we
'Welkom weten' begint wat ons betreft met 'welkom heten'. Alle kinderen krijgen 's ochtends bij binnenkomst in het klaslokaal een hand van de eigen leerkracht. Wij willen naast de kinderen staan en proberen iedere dag bij alle kinderen aan te schuiven voor een gesprek. Zij ervaren hierdoor geen drempel wanneer ze met vragen zitten. De gesprekken die we met ieder kind voeren, spelen ook een belangrijke rol in het zien van de kinderen, het volgen van hun ontwikkeling en het bieden van maatwerk.
Wij werken met combinatiegroepen die kinderen de kans bieden om in de loop van hun schooltijd een aantal keren 'oudste' en 'jongste' te zijn. Ze leren daardoor om hulp te vragen en hulp te geven.
Kinderen ervaren bij ons dat zij anders mogen zijn dan anderen. De toestemming om af te mogen wijken, begint ermee dat ieder kind eigen keuzes maakt ten aanzien van de planning van het eigen werk. Het ontbreken van een strak rooster waaraan ieder kind zich conformeert, leidt er ook toe dat kinderen op andere punten minder groepsdruk ervaren. Zij voelen zich daardoor veilig genoeg om zichzelf te laten zien, ook op andere terreinen eigen keuzes te maken en daarvoor te gaan staan. Kinderen ervaren bij ons op school ruimte om autonoom te zijn. 'Vrijheid in gebondenheid' is daarbij een belangrijk uitgangspunt: keuzevrijheid betekent ook keuzeverantwoordelijkheid en de individuele keuzevrijheid van een kind wordt beperkt door de belangen van de kinderen en de volwassenen om hen heen. Deze dubbele verantwoordelijkheid leidt ertoe dat kinderen leren om zich veilig te weten bij zichzelf, bij de ander en in de groep.
Het veilige en warme klimaat dat alle kinderen in onze school ervaren, begint met de wijze waarop wij werken en wordt ondersteund doordat wij schoolbreed de Kanjertraining inzetten. Ieder kind weet hierdoor welke regels waar gelden.
De rust die mede hierdoor ontstaat, versterkt het gevoel van veiligheid.
Gelijkwaardigheid en de ander zien, zijn belangrijke uitgangspunten in onze school. Ook in de relatie met ouders. Wij bieden hen daarom maatwerk in de gesprekken die wij met hen voeren. Geen vaste momenten en tijden, maar op die momenten dat een gesprek ertoe doet en zoveel tijd als noodzakelijk is. Samen werken wij aan de ontwikkeling van hun kinderen en aan een klimaat waarin kinderen en volwassenen zich welkom en veilig weten.
Onze school biedt onderwijs aan kinderen met verschillende culturele achtergronden. Zij weten zich met elkaar verbonden in de samenleving binnen onze school en spelen, leren en leven met elkaar. Wij nodigen hen uit om open te staan voor de ideeën en overtuigingen van de ander en daarover met elkaar in gesprek te gaan.
Als basis voor een samenleving waarin mensen elkaar vertrouwen en in verbinding met elkaar leven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veilig en warm
  • vertrouwen
  • verantwoordelijkheid
  • autonomie
  • ouders als partner

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft twee locaties: locatie Oudpark en locatie Ridderhof.
Wij werken op beide locaties met combinatiegroepen. Kinderen van verschillende leeftijden spelen en leren met elkaar, oudere kinderen leren rekening te houden met jongeren en alle kinderen leren om hulp te vragen en hulp te geven. Onze school heeft een veilig klimaat waarin kinderen gezien worden, zichzelf mogen zijn en mee mogen doen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
228
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

DE KANJERTRAINING
Op Montessorischool Ede gebruiken we de kanjerlessen in alle groepen. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen zich na het volgen van de Kanjertraining beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig: de Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrijkomt.

Deze Kanjerlessen zijn niet zomaar te geven door een leerkracht. Daarvoor moet iedere leerkracht eerst een driedaagse opleiding hebben gevolgd. De opleiding wordt verzorgd door of namens het Instituut voor Kanjertrainingen. Eenmaal getraind herkennen onze leerkrachten als Kanjertrainer waar de schoen wringt bij de leerlingen die ‘niet lekker in hun vel zitten’ en weten ze hoe moet worden gehandeld. Onze leerkrachten maken in de uitvoering van de lessenreeks gebruik van een uitgebreide handleiding en een pedagogisch adviessysteem.

Terug naar boven