Basisschool op De Slek

Rutsekovenstraat 8 6102 VM Echt

Schoolfoto van Basisschool op De Slek

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We vinden dat de leerlingen de mogelijkheden waarover zij beschikken zo volledig mogelijk moeten benutten. Met andere woorden: “Eruit halen wat er in zit”. De ontwikkeling van ieder individueel kind wordt nauwgezet gevolgd. Dit realiseren we via een systeem van observeren, signaleren, analyseren, voorbereiden en uitvoeren van oplossingen. Dit belangrijke proces controleren we door middel van methodegebonden toetsen en de toetsen van het leerlingvolgsysteem CITO. In groep 8 de CITO- Eindtoets. Toetsresultaten verschillen van jaar tot jaar, afhankelijk van de mogelijkheden van de leerlingen.

De gegevens van de toetsen van de groepen, de zogenoemde tussenopbrengsten, leiden eveneens tot het maken van nieuw beleid. De ouders ontvangen informatie over de toetsresultaten en de daaruit voortvloeiende activiteiten. De uitkomsten hiervan gebruiken we bij de verdere ontwikkeling van de school. Voor de ontwikkeling van de school gebruiken we managementrapportages, instrumenten voor kwaliteitszorg, tevredenheidsonderzoek en het inspectierapport. Zo blijven we steeds bezig met de vernieuwing van het onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Waarden en normen spelen een belangrijke rol binnen de school. Zowel als leidraad voor ons eigen gedrag als voor datgene dat we de kinderen leren. Vanuit de waarden formuleren we in het team, maar ook samen met kinderen en ouders, concrete normen: afspraken voor gedrag waar ieder zich aan houdt en waar we elkaar ook op aanspreken.

Centraal daarbij staan voor ons een goed pedagogisch klimaat en het eigen voorbeeldgedrag. Goede relaties en contacten met de omgeving van het kind vinden we erg belangrijk. De driehoek kind-ouders-school staat centraal. Met ouders streven we naar tweezijdige communicatie: ouders niet alleen informeren óver hun kind maar vooral ook náár wat zij vinden hoe het gaat met hun kind


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerking
  • Verantwoordelijkheid
  • Eerlijkheid en openheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspecteur van onderwijs heeft in 2020 een bezoek gebracht aan onze school. De inspecteur heeft beoordeeld dat de basiskwaliteit op orde is en dat school in het reguliere toezicht valt. 

Terug naar boven