School voor Speciaal Basisonderwijs De Horst

Kerkveldsweg Oost 7 6101 NM Echt

 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Horst
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Horst
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Horst
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Horst
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Horst

In het kort

Toelichting van de school

SBO De HorstOver de schoolHorst | (de; m; meervoud: horsten) :

1  de Horst, school voor speciaal basisonderwijs in Echt

2 SBO De Horst, een warm nest waar prachtige, unieke ‘vogels’ van diverse pluimage verblijven, allemaal met hun eigen-aardigheden, unieke (karakter)eigenschappen, talenten en ontwikkelingsmogelijkheden. De school huisvest o.a. creatieve arenden, beschermende eenden, intelligente eksters, behendige zwaluwen, strijdlustige kraaien, waardige mussen, sociale zebravinkjes en vindingrijke winterkoninkjes.

Op onze school is het kind het uitgangspunt van al ons handelen. We stemmen ons onderwijs en handelen af op wat onze kinderen nodig hebben. De drie kernwaarden duurzaam, verbonden en eigen liggen ten grondslag aan de manier waarop we onderwijs verzorgen waarbij we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind.

We kennen de stimulerende en belemmerende factoren die bij het functioneren van elk kind een rol spelen. We stimuleren de sterke kanten en proberen een antwoord te geven op de specifieke hulpvragen. Door steeds uit te gaan van datgene wat een kind wél kan, werken we oplossings- en ontwikkelingsgericht om hen optimale onderwijskansen te bieden.

We richten onze leeromgeving zo in dat elke individuele leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Door eenzelfde vaste structuur en duidelijke verwachtingen voor de kinderen, zorgen we voor veiligheid en uitdaging. We zetten dagelijks in op het stimuleren en versterken van de drie psychologische basisbehoeften relatie, competentie en autonomie om gedeeltelijk eigenaarschap te laten groeien. Hoe we dat doen? Met vallen en opstaan en door meer en meer de nadruk op het proces te leggen en minder op het resultaat.

Onze kinderen leren een onderzoekende houding aan te nemen, ontwikkelen zelfstandigheid, nemen zelfverantwoording, leren samenwerken en krijgen de mogelijkheid om veel succeservaringen op te doen maar ook om fouten te maken en daarvan te leren binnen onze veilige kaders. Dat doen ze door te leren in hun eigen groep maar ook daarbuiten. We helpen alle kinderen binnen onze mogelijkheden en geven daarbij ook onze grenzen aan.Ons team bestaat uit ruim 25 personeelsleden met een brede expertise op zowel leergebied als gedrag. We werken altijd vanuit een positieve pedagogische grondhouding. We zien kansen en mogelijkheden en zijn nieuwsgierig, onderzoekend, ruimdenkend en leergierig. We versterken elkaar als team en zetten onze kwaliteiten in met een open en respectvolle houding. We zijn duidelijk en betrouwbaar door te doen wat we zeggen en te zeggen wat we doen, zowel naar kinderen, naar ouders als naar elkaar. Wij communiceren onze verwachtingen naar ouders, leven deze na en betrekken ouders zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun kind. We hechten aan samenwerking met ouders omdat we vinden dat we samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Eigen
 • Verbonden
 • Duurzaam
 • Ontdekkend en ontwerpend leren
 • Pedagogisch (con)tact

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kenmerkend voor onze leerlingen

SBO De Horst is een school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen van 4 tot 13 jaar. Onze leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften, welke niet realiseerbaar zijn binnen de ondersteuningsmogelijkheden van het regulier basisonderwijs in ons samenwerkingsverband.

Leerlingen op De Horst hebben o.a. specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van:

 • hun cognitieve capaciteiten en leren (ML)
 • hun spraak/taal- ontwikkeling cq. communicatieve redzaamheid (TOS)
 • hun aandacht en concentratie (ADD/ADHD)
 • hun gedrag, hechting, werkhouding, emotieregulatie
 • hun psychosociale vaardigheden (ASS)
 • hun sociaal-emotionele ontwikkeling, welbevinden, weerbaarheid, zelfvertrouwen
 • of een combinatie van bovengenoemde

Ons uitgangspunt is dat de ondersteuning in principe moet kunnen plaatsvinden binnen de setting van de groep, door de eigen leerkracht(en).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de website van Kindante staat de onderwijstijd in het basisonderwijs beschreven (https://kindante.nl/documenten/onderwijstijd/). Deze informatie is ook op het SBO van toepassing.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Op de website van Kindante is hier meer informatie over te vinden. Zie: https://kindante.nl/documenten/passend-onderwijs-midden-limburg/. De Horst is bestuurlijk aangesloten bij het samenwerkingsverband Midden-Limburg. 

Terug naar boven