Basisschool Groene Vallei

Groenendaal 7 -9 6715 BA Ede

  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei
  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei
  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei
  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei
  • Schoolfoto van Basisschool Groene Vallei

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Een school kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. Daarom heeft de overheid de scholen gevraagd een schoolgids te maken.

In onze schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij voortdurend bezig zijn om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben. In de teksten spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle volwassenen die de zorg voor onze leerlingen hebben. Lees daarom voor ‘ouders’ steeds ‘ouders/verzorgers’.

Met deze schoolgids informeren we u over belangrijke zaken rond het onderwijs op de Groene Vallei. Aan de samenstelling van de schoolgids is veel zorg besteed. Het is echter ondoenlijk om door middel van een gids op alle vragen een passend antwoord te geven. Aarzelt u daarom niet nadere informatie of een toelichting te vragen aan het team, de directie of de medezeggenschapsraad.

Namens de medezeggenschapsraad en het team

Annemarie van den Berg (directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en vertrouwen
  • Diversiteit
  • De 7 gewoonten
  • Hoge verwachtingen
  • Aandacht voor de natuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Groene Vallei zijn de kleutergroepen gemengd. Vanuit de visie het jonge kind, dat ontdekkend leert, hebben we gekozen voor deze heterogene groepen. Op deze manier leren kinderen van elkaar; jongsten leren bijvoorbeeld van de oudsten hoe de gang van zaken in de klas is, oudsten leren van de jongsten om rekening te houden met elkaar. De kinderen leren al op jonge leeftijd samen te werken.

Afhankelijk van de leerlingaantallen streven we naar homogene groepen. Indien het leerlingaantal afwijkt vormen we een combinatiegroep. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De teamleden van de Groene Vallei zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar na schooltijd mits zij geen andere afspraken hebben. U kunt ook een bericht sturen naar de leerkracht via Social Schools. Bijvoorbeeld om te vragen contact met u op te nemen. 

De intern begeleider is bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag. 

De directeur van school, Annemarie van den Berg, is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar op school. Tevens kunt u haar een bericht sturen in Social Schools. 

Wilt u een bericht sturen maar heeft u geen Social Schools? Op de website van de school staan onze mailadressen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Externe vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon op school is de schakel naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon kan degene die een klacht heeft verder begeleiden en zo nodig verwijzen naar de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk, heeft zicht op de school en is kundig op het terrein van opvang, bemiddeling en verwijzing. Wanneer een klacht zo ernstig is dat het probleem niet door bemiddeling kan worden opgelost, kan het aan de klachtencommissie worden voorgelegd. Uiteraard alleen wanneer de persoon in kwestie daarmee instemt. U kunt een klacht of vermoeden van machtsmisbruik ook direct bespreken met de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon heeft verder als taak de school te ondersteunen bij het ontwikkelen van schoolbeleid ten aanzien van preventie van seksuele intimidatie, adviseren en voorlichting geven aan ouders, schoolteams en besturen.

De externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn: Michèle Haagmans  en Gerian Verhoeven Zij zijn werkzaam bij GGD Gelderland-Midden en te bereiken via het algemene telefoonnummer van de afdeling Jeugdgezondheidszorg: 088 - 355 6000.

Klachtenregeling

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Er bestaan daarom, naast de wettelijke juridische procedures, voor het onderwijs verschillende mogelijkheden voor behandeling van klachten en geschillen.

In beginsel kan iemand met een klacht of geschil zich direct wenden tot het bestuur van SKOVV of een van de commissies, maar het verdient de voorkeur niet meteen de weg van de officiële klacht te kiezen. Door met elkaar te praten en vooral goed te luisteren zal een officiële klachtenprocedure meestal te voorkomen zijn. De zorgvuldigheid brengt mee dat een probleem altijd eerst met de direct betrokkene zelf wordt besproken. Een leerkracht doet er verstandig aan zo snel mogelijk met de ouders contact te zoeken en open kaart te spelen over een probleem. Het kan ook zeer nuttig zijn dat hij/zij een probleem vroegtijdig in het team bespreekt. Bovendien kan het raadzaam zijn de vertrouwenspersoon van de school of het bestuur om advies te vragen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de (externe) vertrouwenspersoon in de voorfase van de behandeling van klachten een belangrijke rol kan vervullen. Door het tijdig inschakelen van een vertrouwenspersoon kan escalatie worden voorkomen. SKOVV heeft hiervoor een eigen klachtenregeling die te vinden is op: https://www.skovv.nl/organisatie/klachtenregeling/

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon: Sonja Tettero 06-24676470 sonja@vertrouwenszaken.nl http://vertrouwenszaken.nl

In de meeste gevallen kan gelukkig wel een oplossing voor het probleem worden gevonden, maar soms komen partijen er niet uit en dan kan de klager natuurlijk besluiten om de klacht alsnog aan het bestuur of een van de commissies voor te leggen.

De onderwijsinspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van klachten. Een uitzondering hierop vormen klachten over seksuele intimidatie of geweld. Bij de onderwijsinspectie werken vertrouwensinspecteurs bij wie men terecht kan voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld en grove pesterijen. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op: tel. 0900-1113111 (lokaal tarief).

Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte.

SKOVV en alle scholen zijn, conform de klachtenregeling, aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, www.gcbo.nl, Tel: 070-3861697, e- mail: info@gcbo.nl .


Terug naar boven