Basisschool Groene Vallei

Groenendaal 7 -9 6715 BA Ede

  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei
  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei
  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei
  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei
  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het volgsysteem ParnasSys. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Citovoorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets. De advies procedure start eind groep 7 en is beschreven in een kwaliteitskaart

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We streven bij elk kind naar leeropbrengsten die passen bij zijn/haar mogelijkheden. Hierbij staat de totale ontwikkeling van het kind voorop. We zijn van mening dat er alleen goed gewerkt kan worden aan de opbrengsten indien we het kind in zijn totale ontwikkeling voor ogen hebben en hoge verwachtingen hebben van de unieke mogelijkheden en talenten.

We stellen ons steeds de vraag hoe we ons onderwijs verder kunnen verbeteren. Dit doen we onder andere door het verzamelen en analyseren van de door ons behaalde resultaten; wat zien we, hoe kunnen we dit verklaren, wat vinden we ervan en wat gaan we ermee doen? Omdat we uitgaan van de totale ontwikkeling van het kind vinden we het ook heel belangrijk om factoren als welbevinden, werkhouding en sociaal gedrag mee te nemen. Op onze school gebruiken we een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen (ParnasSys). We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken ontwikkelen en de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de Groene Vallei hebben we in het team het proces van advisering met elkaar besproken. Onze visie en afspraken zijn vastgelegd in een kwaliteitskaart. Kansrijk adviseren staat hierbij centraal. Tijdens Win-Win gesprekken krijgen de kinderen eind groep 7 een eerste advies. In groep 8 volgt een voorlopig en uiteindelijk een definitief advies. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Groene Vallei is een relatief jonge school ontstaan vanuit de fusie tussen Toon Hermans school (Katholieke Jenaplanschool) en de Godfried Bomans school (Katholieke reguliere basisschool).

Ons bestuur heeft in juni 2019 bezoek gehad van de inspectie. SKOVV beschikt over een rapport met de bevindingen. De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen op orde is: onze school heeft een basisarrangement (voldoende). 

Terug naar boven