De Kleine Prins

Balgzand 4 6718 MJ Ede

  • Schoolfoto van De Kleine Prins
  • Schoolfoto van De Kleine Prins
  • Schoolfoto van De Kleine Prins
  • Schoolfoto van De Kleine Prins
  • Schoolfoto van De Kleine Prins

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Kleine Prins wordt de Cito-Eindtoets afgenomen in april voor alle leerlingen van groep 8. Deze toets ondersteunt het advies voor het Voortgezet Onderwijs dat de kinderen in februari al van de stamroepleider heeft gekregen. Daarnaast gebruiken we de resultaten deze toets om onszelf te evalueren en te ontwikkelen. 
Deze eindtoets is géén examen. Leerlingen kunnen er niet voor slagen of zakken. De toets is bedoeld om het schoolsucces van de leerlingen in het voortgezet onderwijs te voorspellen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Kleine Prins willen wij ieder kind zoveel mogelijk kansen bieden, maar het onderwijsleerproces verloopt niet voor ieder kind hetzelfde. Ieder kind heeft zijn eigen onderwijsbehoefte. Zo leert het ene kind redelijk zelfstandig op het groepsniveau, terwijl een ander kind extra begeleiding nodig heeft.

Van alle kinderen houden we de ontwikkeling nauwlettend in de gaten. Tijdens dit proces verzamelen wij een aantal gegevens via observaties, toetsen en door middel van ons leerlingvolgsysteem. Alle leerling- en voortgangsgegevens worden opgeslagen binnen ons administratiesysteem ParnasSys.  Gedurende een schooljaar nemen wij observeren wij kinderen en nemen toetsen af. We gebruiken hierbij verschillende systemen die onderling een duidelijke samenhang hebben.  

Leerlijnen jonge kind

In de onderbouw observeren de stamgroepleiders op vele gebieden de ontwikkeling van uw kind me behulp van De Leerlijnen Jonge Kind. Hierdoor brengt de stamgroepleider de ontwikkeling in kaart. Denk hierbij aan speel- en werkgedrag, motorische ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling en beginnende gecijferdheid. Daarnaast wordt op vaste meetmomenten in groep 1/2 gescreend op risicofactoren in het voorbereidende lezen.  

Zien!

In groep 2 tot en met 8 volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen met Zien! Dit is een observatiesysteem waarin we twee keer per jaar bijhouden hoe de kinderen op sociaal-emotioneel vlak functioneren.  

Toetsen

Bij alle kinderen van groep 3 tot en met 8 worden methode gebonden toetsen én Cito-toetsen afgenomen. De toets- en observatiegegevens slaan we op in ons schooladministratiesysteem ParnaSys. De methode-toetsen geven de leerkracht een beeld of de recent behandelde leerstof wordt beheerst en of er nog herhaling nodig is. Cito-toetsen worden ook wel LOVS-toetsen genoemd. Voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde nemen we LOVS-toetsen af. LOVS staat voor Leerling- en OnderwijsVolgSysteem. Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen (in januari en in juni) bij alle kinderen. Zij hebben een zowel een evaluerende als een signalerende functie.
Wij gebruiken het LOVS om de kinderen vanaf groep 3 individueel te volgen, om te zien of de ontwikkeling naar verwachting verloopt. Dat doen we ook op groeps- en op schoolniveau. Door hier op verschillende niveaus naar te kijken, nemen we namelijk ook ons onderwijs ieder half jaar onder de loep. Daardoor kunnen we ons beleid hierop afstemmen, zodat we behalve de kinderen ook onszelf ontwikkelen.

Voor de kleuters hebben we de keuze gemaakt geen LOVS-toetsen af te nemen. Wij geven er de voorkeur aan hun ontwikkeling te volgen door middel van observaties. Soms kiezen we ervoor toch een toets af te nemen, bijvoorbeeld als we meer gegevens nodig hebben voor de aanvraag van een onderzoek. Dit gaat altijd in overleg met de leerkracht, de intern begeleider en de ouders.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben met elkaar beleid geschreven over het geven van een schooladvies. Dit beleid is in principe leidend, maar het is soms noodzakelijk om hier in het belang van het kind hiervan af te wijken. Dit gaat altijd in overleg met intern begeleider, de locatiedirecteur en ouders. 

Het beleid kunt u vinden op www.kleineprins-skovv.nl. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij zijn een Jenaplanschool met acht stamgroepen. Op een Jenaplanschool kijken we naar het kind in zijn geheel. Dat betekent dat er naast de cognitieve ontwikkeling (het leren lezen, rekenen, schrijven) ook ruimte is voor de creatieve en sociale ontwikkeling van een kind. Daarnaast is er oog voor de wereld waarin wij leven en de mensen om ons heen. De kinderen zullen een beroep moeten kunnen doen op uiteenlopende vaardigheden. Binnen ons lesprogramma is deze diversiteit terug te zien.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zorg goed voor jezelf
  • Zorg goed voor de ander
  • Zorg goed voor het andere

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven