EBS de Rots

Apolstraat 1 6717 BP Ede

  • Op EBS de Rots loven wij God!
  • Op EBS de Rots vinden we spelen belangrijk.
  • Ons fundament is Jezus, de Rots.
  • Op EBS de Rots hebben we aandacht voor ieder kind.
  • EBS de Rots wordt gedragen door gebed.

Het team

Toelichting van de school

Naast een vakleerkracht bewegingsonderwijs hebben we een leerlingondersteuner in dienst. Zij is twee dagen in de week aanwezig en begeleid  kleine groepjes leerlingen of leerlingen individueel. Dit zijn veelal leerlingen die een eigen leerlijn hebben of leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben.

Op onze school is een logopedist en een fysiotherapeut aanwezig. Zij zijn niet verbonden aan de school, maar zijn wel een ochtend in de week aanwezig in het gebouw om leerlingen van onze school te begeleiden. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In eerste instantie proberen wij vervanging zoveel mogelijk intern op te lossen, maar dat is niet altijd mogelijk. We hebben oud-collega's die bekend zijn binnen De Rots en af en toe willen invallen. Soms lukt dat ook niet. Daarom zijn wij aangesloten bij Ippon-personeelsdiensten. Dit is een regionale vervangingspool voor het basisonderwijs. Ons contract houdt onder andere in dat vervangers de identiteit van de school moeten onderschrijven en Christen zijn in woord en daad. Wij streven naar beperking van het aantal leerkrachten voor de klas maar helaas komt het een enkele keer voor dat er meerdere vervangers in één week een groep leiden. Het streven blijft om een eigen vervangingspool in te richten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken in de groep 1 en 2 met een geintegreerd concept van spelend leren. Bovenstaande uren zijn globaal en de leerlijnen voor het jonge kind lopen door alle vakken heen: sociaal emotioneel, motorisch, taal- en rekenontwikkeling.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De besteding van onderwijstijd heeft kleine verschillen per goep. Dat heeft te maken met de ondersteuningsbehoeft en zorgvraag in die groep. Er is ook tijd waar veel overlap is in vakken en daarmee niet in een vak te benoemen. De afstemming van de onderwijstijd heeft de aandacht in de gesprekken over onderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Rots heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat alle leerlingen welkom zijn. We zien dat veel ouders kerkelijk betrokken zijn en actief christen zijn. Ze sluiten daarbij aan bij de principes van evangelisch onderwijs, waar ze bewust voor gekozen hebben. Er is een toename van leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond. Een aantal van deze ouders kiezen bewust voor onze school vanwege de identiteit. Ook zijn er ouders die kiezen voor De Rots vanwege het pedagogische klimaat. 

Op De Rots werken we met 5 leerlijnen, waarbij leerlijn 3 het 'gemiddelde' aanbod is. Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben krijgen het leerlijn 4 aanbod. Dit houdt in dat we lesstof compacten en ze verrijkingsstof aangeboden krijgen. Voor onze hoogbegaafde leerlingen hebben wij een zogenoemde 'Da Vinci' klas. Deze leerlingen krijgen 1 - 1.5 uur buiten de groep les. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen extra instructie krijgen in de klas. Wanneer een leerling op een of meerdere vakken niet mee kan komen dan kunnen deze leerlingen op een eigen leerlijn gezet worden. Echter, onze insteek is om leerlingen zo lang mogelijk bij de groep te houden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Momenteel staat onze leerlingzorg goed en dit willen we graag zo behouden. Omdat de taalspecialist zo'n grote taak omvat wordt er een tweede taalcoördinator opgeleid. 

Ook willen we onze leerlingen die op een conceptuele manier beter tot leren komen tegemoet komen. We zijn bezig om zaakvakken geïntegreerd aan te bieden. Ook wordt er beleid geschreven op gebied van conceptueel leren. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We hebben geen samenwerking met een kinderopvangorganisatie. Aangezien ouders uit de ruime omgeving van Ede komen vinden ze in hun eigen buurt opvang of voorschoolse voorziening. Voor naschoolse opvang, BSO, werken we met Kleurrijk samen. Zij verzorgen aanbod in het gebouw. 

Terug naar boven