Basisschool Twa Yn Ien

De Roede 49 8539 SX Echtenerbrug

  • Schoolfoto van Basisschool Twa Yn Ien
  • Schoolfoto van Basisschool Twa Yn Ien
  • Schoolfoto van Basisschool Twa Yn Ien
  • Schoolfoto van Basisschool Twa Yn Ien
  • Schoolfoto van Basisschool Twa Yn Ien

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 maken alle kinderen de doorstroomtoets van IEP. We bieden op de Twa yn Ien kwalitatief goed onderwijs, de eindresultaten zijn zeer goed.

De afgelopen 3 jaar hebben we 100% 1F geschoord en 75,4% 2F/1S. Scholen met een vergelijkbare leerling populatie scoren gemiddeld 58,6%. Dit betekent dat wij als school goede resultaten behalen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Twa yn Ien is een basisschool die op weg is om steeds beter inclusief onderwijs aan te bieden op school. Het doel is ‘om leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoefte vaker samen, dichtbij huis, naar school te kunnen laten gaan, als het kan in dezelfde klas zitten en elkaar ontmoeten op het schoolplein’. Op dit moment wordt er geleerd vanuit de leerlijnen, krijgen de leerlingen een passend aanbod en wordt er projectonderwijs aangeboden. In 2022 hebben we ons aangesloten bij het projectplan ‘Naar inclusiever onderwijs in Friesland’ van Passend Onderwijs Friesland.

Het team van O.B.S. Twa yn Ien hecht veel waarde aan de ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen. Dit houdt in dat er continu wordt gekeken naar de voortgang en behoeften van elke individuele leerling. Om dit te ondersteunen, maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem (IEP) waarmee de ontwikkeling van leerlingen systematisch wordt gevolgd en afgestemd op hun individuele behoeften. De leerlingen ontvangen tweemaal per jaar een portfolio, gericht op de eigen ontwikkeling,  wat besproken wordt met de ouders en leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Route naar het VO Na acht jaar basisonderwijs, gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. School maakt een plaatsingsadvies VO op basis van de schoolresultaten en de persoonlijke talenten en eigenschappen van de leerlingen. Wij helpen leerlingen en hun ouders tijdig om een goede keuze te maken, onder andere door het organiseren van schoolkeuzegesprekken met ouders en leerlingen en het bezoeken van ‘doedagen’ van de verschillende scholen in de regio. Ouders en leerkracht melden een leerling samen aan bij een school voor voortgezet onderwijs.   

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets een doorstroomtoets. Met de nieuwe naam wordt duidelijk dat iedere leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen. Ook in het vervolgonderwijs kan een leerling nog wisselen van onderwijstype en zo de best passende plek vinden. De doorstroomtoets is een hulpmiddel bij het schooladvies. Leerlingen van groep 8 maken deze doorstroomtoets. De doorstroomtoets toetst wat leerlingen in de afgelopen 8 jaar hebben geleerd op de basisschool.

De inspectie van het onderwijs monitort de uitkomsten van deze toetsen op schoolniveau. Scholen zijn vrij om een eindtoets te kiezen. Wij hebben gekozen voor de IEP toets. De IEP toets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat: dit doen wij zo eerlijk mogelijk. De toets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Door de prestaties van een leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan goed in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is.  

De route van de basisschool (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) wordt voor leerlingen en ouders besproken in de voortgangsgesprekken. In groep 8 krijgen leerlingen in januari hun voorlopig advies. De doorstroomtoets wordt afgenomen in de eerste twee weken van februari. Halverwege maart komen op school de uitslagen binnen en worden de definitieve schooladviezen gemaakt en gedeeld. Voor 31 maart 2024 melden de leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.  

De inspectie heeft normtabellen opgesteld op basis waarvan de gemiddelde opbrengst van de scores van de leerlingen gewogen kunnen worden. Ze kijken daarbij naar een fundamenteel niveau (1F/2F) en een streefniveau, passend bij de populatie van onze school. OBS De Twa yn Ien heeft over de afgelopen 3 jaar gemiddeld 100 % 1F gescoord en 75,4% 2F/1S. Voor scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie geldt een signaleringswaarde van 45,5%  2F/1S en een gemiddelde van 58,6%. Dit betekent dat wij als school goede resultaat behalen.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We stimuleren alle leerlingen om hun talenten te ontdekken en bieden datgene aan wat uw kind nodig heeft. Vanaf het moment dat uw kind naar school gaat volgen wij hun ontwikkeling. We maken hiervoor onder andere gebruik van pedagogische plannen en observaties. Alle leerlingen worden besproken met de intern begeleider en indien nodig met de orthopedagoog. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de leerlingen de juiste ondersteuning krijgen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Gezien worden
  • Samen
  • Open en transparant

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2023-2024 is de inspectie langs geweest omdat ze geïnteresseerd waren in ons aanbod m.b.t. inclusief onderwijs en de hoge eindresultaten. Het was een positief gesprek wat ons nog meer bevestiging heeft gegeven dat we goed onderwijs bieden, de kinderen écht zien en aansluiten bij de onderwijsbehoeftes.

Terug naar boven